187906
187906
nokkeltallsside
2016-03-03T10:00:00.000Z
Innvandring og innvandrere
no
Innvandring og innvandrere

Nøkkeltallsside

Nøkkeltall for innvandring og innvandrere

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere er i arbeid? Her finner du utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser som belyser innvandring og innvandrere i Norge.

Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over de som har lovlig opphold i Norge. Vi har ikke statistikk om asylsøkere, det vil si personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge men ikke fått søknaden sin endelig avgjort. Statistikk og informasjon om asylsøkere finner du hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 1. januar1
Antall Fem år tidligere Ti år tidligere Periode
1På grunn av avrunding ved aggregering til verdensdeler og landgrupper vil summene i tabellen kunne avvike noe fra de faktiske tallene i statistikkbanken
Personer med innvandrerbakgrunn i alt 883 751 655 170 415 318 2017
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 377 519 275 777 139 578 2017
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS 506 232 379 393 275 740 2017
Innvandrere i alt 724 985 546 732 341 830 2017
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 341 313 257 754 130 435 2017
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS 383 672 288 978 211 395 2017
Norskfødte med innvandrerforeldre i alt 158 763 108 438 73 488 2017
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 36 203 18 023 9 143 2017
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS 122 560 90 415 64 345 2017
Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter statsborgerskap12
Antall Fem år tidligere Ti år tidligere Periode
1På grunn av avrunding ved aggregering til verdensdeler og landgrupper vil summene i tabellen kunne avvike noe fra de faktiske tallene i Statistikkbanken.
2Inkluderer norske og utenlandske statsborgere
Innvandring 67 275 73 852 40 149 2015
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 40 502 53 779 24 367 2015
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 25 956 19 414 15 591 2015
Statsløse 780 633 171 2015
Uoppgitt 37 26 20 2015
Utvandring 37 474 31 506 21 707 2015
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 29 503 25 792 17 754 2015
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 7 924 5 676 3 926 2015
Statsløse 39 35 27 2015
Uoppgitt 8 3 0 2015
Nettoinnvandring 29 801 42 346 18 442 2015
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 10 999 27 987 6 613 2015
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 18 032 13 738 11 665 2015
Statsløse 741 598 144 2015
Uoppgitt 29 23 20 2015
Studenter i høyere utdanning
Andel Endring i % fra året før År
Begge kjønn
Hele befolkningen 34,9 2,6 2015
Innvandrere i alt 18,4 9,5 2015
Norskfødte med innvandrerforeldre 43,1 3,9 2015
Kvinner
Hele befolkningen 42,3 2,4 2015
Innvandrere i alt 22,4 10,3 2015
Norskfødte med innvandrerforeldre 49,7 4,0 2015
Menn
Hele befolkningen 27,9 3,0 2015
Innvandrere i alt 14,8 9,6 2015
Norskfødte med innvandrerforeldre 37,0 4,2 2015
 • Personer med innvandrerbakgrunn
  Per 1. januar 2017 var det omlag 884 000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv (725 000) eller som er født i Norge med to innvandrerforeldre (159 000). Til sammen utgjør disse gruppene 16 prosent av Norges befolkning.
 • Fra mange land
  I Norge bor det personer med bakgrunn fra 221 forskjellige land og selvstyrte regioner. Det er flest innvandrere fra Polen, Litauen og Somalia.
 • Bosatt i alle landets kommuner
  Det bor innvandrere i alle landets kommuner. Høyest andel i Oslo, Båtsfjord og Drammen, hvor innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør henholdsvis 33, 29 og 28 prosent av befolkningen i 2017.
 • Mange unge
  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er i gjennomsnitt mye yngre enn befolkningen som helhet. Blant innvandrere er det mange unge voksne. Omtrent halvparten av alle innvandrere i Norge er mellom 20 og 40 år. Kun 9 prosent er over 60. De barna som innvandrere har fått etter at de kom til Norge er enda yngre. Over halvparten er under 10 år, 80 prosent er under 20 år og kun 1,7 prosent er over 40 år.
 • Botid
  Det er stor variasjon i hvor lenge innvandrere har bodd i Norge. Noen grupper, blant annet de med bakgrunn fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Marokko har bodd lenge i Norge, mens innvandrere fra de nye EU landene – spesielt Polen og Litauen har bodd her kort, de fleste under fem år. Også flyktninger fra Syria, Somalia og Afghanistan er landgrupper som har relativt kort botid i Norge.
 • Ulike grunner for innvandring
  Innvandrere har kommet til Norge på grunn av arbeid, gjennom familie, som flyktninger eller for å ta utdanning. Siden 2007 har arbeid har vært den viktigste innvandringsgrunnen , etterfulgt av familieinnvandring.
 • Deltakelse i arbeidslivet
  63,4 prosent av innvandrerne i alderen 15-74 år var sysselsatt i 2015. Andelen i befolkningen som helhet var til sammenligning 68,5. Blant innvandrere er andelen sysselsatte menn langt høyere enn blant kvinner. Avstanden i sysselsetting mellom kvinner og menn er nesten dobbelt så stor blant innvandrere som i befolkningen som helhet. Det er også store forskjeller i sysselsetting mellom ulike landgrupper. 69 prosent av innvandrerne fra EU etc. var sysselsatt i 2015, mens andelen blant innvandrerne fra Asia var 56 prosent og fra Afrika 42 prosent.
 • Mange tar høyere utdanning
  I 2015 var 43 prosent av 19-24 åringene som er født i Norge av to innvandrerforeldre studenter ved universiteter og høgskoler . Tilsvarende tall var 18 prosent for innvandrere og 35 prosent for alle 19-24 åringer. At andelen er relativt lav blant innvandrere skyldes i stor grad at mange innvandrere i denne aldersgruppen kommer til Norge for å arbeide – og ikke for å studere.
 • Statistikk siden 1865
  Helt tilbake til folketellingen i 1865 har SSB publisert tall for «utenlandsfødte». Den gang var 1,2 prosent av befolkningen født i utlandet, de fleste i Sverige. I 1920 hadde andelen økt til 2,8 prosent, men sank igjen i krigsårene og i 1950 var andelen 1,4 prosent. Etter andre verdenskrig kom flyktninger fra Øst-Europa, senere kom arbeidsinnvandrere fra andre deler av verden. Etter stoppen i arbeidsinnvandringen i 1975, kom det i hovedsak flyktninger fra land i Asia, Afrika, Sør-Amerika og Øst-Europa. EU-utvidelsen i 2004 førte til en markant økning i innvandringen fra nye EU-land, spesielt fra Polen og Litauen.
 • Religion og etnisitet
  Det finnes ikke noe register over personer fordelt etter religion, livssyn eller etnisitet. Antallet medlemmer i tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte finnes det informasjon om.

Figur 1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. Landgruppering fra 1. januar 2014

Figur 2. Figur 2. Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, utenlandske statsborgere

Figur 3. Innvandringsgrunn. Ikke-nordiske innvandringer

Figur 4. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1. januar 2006 og 2014

Figur 5. Andel bosatte utenlandsfødte i Europa. 2013