Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
50 Innskudd i valuta etter innskytersektor. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker
I alt 569 038 243 568 795
Norske sektorer i alt (010, 110-890) 99 852 0 99 852
Utenlandske sektorer i alt (900-990) 469 186 243 468 943
Usektorisert (000) 0 0 0
     
Offentlig forvaltning 1 084 0 1 084
Stats- og trygdeforvaltningen (110) 1 003 0 1 003
Fylkeskommuner (510) 30 0 30
Kommuner (550) 52 0 52
     
Finansielle foretak 23 029 0 23 029
Norges Bank (150) 2 143 0 2 143
Statlige låneinstitusjoner (190) 1 582 0 1 582
Banker (210-259) 8 186 0 8 186
Kredittforetak (310-319) 3 839 0 3 839
Finansieringsselskaper (370-379) 18 0 18
Verdipapirfond (380) 1 071 0 1 071
Andre finansielle foretak, ekskl hjelpeforetak (390-399) 654 0 654
Finansielle holdingselskaper (391) 0 0 0
Livsforsikringsselskaper mv (410-419) 2 986 0 2 986
Skadeforsikringsselskaper (470-479) 958 0 958
Finansielle hjelpeforetak (490-499) 1 592 0 1 592
     
Ikke-finansielle foretak 71 843 0 71 843
Statens forretningsdrift (610) 0 0 0
Statlig eide foretak (630-638) 10 136 0 10 136
Kommunal forretningsdrift (660) 15 0 15
Selvstendige kommuneforetak (680-688) 2 551 0 2 551
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv) (710-719) 58 966 0 58 966
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner (740) 175 0 175
     
Husholdninger mv. 3 826 0 3 826
Personlige foretak (760-769) 1 552 0 1 552
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 381 0 381
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 536 0 536
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 1 353 0 1 353
Ufordelt sektor (890) 4 0 4
     
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 69 0 69
     
Utlandet 469 186 243 468 943
Offentlig forvaltning (950-960) 1 0 1
Utenlandske banker (910-929) 422 586 243 422 342
Utenlandske finansielle foretak (930-949) 8 796 0 8 796
Ikke-finansielle foretak og husholdninger (980-990) 37 712 0 37 712
Ikke sektorfordelt (900) 91 0 91
     
Spesifikasjoner:   
Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510 - 890) 75 750 0 75 750
     
Innskudd i alt uten avtalt løpetid 110 079 243 109 836
Innskudd i alt med avtalt løpetid 458 799 0 458 799
     
Innskudd på transaksjonskonti i alt 106 856 243 106 612
Andre innskudd i alt 462 183 0 462 183
Av andre innskudd:   
Premiefond 0 0 0
Skattetrekkskonti 0 0 0
Pensjonssparing i bank (IPA) 0 0 0
Innskuddspensjon i arbeidsforhold 0 0 0
Innskudd med børsavkastning 0 0 0
Boligspareordning for ungdom (BSU)/Sparing med skattefradrag (SMS) 0 0 0
Øvrige andre innskudd 462 022 0 462 022
     
Sum næringssektorer ( 610-790,890) 74 316 0 74 316
Jordbruk, skogbruk og fiske (1) 0 0 0
Utvinning av råolje og naturgass (2) 0 0 0
Industri og bergverksdrift (3) 0 0 0
Kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet (4) 0 0 0
Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet (5) 0 0 0
Utenriks sjøfart og rørtransport (6) 0 0 0
Transport ellers og kommunikasjon (7) 0 0 0
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting (8) 0 0 0
Tjenesteytende næringer ellers (9) 0 0 0
Ufordelt næring (0) 0 0 0
Standardtegn i tabeller ,