Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
210 Balanse med spesifikasjoner i utenlandsk valuta. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
Eiendeler   
Gull, trekkrettigheter og reserveposisjoner i IMF (1) 18 432 18 432 0 0 0 ..
Sedler og skillemynt (2) 375 0 375 1 0 ..
Bankinnskudd (3) 246 144 1 072 224 928 63 20 082 ..
Sertifikater og statskasseveksler (4) 40 705 5 836 32 515 0 2 354 ..
Ihendehaverobligasjoner (5) 425 000 141 227 140 505 0 143 267 ..
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis mv. (6) 93 064 86 717 6 340 7 0 ..
Utlån (disponert) (7) 453 804 66 978 320 019 0 52 192 ..
Uspesifiserte tapsavsetninger/generelle tapsnedskrivninger på utlån (8) -169 0 -169 0 0 ..
Fast eiendom (9) 0 0 0 0 0 ..
Andre fordringer/eiendeler (10) 112 068 20 424 33 869 0 57 776 ..
Sum eiendeler 1 389 423 340 686 758 381 71 275 671 ..
     
Gjeld og egenkapital   
Sedler og skillemynt i omløp (11) 0 0 0 0 0 ..
Innskudd (12) 569 038 243 568 795 0 0 ..
Sertifikatlån (13) 112 445 0 92 254 0 20 191 ..
Ihendehaverobligasjonslån (14) 800 129 0 269 773 0 530 356 ..
Andre lån (15) 71 023 34 337 24 211 0 12 475 ..
Annen gjeld mv. (16) 8 971 14 143 22 776 10 -28 036 ..
Motverdi av spesielle trekkrettigheter i IMF (17) 14 003 14 003 0 0 0 ..
Aksje-, grunnfondsbevis- og grunnfondskapital (18) 0 0 0 0 0 ..
Annen innskutt egenkapital. (overkursfond mv (19) 0 0 0 0 0 ..
Annen egenkapital (20) 0 0 0 0 0 ..
Nettoinntekter (21) 2 698 3 969 -206 0 -1 065 ..
Sum gjeld og egenkapital 1 578 307 66 695 977 603 10 533 921 ..
     
     
SPESIFIKASJONER AV ENKELTE AV BALANSEPOSTENE   
     
Del av 10 Andre fordringer/eiendele   
Tidsavgrensede renter mv. 1 117 8 791 0 318 ..
Andre tidsavgrensede fordringer 516 197 319 0 0 ..
     
Del av 14 Obligasjonslån   
Aksjeindeksobligasjoner (pålydende verdi) 211 0 211 0 0 ..
     
Ansvarlig lånekapital (del av 14 Obligasjonslån + 15 Andre lån) 52 300 0 49 645 0 2 655 ..
Tellende ansvarlig lånekapital 39 322 0 37 253 0 2 069 ..
herav obligasjonslån 38 539 0 36 621 0 1 919 ..
Annen ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 ..
herav obligasjonslån 0 0 0 0 0 ..
Fondsobligasjoner 12 208 0 11 601 0 608 ..
     
Del av 16 Annen gjeld   
Tidsavgrensede renter mv. 13 0 13 0 0 ..
Annen tidsavgrenset gjeld 1 321 554 766 2 0 ..
Standardtegn i tabeller ,