187906
187906
nokkeltallsside
2016-03-03T10:00:00.000Z
Innvandring og innvandrere
no
Innvandring og innvandrere

Nøkkeltallsside

Nøkkeltall for innvandring og innvandrere

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva er de vanligste årsakene til innvandring eller hvor mange innvandrere er i arbeid? Her finner du utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser som belyser innvandring og innvandrere i Norge.

Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over de som har lovlig opphold i Norge. Vi har ikke statistikk om asylsøkere, det vil si personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge men ikke fått søknaden sin endelig avgjort. Statistikk og informasjon om asylsøkere finner du hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 1. januar1
Antall Fem år tidligere Ti år tidligere Periode
1På grunn av avrunding ved aggregering til verdensdeler og landgrupper vil summene i tabellen kunne avvike noe fra de faktiske tallene i statistikkbanken
Personer med innvandrerbakgrunn i alt 848 206 600 922 386 699 2016
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 372 867 242 326 126 233 2016
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS 475 339 358 596 260 466 2016
Innvandrere i alt 698 546 500 500 318 514 2016
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 339 457 226 892 117 758 2016
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS 359 089 273 608 200 756 2016
Norskfødte med innvandrerforeldre i alt 149 654 100 422 68 185 2016
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 33 404 15 434 8 475 2016
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS 116 250 84 988 59 710 2016
Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter statsborgerskap12
Antall Fem år tidligere Ti år tidligere Periode
1På grunn av avrunding ved aggregering til verdensdeler og landgrupper vil summene i tabellen kunne avvike noe fra de faktiske tallene i Statistikkbanken.
2Inkluderer norske og utenlandske statsborgere
Innvandring 67 275 73 852 40 149 2015
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 47 092 44 372 21 379 2015
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 22 342 19 598 14 844 2015
Statsløse 538 1 189 241 2015
Uoppgitt 58 25 17 2015
Utvandring 37 474 31 506 21 707 2015
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 24 994 21 860 18 604 2015
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 6 839 4 655 4 643 2015
Statsløse 38 32 21 2015
Uoppgitt 3 3 3 2014
Nettoinnvandring 29 801 42 346 18 442 2015
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 22 098 22 512 2 775 2015
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 15 503 14 943 10 201 2015
Statsløse 500 1 157 220 2015
Uoppgitt 55 22 14 2015
Studenter i høyere utdanning
Andel Endring i % fra året før År
Begge kjønn
Hele befolkningen 34,9 2,6 2015
Innvandrere i alt 18,4 9,5 2015
Norskfødte med innvandrerforeldre 43,1 3,9 2015
Kvinner
Hele befolkningen 42,3 2,4 2015
Innvandrere i alt 22,4 10,3 2015
Norskfødte med innvandrerforeldre 49,7 4,0 2015
Menn
Hele befolkningen 27,9 3,0 2015
Innvandrere i alt 14,8 9,6 2015
Norskfødte med innvandrerforeldre 37,0 4,2 2015
 • Personer med innvandrerbakgrunn
  Per 1. januar 2016 var det omlag 848 200 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv (698 500) eller som er født i Norge med to innvandrerforeldre (149 600). Til sammen utgjør disse gruppene 16 prosent av Norges befolkning.
 • Fra mange land
  I Norge bor det personer med bakgrunn fra 223 forskjellige land og selvstyrte regioner. Det er flest innvandrere fra Polen, Litauen og Somalia.
 • Bosatt i alle landets kommuner
  Det bor innvandrere i alle landets kommuner. Høyest andel i Oslo og Drammen, hvor innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør 32,5 og 28 prosent av befolkningen i 2016.
 • Mange unge
  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er i gjennomsnitt mye yngre enn befolkningen som helhet. Blant innvandrere er det mange unge voksne. Halvparten av alle innvandrere i Norge er mellom 20 og 40 år. Kun 9 prosent er over 60. De barna som innvandrere har fått etter at de kom til Norge er enda yngre. Over halvparten er under 10 år, 80 prosent er under 20 år og kun 1,7 prosent er over 40 år.
 • Botid
  Det er stor variasjon i hvor lenge innvandrere har bodd i Norge. Noen grupper, blant annet de med bakgrunn fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Marokko har bodd lenge i Norge, mens innvandrere fra de nye EU landene – spesielt Polen og Litauen har bodd her kort, de fleste under fem år. Også flyktninger fra Somalia, Irak og Afghanistan er landgrupper som har relativt kort botid i Norge.
 • Ulike grunner for innvandring
  Innvandrere har kommet til Norge på grunn av arbeid, gjennom familie, som flyktninger eller for å ta utdanning. Siden 2007 har arbeid har vært den viktigste innvandringsgrunnen , etterfulgt av familieinnvandring.
 • Deltakelse i arbeidslivet
  63,4 prosent av innvandrerne i alderen 15-74 år var sysselsatt i 2014. Andelen i befolkningen som helhet var til sammenligning 68,5. Blant innvandrere er andelen sysselsatte menn langt høyere enn blant kvinner. Avstanden i sysselsetting mellom kvinner og menn er nesten dobbelt så stor blant innvandrere som i befolkningen som helhet. Det er også store forskjeller i sysselsetting mellom ulike landgrupper. 73 prosent av innvandrerne fra EU etc. var sysselsatt i 2014, mens andelen blant innvandrerne fra Asia var 56 prosent og fra Afrika 42 prosent.
 • Mange tar høyere utdanning
  I 2015 var 43 prosent av 19-24 åringene som er født i Norge av to innvandrerforeldre studenter ved universiteter og høgskoler . Tilsvarende tall var 18 prosent for innvandrere og 35 prosent for alle 19-24 åringer. At andelen er relativt lav blant innvandrere skyldes i stor grad at mange innvandrere i denne aldersgruppen kommer til Norge for å arbeide – og ikke for å studere.
 • Statistikk siden 1865
  Helt tilbake til folketellingen i 1865 har SSB publisert tall for «utenlandsfødte». Den gang var 1,2 prosent av befolkningen født i utlandet, de fleste i Sverige. I 1920 hadde andelen økt til 2,8 prosent, men sank igjen i krigsårene og i 1950 var andelen 1,4 prosent. Etter andre verdenskrig kom flyktninger fra Øst-Europa, senere kom arbeidsinnvandrere fra andre deler av verden. Etter stoppen i arbeidsinnvandringen i 1975, kom det i hovedsak flyktninger fra land i Asia, Afrika, Sør-Amerika og Øst-Europa. EU-utvidelsen i 2004 førte til en markant økning i innvandringen fra nye EU-land, spesielt fra Polen og Litauen.
 • Religion og etnisitet
  Det finnes ikke noe register over personer fordelt etter religion, livssyn eller etnisitet. Antallet medlemmer i tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte finnes det informasjon om.

Figur 1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. Landgruppering fra 1. januar 2014

Figur 2. Figur 2. Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, utenlandske statsborgere

Figur 3. Innvandringsgrunn. Ikke-nordiske innvandringer

Figur 4. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1. januar 2006 og 2014

Figur 5. Andel bosatte utenlandsfødte i Europa. 2013