Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for banker og andre finansforetak. April 2010
200 Balanse med spesifikasjoner. April 2010. Mill. NOK
                                                               Sum Norges Bank Banker Statlige låneinstitutter Kredittforetak Finansieringsselskaper
Eiendeler   
Gull, trekkrettigheter og reserveposisjoner i IMF (1) 18 432 18 432 0 0 0 ..
Sedler og skillemynt (2) 4 935 0 4 934 1 0 ..
Bankinnskudd (3) 429 518 1 152 383 759 3 806 40 801 ..
Sertifikater og statskasseveksler (4) 238 171 5 836 220 464 0 11 871 ..
Ihendehaverobligasjoner (5) 799 811 141 227 507 535 0 151 049 ..
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis mv. (6) 175 143 86 717 86 156 2 250 20 ..
Utlån (disponert) (7) 3 876 740 152 655 2 338 250 231 278 1 018 928 ..
Uspesifiserte tapsavsetninger/generelle tapsnedskrivninger på utlån (8) -7 614 0 -7 177 -240 -197 ..
Fast eiendom (9) 7 598 1 568 5 733 67 230 ..
Andre fordringer/eiendeler (10) 220 889 12 866 161 482 3 988 42 552 ..
Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 2 758 196 2 758 196 0 0 0 ..
Sum eiendeler 8 521 818 3 178 649 3 701 135 241 150 1 265 254 ..
     
Gjeld og egenkapital   
Sedler og skillemynt i omløp (11) 49 017 49 017 0 0 0 ..
Innskudd (12) 2 580 610 239 911 2 340 699 0 0 ..
Sertifikatlån (13) 125 626 0 103 983 0 21 643 ..
Ihendehaverobligasjonslån (14) 1 480 517 0 535 082 0 945 436 ..
Andre lån (15) 827 354 34 337 350 164 231 195 211 658 ..
Annen gjeld mv. (16) 246 601 26 605 172 481 4 840 42 464 ..
Motverdi av spesielle trekkrettigheter i IMF (17) 14 003 14 003 0 0 0 ..
Aksje-, grunnfondsbevis- og grunnfondskapital (18) 58 204 0 41 421 914 15 869 ..
Annen innskutt egenkapital. (overkursfond mv (19) 37 805 0 20 390 0 17 415 ..
Annen egenkapital (20) 192 547 52 282 126 382 4 223 9 661 ..
Nettoinntekter (21) 15 920 4 298 10 534 -22 1 109 ..
Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 2 758 196 2 758 196 0 0 0 ..
Sum gjeld og egenkapital 8 386 401 3 178 649 3 701 135 241 150 1 265 254 ..
     
     
SPESIFIKASJONER AV ENKELTE AV BALANSEPOSTENE   
     
Del av 10 Andre fordringer/eiendele   
Tidsavgrensede renter mv. 14 896 958 7 139 3 497 3 302 ..
Andre tidsavgrensede fordringer 3 575 203 3 190 127 55 ..
     
Del av 14 Obligasjonslån   
Aksjeindeksobligasjoner (pålydende verdi) 3 523 0 3 212 0 312 ..
     
Ansvarlig lånekapital (del av 14 Obligasjonslån + 15 Andre lån) 78 735 0 71 665 0 7 071 ..
Tellende ansvarlig lånekapital 56 371 0 50 529 0 5 842 ..
herav obligasjonslån 53 057 0 47 890 0 5 166 ..
Annen ansvarlig lånekapital 1 356 0 815 0 541 ..
herav obligasjonslån 649 0 365 0 284 ..
Fondsobligasjoner 20 197 0 19 488 0 710 ..
     
Del av 16 Annen gjeld   
Tidsavgrensede renter mv. 550 0 522 28 0 ..
Annen tidsavgrenset gjeld 7 167 682 6 086 236 162 ..
Standardtegn i tabeller ,