Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
130 Rammelån med pant i bolig og annen kasse-, drifts- og brukskreditt. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
I alt 602 376 0 384 036 0 202 477 ..
Norske sektorer i alt (010, 110-890) 589 378 0 374 619 0 201 880 ..
Utenlandske sektorer i alt (900-990) 12 998 0 9 417 0 597 ..
     
Rammelån med pant i bolig 376 015 0 173 668 0 202 347 ..
Offentlig forvaltning 0 0 0 0 0 ..
Finansielle foretak 5 0 5 0 0 ..
Ikke-finansielle foretak 554 0 551 0 3 ..
Husholdninger mv. 374 275 0 172 527 0 201 747 ..
Personlige foretak (760-769) 113 0 111 0 2 ..
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 19 0 19 0 0 ..
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 9 813 0 5 860 0 3 953 ..
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 364 330 0 166 538 0 197 791 ..
Ufordelt sektor (890) 0 0 0 0 0 ..
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 0 0 0 0 0 ..
Utlandet 1 182 0 584 0 597 ..
     
Annen kasse-, drifts- og brukskreditt 226 361 0 210 368 0 130 ..
Offentlig forvaltning 1 363 0 1 362 0 0 ..
Stats- og trygdeforvaltningen (110) 26 0 26 0 0 ..
Fylkeskommuner (510) 1 0 1 0 0 ..
Kommuner (550) 1 336 0 1 335 0 0 ..
     
Finansielle foretak 47 762 0 47 632 0 130 ..
Norges Bank (150) 0 0 0 0 0 ..
Statlige låneinstitusjoner (190) 244 0 244 0 0 ..
Banker (210-259) 1 014 0 884 0 130 ..
Kredittforetak (310-319) 11 752 0 11 752 0 0 ..
Finansieringsselskaper (370-379) 25 555 0 25 555 0 0 ..
Verdipapirfond (380) 481 0 481 0 0 ..
Andre finansielle foretak, ekskl hjelpeforetak (390-399) 850 0 850 0 0 ..
Finansielle holdingselskaper (391) 0 0 0 0 0 ..
Livsforsikringsselskaper mv (410-419) 2 843 0 2 843 0 0 ..
Skadeforsikringsselskaper (470-479) 992 0 992 0 0 ..
Finansielle hjelpeforetak (490-499) 4 032 0 4 032 0 0 ..
     
Ikke-finansielle foretak 111 121 0 109 188 0 0 ..
Statens forretningsdrift (610) 1 0 0 0 0 ..
Statlig eide foretak (630-638) 1 033 0 1 022 0 0 ..
Kommunal forretningsdrift (660) 98 0 98 0 0 ..
Selvstendige kommuneforetak (680-688) 3 958 0 3 958 0 0 ..
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv) (710-719) 105 903 0 103 982 0 0 ..
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner (740) 129 0 128 0 0 ..
     
Husholdninger mv. 54 299 0 43 354 0 0 ..
Personlige foretak (760-769) 1 162 0 1 161 0 0 ..
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 230 0 228 0 0 ..
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 4 106 0 4 104 0 0 ..
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 48 800 0 37 860 0 0 ..
Ufordelt sektor (890) 0 0 0 0 0 ..
     
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 0 0 0 0 0 ..
     
Utlandet 11 817 0 8 833 0 0 ..
Offentlig forvaltning (950-960) 0 0 0 0 0 ..
Utenlandske banker (910-929) 18 0 18 0 0 ..
Utenlandske finansielle foretak (930-949) 208 0 141 0 0 ..
Ikke-finansielle foretak og husholdninger (980-990) 11 591 0 8 673 0 0 ..
Ikke sektorfordelt (900) 0 0 0 0 0 ..
     
Spesifikasjoner:   
Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510 - 890) 166 757 0 153 878 0 0 ..
     
Sum næringssektorer ( 610-790,890) 116 620 0 114 681 0 0 ..
Jordbruk, skogbruk og fiske (1) 0 0 0 0 0 ..
Utvinning av råolje og naturgass (2) 0 0 0 0 0 ..
Industri og bergverksdrift (3) 0 0 0 0 0 ..
Kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet (4) 0 0 0 0 0 ..
Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet (5) 0 0 0 0 0 ..
Utenriks sjøfart og rørtransport (6) 0 0 0 0 0 ..
Transport ellers og kommunikasjon (7) 0 0 0 0 0 ..
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting (8) 0 0 0 0 0 ..
Tjenesteytende næringer ellers (9) 0 0 0 0 0 ..
Ufordelt næring (0) 0 0 0 0 0 0
Standardtegn i tabeller ,