178633
178633
Betydelig kortere saksbehandlingstid for asylsøknader
statistikk
2014-09-01T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
innv_statres, Innvandringsregulering - StatRes, arbeidstillatelse, oppholdstillatelse, utvisning, visum, familieinnvandring, mottaksplasser, omgjøringsanmodninger, klagesaker, returer, utlendingsdirektoratet, UDI, utlendingsnemnda, UNE, asylmottak, asylsaker, saksbehandlingstid.Befolkning, StatRes, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning, Offentlig sektor
true

Innvandringsregulering - StatRes2013

Innhold

Betydelig kortere saksbehandlingstid for asylsøknader

I 2013 var saksbehandlingstida for asylsøknader i Utlendingsdirektoratet (UDI) 72 prosent kortere enn i 2010. For utvisningssaker var behandlingstida en femtedel av det den var tre år tidligere. I Utlendingsnemnda (UNE) gikk saksbehandlingstida jevnt over ned i 2013. Redusert behandlingstid skyldes blant annet færre restanser.

Innvandringsregulering - StatRes
2010 2011 2012 2013
1Vedtak om fornyelser av tillatelser er ikke inkludert i tallene.
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr) 1 210 1 218 1 266 1 367
Avtalte årsverkekskl. lange fravær, i alt 1 372 1 284 1 243 1 252
Aktiviteter og tjenester
Antall behandlede saker i UDI 92 833 99 738 100 733 95 478
Klager og omgjøringsanmodninger til UNE 18 353 17 702 18 754 22 575
Resultater
Innvilgelser fra UDI 46 127 54 812 54 914 55 675
Klager og omgjøringsanmodninger tatt helt eller delvis til følge, UNE 1 373 2 166 2 177 2 292
Enhetskostnader
Enhetskostnader UDI - asylsaker 16 969 23 974 22 639 20 351
Relaterte indikatorer
Innkomne saker til utlendingsforvaltningen 358 828 355 231 377 551 425 597
Antall innvilgelser i utlendingsforvaltningen1 174 162 202 966 206 605 248 927
Alle innvandringer til Norge 73 852 79 498 78 570 75 789
Figur 1. Behandlede saker i UDI.  Utvalgte sakstyper
Figur 2. Egenproduksjon og overføringer i UDI og UNE
Figur 3. Enhetskostnader i UDI.  Utvalgte sakstyper
Figur 4. Saksbehandlingstid i UDI. Utvalgte sakstyper
Figur 1. Behandlede saker i UDI.  Utvalgte sakstyperFigur 2. Egenproduksjon og overføringer i UDI og UNEFigur 3. Enhetskostnader i UDI.  Utvalgte sakstyperFigur 4. Saksbehandlingstid i UDI. Utvalgte sakstyper

I motsetning til asylsøknadene har UDIs saksbehandlingstid for permanent opphold økt 3,5 ganger siden 2008. Også saksbehandlingstida for familieinnvandringssaker er blitt lengre - 35 prosent lengre enn i 2012.

Mindre utgifter enn for få år siden

De totale utgiftene var på om lag 3,9 milliarder kroner. Av dette knytter 2,5 milliarder seg til kjøp av oppholdsplasser og andre oppholdsutgifter for asylsøkere. I takt med utviklingen i antall asylsøkere steg utgiftene kraftig fra 2007 til 2010, mens nivået i perioden 2011-2013 har vært relativt stabilt og om lag 10 prosent lavere enn i 2010.

Stabilt antall årsverk

Det var i alt 1 252 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, knyttet til innvandringsregulering i 2013. Dette er samlet sett 9 flere avtalte årsverk enn året før. De to instansene har imidlertid opplevd stikk motsatt utvikling: I UDI er antall årsverk redusert med 32 (til 923), mens UNE har fått 41 flere årsverk og har nå 329.

Fra 2007 til 2010 var det hvert år en økning i antall årsverk både hos UDI og UNE, mens det i 2011 var en nedgang og deretter stabilisering på et nivå litt lavere enn det var i 2009. For tredje år på rad ble antall årsverk i UDI noe redusert.

Enhetskostnadene for asylsøknader ned 10 prosent

UDI behandlet 12 600 asylsøknader i 2013. Dette er 1 100 flere enn året før, men færre enn i toppåret 2010 da det ble behandlet 16 500 saker. For asylsaker var enhetskostnaden nærmere 20 400 kroner i 2013, eller om lag sju ganger høyere enn gjennomsnittet for de øvrige sakstypene. For andre år på rad har enhetskostnadene for behandling av asyl- og utvisningssaker gått ned, men de er likevel på et høyere nivå enn de var i perioden 2007-2010. Nedgangen fra 2012 var på 10 prosent for asylsaker og 23 prosent for permanent opphold.

Færre behandlede saker i UDI, men kraftig økning i UNE

Det totale antall behandlede saker for UDI lå i underkant av 96 000 i 2013. Dette er en nedgang på nær 5 300 saker fra 2012, og så vidt over tallet for 2010. Det var en liten økning i antall asylsaker, mens nedgangen var størst for familieinnvandringssaker.

I UNE ble det behandlet 22 600 saker i 2013, som innebærer en økning på 20 prosent, eller 3 800 saker, fra året før. Oppgangen skyldes i første rekke flere asylsaker. I 2009 kom antall behandlede saker i UNE opp på et klart høyere nivå enn det hadde ligget tidligere, og i 2013 økte tallet altså betydelig igjen. Siden 2008 har antall saker blitt mer enn fordoblet.

Klart flere tvungne returer med politi

Antall tvungne returer med politi har økt betydelig hvert år siden 2007 og var i 2013 på 6 000, mot 2 200 i 2007. I 2013 ble 20 prosent flere hjemsendt enn året før.