Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
1 Disponerte utlån etter låntakersektor. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
I alt 3 874 391 152 655 2 337 171 231 278 1 017 870 135 418
Norske sektorer i alt (010, 110-890) 3 607 146 85 677 2 184 810 228 860 983 256 124 544
Utenlandske sektorer i alt (900-990) 267 245 66 978 152 361 2 418 34 614 10 874
Usektorisert (000) 0 0 0 0 0 0
     
Offentlig forvaltning 212 452 0 10 642 31 618 167 212 2 980
Stats- og trygdeforvaltningen (110) 10 154 0 8 178 1 391 0 585
Fylkeskommuner (510) 16 662 0 58 0 16 523 80
Kommuner (550) 185 635 0 2 406 30 226 150 689 2 314
     
Finansielle foretak 403 887 85 203 260 005 463 57 278 937
Norges Bank (150) 2 0 0 0 0 2
Statlige låneinstitusjoner (190) 246 0 244 0 0 3
Banker (210-259) 120 499 85 203 4 138 0 30 974 184
Kredittforetak (310-319) 189 840 0 163 526 0 26 304 10
Finansieringsselskaper (370-379) 65 894 0 65 264 0 0 630
Verdipapirfond (380) 493 0 493 0 0 0
Andre finansielle foretak, ekskl hjelpeforetak (390-399) 14 431 0 13 956 463 0 12
Finansielle holdingselskaper (391) 0 0 0 0 0 0
Livsforsikringsselskaper mv (410-419) 5 195 0 5 190 0 0 5
Skadeforsikringsselskaper (470-479) 1 100 0 1 066 0 0 34
Finansielle hjelpeforetak (490-499) 6 186 0 6 128 0 0 58
     
Ikke-finansielle foretak 1 013 276 0 835 914 9 181 99 870 68 311
Statens forretningsdrift (610) 13 0 0 0 0 13
Statlig eide foretak (630-638) 7 848 0 7 012 67 0 770
Kommunal forretningsdrift (660) 7 820 0 438 0 7 063 318
Selvstendige kommuneforetak (680-688) 37 293 0 20 723 24 16 007 539
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv) (710-719) 956 218 0 804 774 9 011 75 876 66 556
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner (740) 4 084 0 2 967 78 924 115
     
Husholdninger mv. 1 977 531 474 1 078 248 187 598 658 896 52 316
Personlige foretak (760-769) 165 017 0 82 250 55 245 25 710 1 813
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) 12 612 0 10 142 24 2 105 341
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) 93 259 0 66 527 4 200 13 151 9 381
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) 1 706 644 474 919 331 128 130 617 930 40 781
Ufordelt sektor (890) -1 0 -2 0 0 1
     
Norske sektorer, ikke sektorfordelt   
Ikke sektorfordelt (010) 0 0 0 0 0 0
     
Utlandet 267 245 66 978 152 361 2 418 34 614 10 874
Offentlig forvaltning (950-960) 936 0 0 0 935 1
Utenlandske banker (910-929) 87 071 49 832 31 803 0 2 685 2 751
Utenlandske finansielle foretak (930-949) 18 370 17 146 1 160 0 0 64
Ikke-finansielle foretak og husholdninger (980-990) 160 868 0 119 397 2 418 30 994 8 058
Ikke sektorfordelt (900) 0 0 0 0 0 0
     
Spesifikasjoner:   
Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510 - 890) 3 193 105 474 1 916 626 227 005 925 978 123 022
     
Utlån til finansiering innskudd med børsavkastning etc. I alt 6 808 0 6 808 0 0 ..
Husholdninger 6 166 0 6 166 0 0 ..
Andre sektorer 642 0 642 0 0 ..
Utlån til finansiering av kjøp av aksjeindeksobligasjoner. I alt 3 340 0 3 340 0 0 ..
Husholdninger 2 447 0 2 447 0 0 ..
Andre sektorer 893 0 893 0 0 ..
     
Factoring i alt 5 373 0 325 0 0 ..
Margintrekk vedr. factoring 214 0 2 0 0 ..
Diskonteringskreditt ellers 4 414 0 1 800 0 0 ..
Leasing i alt 75 003 0 10 131 0 0 ..
     
Spesifiserte tapsavsetninger i alt -13 176 0 -9 966 -809 -312 ..
Nedskriving av verdi pga. kredittrisiko for utlån vurdert til virkelig verdi -637 0 -596 0 0 -41
Uspesifiserte tapsavsetninger i alt (ikke med i sum) 7 614 0 7 177 240 197 ..
Øvrige verdijusteringer på utlån vurdert til virkelig verdi (ikke med i sum) 2 135 0 1 077 0 1 058 0
     
Lån til IMF 0 0 0 0 0 ..
     
Sum næringssektorer ( 610-790,890) 1 284 163 0 994 831 68 649 140 836 79 847
Jordbruk, skogbruk og fiske (1) .. 0 0 0 0 0
Utvinning av råolje og naturgass (2) .. 0 0 0 0 0
Industri og bergverksdrift (3) .. 0 0 0 0 0
Kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet (4) .. 0 0 0 0 0
Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet (5) .. 0 0 0 0 0
Utenriks sjøfart og rørtransport (6) .. 0 0 0 0 0
Transport ellers og kommunikasjon (7) .. 0 0 0 0 0
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting (8) .. 0 0 0 0 0
Tjenesteytende næringer ellers (9) .. 0 0 0 0 0
Ufordelt næring (0) 0 0 0 0 0 0
Standardtegn i tabeller ,