Person og husholdning

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privatpersoner.

Levekårsundersøkelsen

I løpet av perioden januar-juni gjennomføres den årlige undersøkelsen om folks levekår i Norge.

Om lag 12 000 personer fra 16 år og oppover er tilfeldig trukket ut fra folkeregisteret til å svare på spørsmål knyttet til bolig, helse, arbeid og økonomi. I tillegg stilles det spørsmål om for eksempel deltakelse både i organisasjoner, aktiviteter og politikk, om familie og venner, om man har vært utsatt for lovbrudd, om friluftsliv og fysisk aktivitet, eller om kulturaktiviteter.

Resultatene fra undersøkelsen brukes blant annet til å sammenlikne levekår i mange europeiske land

 

Levekårsundersøkelsen

Boligpanelet

Statistisk sentralbyrå gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger.

Opplysningene fra Boligpanelet benyttes som grunnlag for å beregne utviklingen i husleieprisene i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen viser prisutviklingen på ulike varer og tjenester i Norge og publiseres hver måned.

Boligpanelet

Alle undersøkelser private

Vis alle undersøkelser

 • A

 • Pågår

  Arbeidskraftundersøkelsen

  Måleperiode: kvartalsvis

  Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger om hvor stor del av befolkningen som er i inntektsgivende arbeid, er hjemmearbeidende, skoleelever, trygdede og arbeidsledige gjennom hele året.

 • B

 • Pågår

  Boligpanelet

  Måleperiode: månedlig

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger. I undersøkelsen spør vi om hva som betales i husleie og hva som er årsak til en eventuell endring fra forrige måned.

 • J

 • Pågår

  Jaktstatistikk

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: jakt.ssb.no

  Formålet med undersøkinga er å utarbeide offisiell statistikk over utbytet frå småviltjakt og rådyrjakt. I tillegg skal undersøkinga kartleggje talet jegerar som har teke del i jakt på dei ulike viltartene det er opna for jakt på.

 • L

 • Pågår

  Levekårsundersøkelsen

  Måleperiode: årlig

 • M

 • Pågår

  Mediebruksundersøkelsen

 • O

 • Pågår

  Opplysninger om standard og pris på nye eneboliger

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0299

 • R

 • Pågår

  Reise- og ferieundersøkelsen

  Måleperiode: kvartalsvis

  Undersøkelsen skal kartlegge nordmenns reisevaner og grensehandel. Det blir blant annet spurt om man har vært på reiser med eller uten overnatting det siste kvartalet.

 • U

 • Pågår

  Undersøkelse om samfunn og statsborgerskap

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører, på oppdrag fra Institutt for Fredsforskning, en undersøkelse om Samfunn og statsborgerskap.

Kontakt