Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
80 Utlån med pant i bolig etter låntakersektor. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
I alt 1 660 874 474 928 905 78 661 652 686 ..
Norske sektorer i alt (010, 110-890) 1 655 460 474 925 652 78 661 650 526 ..
Utenlandske sektorer i alt (900-990) 5 414 0 3 254 0 2 161 ..
Usektorisert (000) 0 0 0 0 0 ..
     
Rammelån med pant i bolig 376 015 0 173 668 0 202 347 ..
Offentlig forvaltning 0 0 0 0 0 ..
Finansielle foretak 5 0 5 0 0 ..
Ikke-finansielle foretak 554 0 551 0 3 ..
Husholdninger mv. 374 275 0 172 527 0 201 747 ..
Personlige foretak (760-769) 113 0 111 0 2 ..
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 19 0 19 0 0 ..
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 9 813 0 5 860 0 3 953 ..
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 364 330 0 166 538 0 197 791 ..
Ufordelt sektor (890) 0 0 0 0 0 ..
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 0 0 0 0 0 ..
Utlandet 1 182 0 584 0 597 ..
     
Nedbetalingslån med pant i bolig 1 284 859 474 755 238 78 661 450 339 ..
Offentlig forvaltning 17 0 17 0 1 ..
Stats- og trygdeforvaltningen (110) 0 0 0 0 0 ..
Fylkeskommuner (510) 5 0 5 0 0 ..
Kommuner (550) 12 0 12 0 1 ..
     
Finansielle foretak 661 0 661 0 0 ..
Norges Bank (150) 0 0 0 0 0 ..
Statlige låneinstitusjoner (190) 0 0 0 0 0 ..
Banker (210-259) 3 0 3 0 0 ..
Kredittforetak (310-319) 633 0 633 0 0 ..
Finansieringsselskaper (370-379) 4 0 4 0 0 ..
Verdipapirfond (380) 0 0 0 0 0 ..
Andre finansielle foretak, ekskl hjelpeforetak (390-399) 3 0 3 0 0 ..
Finansielle holdingselskaper (391) 0 0 0 0 0 ..
Livsforsikringsselskaper mv (410-419) 4 0 4 0 0 ..
Skadeforsikringsselskaper (470-479) 2 0 2 0 0 ..
Finansielle hjelpeforetak (490-499) 12 0 12 0 0 ..
     
Ikke-finansielle foretak 71 107 0 65 879 3 5 178 ..
Statens forretningsdrift (610) 0 0 0 0 0 ..
Statlig eide foretak (630-638) 0 0 0 0 0 ..
Kommunal forretningsdrift (660) 58 0 58 0 0 ..
Selvstendige kommuneforetak (680-688) 439 0 202 0 237 ..
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv) (710-719) 69 410 0 64 977 3 4 384 ..
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner (740) 1 201 0 643 1 557 ..
     
Husholdninger mv. 1 208 840 474 686 012 78 658 443 596 ..
Personlige foretak (760-769) 94 480 0 25 215 54 355 14 907 ..
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 1 867 0 1 802 0 65 ..
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 46 289 0 36 791 746 8 716 ..
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 1 066 205 474 622 203 23 557 419 909 ..
Ufordelt sektor (890) 0 0 0 0 0 ..
     
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 0 0 0 0 0 ..
     
Utlandet 4 233 0 2 669 0 1 563 ..
Offentlig forvaltning (950-960) 0 0 0 0 0 ..
Utenlandske banker (910-929) 0 0 0 0 0 ..
Utenlandske finansielle foretak (930-949) 3 0 3 0 0 ..
Ikke-finansielle foretak og husholdninger (980-990) 4 229 0 2 666 0 1 563 ..
Ikke sektorfordelt (900) 0 0 0 0 0 ..
     
Spesifikasjoner:   
Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510 - 890) 1 279 965 474 751 907 78 661 448 775 ..
     
Nedskriving av verdi pga. kredittrisiko for rammelån med pant i bolig vurdert til virkelig verdi 0 0 0 0 0 ..
Nedskriving av verdi pga. kredittrisiko for nedbetalingslån med pant i bolig vurdert til virkelig verdi 0 0 0 0 0 ..
Øvrige verdijusteringer på rammelån med pant i bolig vurdert til virkelig verdi (ikke med i sum) 0 0 0 0 0 ..
Øvrige verdijusteringer på nedbetalingslån med pant i bolig vurdert til virkelig verdi (ikke med i sum) 0 0 0 0 0 ..
     
Sum næringssektorer ( 610-790,890) 213 743 0 129 688 55 105 28 866 ..
Jordbruk, skogbruk og fiske (1) 0 0 0 0 0 ..
Utvinning av råolje og naturgass (2) 0 0 0 0 0 ..
Industri og bergverksdrift (3) 0 0 0 0 0 ..
Kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet (4) 0 0 0 0 0 ..
Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet (5) 0 0 0 0 0 ..
Utenriks sjøfart og rørtransport (6) 0 0 0 0 0 ..
Transport ellers og kommunikasjon (7) 0 0 0 0 0 ..
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting (8) 0 0 0 0 0 ..
Tjenesteytende næringer ellers (9) 0 0 0 0 0 ..
Ufordelt næring (0) 0 0 0 0 0 0
Standardtegn i tabeller ,