Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
190 Spesifiserte tapsavsetninger på utlån i alt etter debitorsektor. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
I alt 13 176 0 9 966 809 312 ..
Norske sektorer i alt (010, 110-890) 12 508 0 9 389 809 311 ..
Utenlandske sektorer i alt (900-990) 667 0 577 0 0 ..
Usektorisert (000) 0 0 0 0 0 ..
     
Offentlig forvaltning 0 0 0 0 0 ..
Stats- og trygdeforvaltningen (110) 0 0 0 0 0 ..
Fylkeskommuner (510) 0 0 0 0 0 ..
Kommuner (550) 0 0 0 0 0 ..
     
Finansielle foretak 326 0 8 316 0 ..
Norges Bank (150) 0 0 0 0 0 ..
Statlige låneinstitusjoner (190) 0 0 0 0 0 ..
Banker (210-259) 0 0 0 0 0 ..
Kredittforetak (310-319) 0 0 0 0 0 ..
Finansieringsselskaper (370-379) 0 0 0 0 0 ..
Verdipapirfond (380) 0 0 0 0 0 ..
Andre finansielle foretak, ekskl hjelpeforetak (390-399) 317 0 1 316 0 ..
Finansielle holdingselskaper (391) 0 0 0 0 0 ..
Livsforsikringsselskaper mv (410-419) 0 0 0 0 0 ..
Skadeforsikringsselskaper (470-479) 0 0 0 0 0 ..
Finansielle hjelpeforetak (490-499) 9 0 8 0 0 ..
     
Ikke-finansielle foretak 8 195 0 6 416 476 286 ..
Statens forretningsdrift (610) 0 0 0 0 0 ..
Statlig eide foretak (630-638) 2 0 0 0 0 ..
Kommunal forretningsdrift (660) 0 0 0 0 0 ..
Selvstendige kommuneforetak (680-688) 45 0 0 35 0 ..
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv) (710-719) 8 142 0 6 409 441 286 ..
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner (740) 7 0 7 0 0 ..
     
Husholdninger mv. 3 987 0 2 965 16 25 ..
Personlige foretak (760-769) 319 0 302 3 0 ..
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 47 0 45 1 0 ..
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 523 0 368 12 3 ..
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 3 093 0 2 243 0 22 ..
Ufordelt sektor (890) 5 0 5 0 0 ..
     
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 0 0 0 0 0 ..
     
Utlandet 667 0 577 0 0 ..
Offentlig forvaltning (950-960) 0 0 0 0 0 ..
Utenlandske banker (910-929) 172 0 172 0 0 ..
Utenlandske finansielle foretak (930-949) 1 0 1 0 0 ..
Ikke-finansielle foretak og husholdninger (980-990) 495 0 405 0 0 ..
Ikke sektorfordelt (900) 0 0 0 0 0 ..
     
Spesifikasjoner:   
Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510 - 890) 12 183 0 9 381 492 311 ..
     
Memo:   
Utlån i alt (brutto) 3 888 418 152 655 2 347 735 232 087 1 018 182 ..
Uspesifiserte tapsavsetninger i alt 7 614 0 7 177 240 197 ..
     
Sum næringssektorer ( 610-790,890) 9 090 0 7 137 492 289 ..
Jordbruk, skogbruk og fiske (1) 0 0 0 0 0 ..
Utvinning av råolje og naturgass (2) 0 0 0 0 0 ..
Industri og bergverksdrift (3) 0 0 0 0 0 ..
Kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet (4) 0 0 0 0 0 ..
Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet (5) 0 0 0 0 0 ..
Utenriks sjøfart og rørtransport (6) 0 0 0 0 0 ..
Transport ellers og kommunikasjon (7) 0 0 0 0 0 ..
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting (8) 0 0 0 0 0 ..
Tjenesteytende næringer ellers (9) 0 0 0 0 0 ..
Ufordelt næring (0) 0 0 0 0 0 0
Standardtegn i tabeller ,