Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
30 Innskudd etter innskytersektor. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker
I alt 2 580 610 239 911 2 340 699
Norske sektorer i alt (010, 110-890) 1 758 026 239 656 1 518 370
Utenlandske sektorer i alt (900-990) 822 583 255 822 328
Usektorisert (000) 0 0 0
     
Offentlig forvaltning 264 401 181 875 82 526
Stats- og trygdeforvaltningen (110) 202 120 181 875 20 244
Fylkeskommuner (510) 11 711 0 11 711
Kommuner (550) 50 570 0 50 570
     
Finansielle foretak 215 983 57 730 158 253
Norges Bank (150) 2 270 0 2 270
Statlige låneinstitusjoner (190) 1 590 0 1 590
Banker (210-259) 107 661 57 730 49 931
Kredittforetak (310-319) 25 344 0 25 344
Finansieringsselskaper (370-379) 2 382 0 2 382
Verdipapirfond (380) 15 453 0 15 453
Andre finansielle foretak, ekskl hjelpeforetak (390-399) 20 362 0 20 362
Finansielle holdingselskaper (391) 0 0 0
Livsforsikringsselskaper mv (410-419) 23 807 0 23 807
Skadeforsikringsselskaper (470-479) 6 039 0 6 039
Finansielle hjelpeforetak (490-499) 11 073 0 11 073
     
Ikke-finansielle foretak 493 375 0 493 375
Statens forretningsdrift (610) 42 0 42
Statlig eide foretak (630-638) 30 434 0 30 434
Kommunal forretningsdrift (660) 3 045 0 3 045
Selvstendige kommuneforetak (680-688) 13 607 0 13 607
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv) (710-719) 438 685 0 438 685
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner (740) 7 560 0 7 560
     
Husholdninger mv. 783 995 50 783 944
Personlige foretak (760-769) 23 423 0 23 423
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 52 191 0 52 191
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 31 844 0 31 844
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 676 420 0 676 420
Ufordelt sektor (890) 116 50 66
     
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 273 0 273
     
Utlandet 822 583 255 822 328
Offentlig forvaltning (950-960) 44 0 44
Utenlandske banker (910-929) 737 691 246 737 445
Utenlandske finansielle foretak (930-949) 9 730 9 9 721
Ikke-finansielle foretak og husholdninger (980-990) 74 994 0 74 994
Ikke sektorfordelt (900) 124 0 124
     
Spesifikasjoner:   
Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510 - 890) 1 339 651 50 1 339 600
     
Innskudd i alt uten avtalt løpetid 1 562 009 239 878 1 322 131
Innskudd i alt med avtalt løpetid 1 018 203 33 1 018 170
     
Innskudd på transaksjonskonti i alt 1 163 189 239 878 923 311
Andre innskudd i alt 1 417 421 33 1 417 388
Av andre innskudd:   
Premiefond 25 0 25
Skattetrekkskonti 31 923 0 31 923
Pensjonssparing i bank (IPA) 685 0 685
Innskuddspensjon i arbeidsforhold 164 0 164
Innskudd med børsavkastning 10 441 0 10 441
Boligspareordning for ungdom (BSU)/Sparing med skattefradrag (SMS) 17 643 0 17 643
Øvrige andre innskudd 1 356 143 33 1 356 110
     
Sum næringssektorer ( 610-790,890) 600 949 50 600 898
Jordbruk, skogbruk og fiske (1) 0 0 0
Utvinning av råolje og naturgass (2) 0 0 0
Industri og bergverksdrift (3) 0 0 0
Kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet (4) 0 0 0
Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet (5) 0 0 0
Utenriks sjøfart og rørtransport (6) 0 0 0
Transport ellers og kommunikasjon (7) 0 0 0
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting (8) 0 0 0
Tjenesteytende næringer ellers (9) 0 0 0
Ufordelt næring (0) 0 0 0
Standardtegn i tabeller ,