Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
160 Andre nedbetalingslån etter låntakersektor. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
I alt 1 863 436 152 181 1 144 889 152 617 365 647 ..
Norske sektorer i alt (010, 110-890) 1 615 123 85 203 1 005 350 150 198 333 284 ..
Utenlandske sektorer i alt (900-990) 248 313 66 978 139 538 2 418 32 363 ..
Usektorisert (000) 0 0 0 0 0 ..
     
Offentlig forvaltning 208 379 0 8 872 31 618 167 211 ..
Stats- og trygdeforvaltningen (110) 9 536 0 8 143 1 391 0 ..
Fylkeskommuner (510) 16 566 0 42 0 16 523 ..
Kommuner (550) 182 277 0 687 30 226 150 688 ..
     
Finansielle foretak 353 890 85 203 211 066 463 57 148 ..
Norges Bank (150) 0 0 0 0 0 ..
Statlige låneinstitusjoner (190) 0 0 0 0 0 ..
Banker (210-259) 119 276 85 203 3 228 0 30 845 ..
Kredittforetak (310-319) 177 444 0 151 140 0 26 304 ..
Finansieringsselskaper (370-379) 39 698 0 39 698 0 0 ..
Verdipapirfond (380) 12 0 12 0 0 ..
Andre finansielle foretak, ekskl hjelpeforetak (390-399) 12 955 0 12 492 463 0 ..
Finansielle holdingselskaper (391) 0 0 0 0 0 ..
Livsforsikringsselskaper mv (410-419) 2 343 0 2 343 0 0 ..
Skadeforsikringsselskaper (470-479) 72 0 72 0 0 ..
Finansielle hjelpeforetak (490-499) 2 089 0 2 081 0 0 ..
     
Ikke-finansielle foretak 734 648 0 620 229 9 178 94 689 ..
Statens forretningsdrift (610) 0 0 0 0 0 ..
Statlig eide foretak (630-638) 6 031 0 5 960 67 0 ..
Kommunal forretningsdrift (660) 7 324 0 257 0 7 063 ..
Selvstendige kommuneforetak (680-688) 31 915 0 16 026 24 15 770 ..
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv) (710-719) 686 930 0 595 992 9 009 71 489 ..
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner (740) 2 448 0 1 994 78 367 ..
     
Husholdninger mv. 317 054 0 164 714 108 940 13 552 ..
Personlige foretak (760-769) 65 393 0 53 144 890 10 800 ..
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 9 339 0 7 250 24 2 040 ..
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 25 081 0 18 297 3 453 482 ..
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 217 245 0 86 027 104 573 230 ..
Ufordelt sektor (890) -5 0 -5 0 0 ..
     
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 1 153 0 470 0 683 ..
     
Utlandet 248 313 66 978 139 538 2 418 32 363 ..
Offentlig forvaltning (950-960) 935 0 0 0 935 ..
Utenlandske banker (910-929) 86 279 49 832 31 012 0 2 685 ..
Utenlandske finansielle foretak (930-949) 18 162 17 146 1 015 0 0 ..
Ikke-finansielle foretak og husholdninger (980-990) 142 634 0 107 118 2 418 28 833 ..
Ikke sektorfordelt (900) 303 0 393 0 -90 ..
     
Spesifikasjoner:   
Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510 - 890) 1 250 544 0 785 672 148 344 275 452 ..
     
Sum næringssektorer ( 610-790,890) 834 456 0 698 915 13 544 108 011 ..
Jordbruk, skogbruk og fiske (1) 0 0 0 0 0 ..
Utvinning av råolje og naturgass (2) 0 0 0 0 0 ..
Industri og bergverksdrift (3) 0 0 0 0 0 ..
Kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet (4) 0 0 0 0 0 ..
Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet (5) 0 0 0 0 0 ..
Utenriks sjøfart og rørtransport (6) 0 0 0 0 0 ..
Transport ellers og kommunikasjon (7) 0 0 0 0 0 ..
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting (8) 0 0 0 0 0 ..
Tjenesteytende næringer ellers (9) 0 0 0 0 0 ..
Ufordelt næring (0) 0 0 0 0 0 0
Standardtegn i tabeller ,