Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
150 Sertifikater og statskasseveksler etter sektor. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
I alt 238 171 5 836 220 464 0 11 871 ..
Norske sektorer i alt (010, 110-890) 196 692 0 187 175 0 9 517 ..
Utenlandske sektorer i alt (900-990) 41 479 5 836 33 289 0 2 354 ..
Usektorisert (000) 115 0 115 0 0 ..
     
Offentlig forvaltning 185 672 0 176 155 0 9 517 ..
Stats- og trygdeforvaltningen (110) 182 606 0 173 089 0 9 517 ..
Fylkeskommuner (510) 179 0 179 0 0 ..
Kommuner (550) 2 886 0 2 886 0 0 ..
     
Finansielle foretak 4 534 0 4 534 0 0 ..
Norges Bank (150) 0 0 0 0 0 ..
Statlige låneinstitusjoner (190) 0 0 0 0 0 ..
Banker (210-259) 970 0 970 0 0 ..
Kredittforetak (310-319) 3 279 0 3 279 0 0 ..
Finansieringsselskaper (370-379) 85 0 85 0 0 ..
Verdipapirfond (380) 0 0 0 0 0 ..
Andre finansielle foretak, ekskl hjelpeforetak (390-399) 50 0 50 0 0 ..
Finansielle holdingselskaper (391) 0 0 0 0 0 ..
Livsforsikringsselskaper mv (410-419) 0 0 0 0 0 ..
Skadeforsikringsselskaper (470-479) 0 0 0 0 0 ..
Finansielle hjelpeforetak (490-499) 150 0 150 0 0 ..
     
Ikke-finansielle foretak 6 372 0 6 372 0 0 ..
Statens forretningsdrift (610) 0 0 0 0 0 ..
Statlig eide foretak (630-638) 1 654 0 1 654 0 0 ..
Kommunal forretningsdrift (660) 21 0 21 0 0 ..
Selvstendige kommuneforetak (680-688) 3 327 0 3 327 0 0 ..
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv) (710-719) 1 370 0 1 370 0 0 ..
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner (740) 0 0 0 0 0 ..
     
Husholdninger mv. 0 0 0 0 0 ..
Personlige foretak (760-769) 0 0 0 0 0 ..
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 0 0 0 0 0 ..
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 0 0 0 0 0 ..
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 0 0 0 0 0 ..
Ufordelt sektor (890) 0 0 0 0 0 ..
     
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 0 0 0 0 0 ..
     
Utlandet 41 479 5 836 33 289 0 2 354 ..
Offentlig forvaltning (950-960) 5 939 5 836 103 0 0 ..
Utenlandske banker (910-929) 3 677 0 1 323 0 2 354 ..
Utenlandske finansielle foretak (930-949) 31 863 0 31 863 0 0 ..
Ikke-finansielle foretak og husholdninger (980-990) 0 0 0 0 0 ..
Ikke sektorfordelt (900) 0 0 0 0 0 ..
     
Spesifikasjoner:   
Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510 - 890) 9 437 0 9 437 0 0 ..
Av sektor utenlandsk forvaltning:statskasseveksler (sektor 950 - 960) 5 836 5 836 0 0 0 ..
     
Sum næringssektorer ( 610-790,890) 6 372 0 6 372 0 0 ..
Jordbruk, skogbruk og fiske (1) 0 0 0 0 0 ..
Utvinning av råolje og naturgass (2) 0 0 0 0 0 ..
Industri og bergverksdrift (3) 0 0 0 0 0 ..
Kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet (4) 0 0 0 0 0 ..
Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet (5) 0 0 0 0 0 ..
Utenriks sjøfart og rørtransport (6) 0 0 0 0 0 ..
Transport ellers og kommunikasjon (7) 0 0 0 0 0 ..
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting (8) 0 0 0 0 0 ..
Tjenesteytende næringer ellers (9) 0 0 0 0 0 ..
Ufordelt næring (0) 0 0 0 0 0 0
Standardtegn i tabeller ,