Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
170 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis etter sektor. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
I alt 175 143 86 717 86 156 2 250 20 ..
Norske sektorer i alt (010, 110-890) 77 584 0 75 321 2 243 20 ..
Utenlandske sektorer i alt (900-990) 97 559 86 717 10 836 7 0 ..
Usektorisert (000) 448 0 472 -24 0 ..
     
Offentlig forvaltning 0 0 0 0 0 ..
Stats- og trygdeforvaltningen (110) 0 0 0 0 0 ..
Fylkeskommuner (510) 0 0 0 0 0 ..
Kommuner (550) 0 0 0 0 0 ..
     
Finansielle foretak 57 128 0 57 123 0 5 ..
Norges Bank (150) 0 0 0 0 0 ..
Statlige låneinstitusjoner (190) 0 0 0 0 0 ..
Banker (210-259) 3 303 0 3 303 0 0 ..
Kredittforetak (310-319) 30 735 0 30 731 0 5 ..
Finansieringsselskaper (370-379) 5 982 0 5 982 0 0 ..
Verdipapirfond (380) 9 169 0 9 169 0 0 ..
Andre finansielle foretak, ekskl hjelpeforetak (390-399) 7 223 0 7 223 0 0 ..
Finansielle holdingselskaper (391) 0 0 0 0 0 ..
Livsforsikringsselskaper mv (410-419) 5 0 5 0 0 ..
Skadeforsikringsselskaper (470-479) 2 0 2 0 0 ..
Finansielle hjelpeforetak (490-499) 708 0 708 0 0 ..
     
Ikke-finansielle foretak 19 937 0 17 655 2 267 15 ..
Statens forretningsdrift (610) 0 0 0 0 0 ..
Statlig eide foretak (630-638) 2 988 0 2 988 0 0 ..
Kommunal forretningsdrift (660) 0 0 0 0 0 ..
Selvstendige kommuneforetak (680-688) 19 0 19 0 0 ..
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv) (710-719) 16 930 0 14 648 2 267 15 ..
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner (740) 0 0 0 0 0 ..
     
Husholdninger mv. 70 0 70 0 0 ..
Personlige foretak (760-769) 70 0 70 0 0 ..
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 0 0 0 0 0 ..
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 0 0 0 0 0 ..
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 0 0 0 0 0 ..
Ufordelt sektor (890) 0 0 0 0 0 ..
     
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 0 0 0 0 0 ..
     
Utlandet 97 559 86 717 10 836 7 0 ..
Offentlig forvaltning (950-960) 0 0 0 0 0 ..
Utenlandske banker (910-929) 14 499 9 765 4 734 0 0 ..
Utenlandske finansielle foretak (930-949) 8 319 8 147 172 0 0 ..
Ikke-finansielle foretak og husholdninger (980-990) 74 741 68 805 5 929 7 0 ..
Ikke sektorfordelt (900) 0 0 0 0 0 ..
     
Spesifikasjoner:   
Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510 - 890) 20 007 0 17 726 2 267 15 ..
     
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis behandlet som omløpsmidler 117 325 86 623 30 648 50 5 ..
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis behandlet som anleggsmidler 57 818 94 55 509 2 200 15 ..
Andeler i aksjefond 912 0 912 0 0 ..
Andeler i obligasjonsfond 1 095 0 1 095 0 0 ..
Andeler i pengemarkedsfond 7 083 0 7 083 0 0 ..
Andeler i kombinasjonsfond 148 0 148 0 0 ..
Standardtegn i tabeller ,