134292
statistikk
2013-10-25T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
innv_statres, Innvandringsregulering - StatRes, arbeidstillatelse, oppholdstillatelse, utvisning, visum, familieinnvandring, mottaksplasser, omgjøringsanmodninger, klagesaker, returer, utlendingsdirektoratet, UDI, utlendingsnemnda, UNE, asylmottak, asylsaker, saksbehandlingstid.Befolkning, StatRes, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning, Offentlig sektor
true

Innvandringsregulering - StatRes2012

Innhold

Fortsatt nedgang i totale utgifter og antall årsverk

De totale utgiftene til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) var i 2012 på 3,7 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 2,5 prosent fra 2011. I alt var det 1 243 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, knyttet til innvandringsregulering i 2012 – 41 færre enn året før.

Innvandringsregulering - StatRes
2009 2010 2011 2012
1Vedtak om fornyelser av tillatelser er ikke inkludert i tallene.
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kroner) 1 188 1 210 1 218 1 266
Avtalte årsverkekskl. lange fravær, i alt 1 313 1 372 1 284 1 243
Aktiviteter og tjenester
Antall behandlede saker i UDI 101 757 92 833 97 783 100 733
Klager og omgjøringsanmodninger til UNE 16 182 18 353 17 702 18 754
Resultater
Innvilgelser fra UDI 53 698 46 127 54 812 54 914
Klager og omgjøringsanmodninger tatt helt eller delvis til følge, UNE 1 114 1 373 2 166 2 177
Enhetskostnader
Enhetskostnader UDI - asylsaker 14 946 16 969 23 974 22 639
Relaterte indikatorer
Innkomne saker til utlendingsforvaltningen 351 468 358 828 355 231 375 492
Antall innvilgelser i utlendingsforvaltningen1 178 882 174 162 202 966 206 605
Alle innvandringer til Norge 65 186 73 852 79 498 78 570
Figur 1. Behandlede saker i UDI.  Utvalgte sakstyper. 2007-2012
Figur 2. Egenproduksjon og overføringer i UDI og UNE. 2007-2012
Figur 1. Behandlede saker i UDI.  Utvalgte sakstyper. 2007-2012Figur 2. Egenproduksjon og overføringer i UDI og UNE. 2007-2012

Nesten 2,4 milliarder, eller 64 prosent av de totale utgiftene, var kjøp av oppholdsplasser til asylsøkere fra ulike private eller kommunale instanser eller andre utbetalinger knyttet til asylsøkernes opphold. I statistikken er disse utgiftene omtalt som overføringer. Disse utgiftene er lavere enn i 2011 da overføringene utgjorde 2,5 milliarder kroner.

Driftsutgiftene til UDI og UNE, eksklusive utgiftene til kjøp av oppholdsplasser, utgjorde i 2012 34 prosent av de totale utgiftene, eller nær 1,3 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2011 var 32 prosent og 1,2 milliarder kroner. Disse utgiftene, som i statistikken omtales som egenproduksjon, fordelte seg på UDI og UNE med henholdsvis 966 millioner kroner og 300 millioner. Utgifter til investeringer var på 97 millioner kroner, det vil si 2,6 prosent av de totale utgiftene.

De totale utgiftene til UDI og UNE var samlet sett 2,5 prosent lavere i 2012 enn i 2011. Nedgangen skyldes lavere utgifter til kjøp av oppholdsplasser for asylsøkere.

Stor variasjon i utgifter fra år til år

Sammenlignet med andre virksomhetsområder i staten skiller Innvandringsregulering seg ut ved å ha utgiftsreduksjon de siste to årene. Derimot var det en kraftig utgiftsøkning frem mot 2010.

Årsaken til at de årlige utgiftsendringene ofte er annerledes enn ellers i staten, er at antall asylsøkere varierer fra år til år, samtidig som utgiftene innenfor Innvandringsregulering har nær sammenheng med antall asylsøkere. UDI behandlet spesielt mange asylsaker i 2009 og 2010. Antall tvungne returer med politi har økt hvert år siden 2007.

For asylsaker var enhetskostnaden kr 22 600 i 2012, altså om lag ti ganger høyere enn gjennomsnittet for de øvrige sakstypene. Dette innbærer en liten nedgang fra 2011, men et høyere nivå enn årene før. Antall asylsaker økte med 900 til 11 400 i 2012.

Nedgang i antall årsverk

Det var i alt 1 243 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, knyttet til innvandringsregulering i 2012. Av disse var 955 årsverk i UDI og 288 i UNE. Dette er 41 færre avtalte årsverk enn året før, og nedgangen har vært størst i UNE med 26 færre årsverk. Fra 2007 til 2010 var det hvert år en økning i antall årsverk både for UDI og UNE, mens det særlig i 2011 og også i 2012 var en nedgang.

Flere behandlede saker enn i 2011

Det totale antall behandlede saker for UDI var om lag 101 000 i 2012. Dette er en økning på 3 000 saker fra 2011, og så vidt under tallet for 2009. Det var størst økning i antall saker som omhandler arbeids- og oppholdstillatelser, mens nedgangen var størst for statsborgerskapssaker.

Totalt ble det behandlet nærmere 19 000 saker i UNE i 2012. Det er en økning på vel 1 000 saker fra 2011. Økningen skyldes i første rekke flere familieinnvandringssaker. Fra 2009 av har antall behandlede saker i UNE ligget på et høyere nivå enn tidligere.

Kortere saksbehandlingstid i UDI – og lengre i UNE

Saksbehandlingstida i UDI gikk i 2012 ned for sakstypene Asylsaker, Arbeids- og oppholdstillatelser, Familieinnvandring og Utvisninger, mens behandlingstida gikk opp for Permanent oppholdstillatelse og Statsborgerskapssaker. Sammenlignet med 2010 var saksbehandlingstida i 2012 kortere for alle sakstyper unntatt Permanent oppholdstillatelse og Andre saker.

I UNE har det derimot vært en økning i saksbehandlingstida for alle sakstyper hvert år siden 2010.