Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
100 (Inn-)lån i valuta. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
I alt 71 023 34 337 24 211 0 12 475 ..
Norske sektorer i alt (010, 110-890) 9 425 1 7 770 0 1 655 ..
Utenlandske sektorer i alt (900-990) 61 598 34 336 16 441 0 10 820 ..
Usektorisert (000) 0 0 0 0 0 ..
     
Offentlig forvaltning 166 0 0 0 166 ..
Stats- og trygdeforvaltningen (110) 166 0 0 0 166 ..
Fylkeskommuner (510) 0 0 0 0 0 ..
Kommuner (550) 0 0 0 0 0 ..
     
Finansielle foretak 9 252 1 7 763 0 1 489 ..
Norges Bank (150) 0 0 0 0 0 ..
Statlige låneinstitusjoner (190) 0 0 0 0 0 ..
Banker (210-259) 3 214 1 1 725 0 1 489 ..
Kredittforetak (310-319) 4 738 0 4 738 0 0 ..
Finansieringsselskaper (370-379) 0 0 0 0 0 ..
Verdipapirfond (380) 0 0 0 0 0 ..
Andre finansielle foretak, ekskl hjelpeforetak (390-399) 0 0 0 0 0 ..
Finansielle holdingselskaper (391) 0 0 0 0 0 ..
Livsforsikringsselskaper mv (410-419) 0 0 0 0 0 ..
Skadeforsikringsselskaper (470-479) 0 0 0 0 0 ..
Finansielle hjelpeforetak (490-499) 1 300 0 1 300 0 0 ..
     
Ikke-finansielle foretak 6 0 6 0 0 ..
Statens forretningsdrift (610) 0 0 0 0 0 ..
Statlig eide foretak (630-638) 0 0 0 0 0 ..
Kommunal forretningsdrift (660) 0 0 0 0 0 ..
Selvstendige kommuneforetak (680-688) 0 0 0 0 0 ..
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv) (710-719) 6 0 6 0 0 ..
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner (740) 0 0 0 0 0 ..
     
Husholdninger mv. 1 0 1 0 0 ..
Personlige foretak (760-769) 0 0 0 0 0 ..
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 0 0 0 0 0 ..
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 0 0 0 0 0 ..
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 1 0 1 0 0 ..
Ufordelt sektor (890) 0 0 0 0 0 ..
     
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 0 0 0 0 0 ..
     
Utlandet 61 598 34 336 16 441 0 10 820 ..
Offentlig forvaltning (950-960) 0 0 0 0 0 ..
Utenlandske banker (910-929) 45 461 28 039 16 383 0 1 038 ..
Utenlandske finansielle foretak (930-949) 16 137 6 297 59 0 9 781 ..
Ikke-finansielle foretak og husholdninger (980-990) 0 0 0 0 0 ..
Ikke sektorfordelt (900) 0 0 -1 0 1 ..
     
Spesifikasjoner:   
Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510 - 890) 7 0 7 0 0 ..
     
Sum næringssektorer ( 610-790,890) 6 0 6 0 0 ..
Jordbruk, skogbruk og fiske (1) 0 0 0 0 0 ..
Utvinning av råolje og naturgass (2) 0 0 0 0 0 ..
Industri og bergverksdrift (3) 0 0 0 0 0 ..
Kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet (4) 0 0 0 0 0 ..
Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet (5) 0 0 0 0 0 ..
Utenriks sjøfart og rørtransport (6) 0 0 0 0 0 ..
Transport ellers og kommunikasjon (7) 0 0 0 0 0 ..
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting (8) 0 0 0 0 0 ..
Tjenesteytende næringer ellers (9) 0 0 0 0 0 ..
Ufordelt næring (0) 0 0 0 0 0 0
Standardtegn i tabeller ,