Statistikkområde

Utdanning: Videregående utdanning

Alt innhold for delområdet videregående utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Læreres kompetanse i videregående skole

  Rapporter 2017/25

  De fleste lærere i videregående skole er høyt utdannet, 6 prosent har ikke fullført studier på universitets- og høgskolenivå.

  Publikasjon
 • Gjennomføring i videregående øker, særlig i Finnmark

  Andelen elever som har fullført videregående med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse innen fem år, har på landsbasis økt til 73 prosent i løpet av de siste årene. I Finnmark er andelen mindre, men økningen mer markant.

  Artikkel
 • Menn dominerer de fleste yrkesfag

  I videregående opplæring er kvinner i flertall på studieforberedende, og menn på yrkesfag. På noen utdanningsprogram er så mye som 9 av 10 elever og lærlinger menn. Det store flertallet av elever går på en offentlig skole, men elevtallet ved priva...

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2017

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Norge bedre enn EU-snittet på fem av åtte utdanningsmål

  Samfunnsspeilet 2/2016

  EU har satt 8 mål for utdanning frem mot 2020. Variasjonen mellom EU-landene er stor. Norge skårer bedre enn EU-snittet når det gjelder blant annet barnehage, lesing og utdanningsnivå. Norske ungdommer har derimot problemer i regning og naturfag.

  Artikkel
 • Effektevaluering av intensivopplæringen i Overgangsprosjektet, Ny Giv : Andre delrapport

  Rapporter 2016/08

  Det er ingen tegn til at intensivopplæringen har hatt noen generell effekt på elevenes resultater. I Stavanger er det imidlertid tegn til at deltakerne i større grad enn lignende elever fullfører Vg1 og fortsetter til Vg2.

  Publikasjon
 • Fakta om utdanning 2016

  I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Når Norge og EU utdanningsmålene som er satt for 2020?

  EU ligger an til å nå halvparten av utdanningsmålene som er satt for 2020, men variasjonen mellom landene er stor. For Norges del ligger utfordringene særlig i skolefrafall, regning og naturfag.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2015

  Hvor i landet går færrest barn i barnehage? Innenfor hvilken studieretning er fordelingen mellom kvinner og menn jevnest? Denne brosjyren presenterer hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge, fra barnehage til høyere utdanning.

  Publikasjon
 • Sosial reproduksjon av utdanning?

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Bare 40 prosent av studentene med lavt utdannede foreldre har fullført en grad etter ti år ved et universitet eller en høyskole. Sosial bakgrunn kan være med å forklare enkelte store forskjeller i hvordan det går med oss i utdanningssystemet.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2014

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2012.

  Publikasjon
 • Utdanning 2013

  Statistiske analyser 138

  Hvor mange barnehagebarn, elever og studenter har vi i Norge, hva påvirker deres studievalg, resultater og muligheter i arbeidslivet? Utdanning 2013 tar for seg et bredt spekter av temaer innenfor utdanningsfeltet og alle nivåer i utdanningssystem...

  Publikasjon
 • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Sverige har flest innvandrere, både i absolutte tall og i forhold til folketallet. Norge har relativt sett hatt større arbeidsinnvandring fra EU enn Sverige og Danmark har hatt. Hvordan det går med innvandrere, henger ofte sammen med forskjeller i...

  Artikkel
 • Effektevaluering av intensivopplæringen i overgangsprosjektet, Ny GIV : Første delrapport

  Rapporter 2013/54

  Gjennom Overgangsprosjektet i Ny GIV har en del elever med faglige svake prestasjoner midtveis i 10. fått tilbud om tilpasset intensivundervisning trinn siden våren 2011. I denne rapporten presenteres de første resultatene fra den pågående effekte...

  Publikasjon
 • Yrkesfag – lengre vei til målet

  Samfunnsspeilet 1/2013

  Det er mindre sannsynlig at elever som velger yrkesfag, fullfører videregående opplæring enn dem som tar studieforberedende program.

  Artikkel