Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
20 Disponerte utlån i valuta etter låntakersektor. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
I alt 453 538 66 978 319 619 0 52 405 14 536
Norske sektorer i alt (010, 110-890) 213 798 0 182 027 0 25 243 6 529
Utenlandske sektorer i alt (900-990) 239 740 66 978 137 592 0 27 162 8 008
Usektorisert (000) 0 0 0 0 0 0
     
Offentlig forvaltning 0 0 0 0 0 0
Stats- og trygdeforvaltningen (110) 0 0 0 0 0 0
Fylkeskommuner (510) 0 0 0 0 0 0
Kommuner (550) 0 0 0 0 0 0
     
Finansielle foretak 19 443 0 9 674 0 9 769 0
Norges Bank (150) 0 0 0 0 0 0
Statlige låneinstitusjoner (190) 240 0 240 0 0 0
Banker (210-259) 11 342 0 1 573 0 9 769 0
Kredittforetak (310-319) 437 0 437 0 0 0
Finansieringsselskaper (370-379) 3 014 0 3 014 0 0 0
Verdipapirfond (380) 404 0 404 0 0 0
Andre finansielle foretak, ekskl hjelpeforetak (390-399) 336 0 336 0 0 0
Finansielle holdingselskaper (391) 0 0 0 0 0 0
Livsforsikringsselskaper mv (410-419) 414 0 414 0 0 0
Skadeforsikringsselskaper (470-479) 74 0 74 0 0 0
Finansielle hjelpeforetak (490-499) 3 181 0 3 181 0 0 0
     
Ikke-finansielle foretak 166 927 0 145 102 0 15 455 6 369
Statens forretningsdrift (610) 0 0 0 0 0 0
Statlig eide foretak (630-638) 593 0 593 0 0 0
Kommunal forretningsdrift (660) 0 0 0 0 0 0
Selvstendige kommuneforetak (680-688) 309 0 309 0 0 0
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv) (710-719) 165 959 0 144 134 0 15 455 6 369
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner (740) 66 0 66 0 0 0
     
Husholdninger mv. 27 428 0 27 250 0 18 160
Personlige foretak (760-769) 10 037 0 9 872 0 6 159
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 149 0 149 0 0 0
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 2 139 0 2 126 0 12 0
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 15 104 0 15 104 0 0 0
Ufordelt sektor (890) 0 0 0 0 0 0
     
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 0 0 0 0 0 0
     
Utlandet 239 740 66 978 137 592 0 27 162 8 008
Offentlig forvaltning (950-960) 928 0 0 0 927 0
Utenlandske banker (910-929) 79 879 49 832 27 972 0 2 076 0
Utenlandske finansielle foretak (930-949) 18 257 17 146 1 114 0 0 -3
Ikke-finansielle foretak og husholdninger (980-990) 140 676 0 108 507 0 24 159 8 011
Ikke sektorfordelt (900) 0 0 0 0 0 0
     
Spesifikasjoner:   
Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510 - 890) 194 355 0 172 352 0 15 473 6 529
     
Utlån til finansiering innskudd med børsavkastning etc. I alt 0 0 0 0 0 ..
Husholdninger 0 0 0 0 0 ..
Andre sektorer 0 0 0 0 0 ..
Utlån til finansiering av kjøp av aksjeindeksobligasjoner. I alt 0 0 0 0 0 ..
Husholdninger 0 0 0 0 0 ..
Andre sektorer 0 0 0 0 0 ..
     
Nedskriving av verdi pga. kredittrisiko for utlån vurdert til virkelig verdi 0 0 0 0 0 0
Øvrige verdijusteringer på utlån vurdert til virkelig verdi (ikke med i sum) 188 0 401 0 -212 0
     
Sum næringssektorer ( 610-790,890) 179 251 0 157 249 0 15 473 6 529
Jordbruk, skogbruk og fiske (1) .. 0 0 0 0 0
Utvinning av råolje og naturgass (2) .. 0 0 0 0 0
Industri og bergverksdrift (3) .. 0 0 0 0 0
Kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet (4) .. 0 0 0 0 0
Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet (5) .. 0 0 0 0 0
Utenriks sjøfart og rørtransport (6) .. 0 0 0 0 0
Transport ellers og kommunikasjon (7) .. 0 0 0 0 0
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting (8) .. 0 0 0 0 0
Tjenesteytende næringer ellers (9) .. 0 0 0 0 0
Ufordelt næring (0) 0 0 0 0 0 0
Standardtegn i tabeller ,