Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
220 Fordringer og gjeld overfor utlandet. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
Eiendeler   
Gull, trekkrettigheter og reserveposisjoner i IMF (1) 18 432 18 432 0 0 0 ..
Sedler og skillemynt (2) 375 0 375 1 0 ..
Bankinnskudd (3) 297 570 1 067 277 580 63 18 859 ..
Sertifikater og statskasseveksler (4) 41 479 5 836 33 289 0 2 354 ..
Ihendehaverobligasjoner (5) 436 181 141 227 150 298 0 144 655 ..
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis mv. (6) 97 559 86 717 10 836 7 0 ..
Utlån (disponert) (7) 267 625 66 978 152 757 2 418 34 526 ..
Uspesifiserte tapsavsetninger/generelle tapsnedskrivninger på utlån (8) -1 0 -1 0 0 ..
Fast eiendom (9) 0 0 0 0 0 ..
Andre fordringer/eiendeler (10) 105 656 20 424 64 125 165 20 942 ..
Sum eiendeler 1 264 876 340 681 689 258 2 655 221 337 ..
     
Gjeld og egenkapital   
Sedler og skillemynt i omløp (11) 0 0 0 0 0 ..
Innskudd (12) 822 583 255 822 328 0 0 ..
Sertifikatlån (13) 112 445 0 92 254 0 20 191 ..
Ihendehaverobligasjonslån (14) 856 495 0 259 288 0 597 207 ..
Andre lån (15) 101 070 34 336 44 567 0 22 167 ..
Annen gjeld mv. (16) 104 121 26 162 55 187 10 22 690 ..
Motverdi av spesielle trekkrettigheter i IMF (17) 14 003 14 003 0 0 0 ..
Aksje-, grunnfondsbevis- og grunnfondskapital (18) 7 645 0 7 595 0 50 ..
Annen innskutt egenkapital. (overkursfond mv (19) 0 0 0 0 0 ..
Annen egenkapital (20) 0 0 0 0 0 ..
Sum gjeld og egenkapital 2 018 362 74 757 1 281 219 10 662 305 ..
     
     
SPESIFIKASJONER AV ENKELTE AV BALANSEPOSTENE   
     
Del av 10 Andre fordringer/eiendele   
Tidsavgrensede renter mv. 1 449 8 316 165 960 ..
Andre tidsavgrensede fordringer 298 197 101 0 0 ..
     
Del av 14 Obligasjonslån   
Aksjeindeksobligasjoner (pålydende verdi) 0 0 0 0 0 ..
     
Ansvarlig lånekapital (del av 14 Obligasjonslån + 15 Andre lån) 51 174 0 48 336 0 2 838 ..
Tellende ansvarlig lånekapital 38 128 0 35 979 0 2 149 ..
herav obligasjonslån 36 684 0 34 685 0 1 999 ..
Annen ansvarlig lånekapital 443 0 443 0 0 ..
herav obligasjonslån 0 0 0 0 0 ..
Fondsobligasjoner 11 832 0 11 122 0 710 ..
     
Del av 16 Annen gjeld   
Tidsavgrensede renter mv. 30 0 30 0 0 ..
Annen tidsavgrenset gjeld 623 554 67 2 0 ..
Standardtegn i tabeller ,