Person og husholdning

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privatpersoner.

Boligpanelet

Statistisk sentralbyrå gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger.

Opplysningene fra Boligpanelet benyttes som grunnlag for å beregne utviklingen i husleieprisene i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen viser prisutviklingen på ulike varer og tjenester i Norge og publiseres hver måned.

Boligpanelet

Alle undersøkelser private

Vis alle undersøkelser

 • A

 • Pågår

  Arbeidskraftundersøkelsen

  Måleperiode: kvartalsvis

  Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger om hvor stor del av befolkningen som er i inntektsgivende arbeid, er hjemmearbeidende, skoleelever, trygdede og arbeidsledige gjennom hele året.

 • B

 • Pågår

  Boligpanelet

  Måleperiode: månedlig

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger. I undersøkelsen spør vi om hva som betales i husleie og hva som er årsak til en eventuell endring fra forrige måned.

 • F

 • Pågår

  Frivillig innsats

  Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens deltakelse i frivillige organisasjoner; både i form av frivillig arbeid og økonomisk støtte. Vi vil også kartlegge frivillig arbeid på internett, for private bedrifter eller offentlige organisasjoner og for venner, bekjente og naboer.

 • H

 • Pågår

  Holdninger til bistand (Web-undersøkelse)

  Undersøkelsen skal kartlegge folks holdninger til bistanden som Norge gir til utlandet. Det blir blant annet spurt om hva man mener om størrelsen og kvaliteten på norsk bistand og om hvor vellykket bistanden er.

 • Pågår

  Holdninger til bistand (telefonundersøkelse)

  Undersøkelsen skal kartlegge folks holdninger til bistanden som Norge gir til utlandet. Det blir blant annet spurt om hva man mener om størrelsen og kvaliteten på norsk bistand og om hvor vellykket bistanden er.

 • L

 • Pågår

  Levekårsundersøkelsen

  Måleperiode: årlig

 • Pågår

  Lærerkompetanse i videregående opplæring

  Måleperiode: hvert 10. år

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, en undersøkelse om lærerkompetanse i videregående opplæring. Vi ønsker at lærere i videregående opplæring deltar, uavhengig av hvilken utdanning de har.

 • M

 • Pågår

  Mediebruksundersøkelsen

 • N

 • Pågår

  Nye eneboliger, standard og pris

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0299

  Statistisk sentralbyrå (SSB) undersøkelse om standard og pris på nye eneboliger sendes ut hvert kvartal. Formålet med undersøkelsen er å måle prisforandringer for oppføring av nye eneboliger.

  Vi ønsker å måle en generell prisutvikling og må derfor ta høyde for at det bygges eneboliger av ulik størrelse og kvalitet fra en periode til en annen. Vi må derfor vite noe om sentrale kvalitetsaspekter for boligen i tillegg til kostnaden for eneboligen og ønsker derfor svar på spørsmål om:

 • R

 • Pågår

  Reise- og ferieundersøkelsen

  Måleperiode: kvartalsvis

  Undersøkelsen skal kartlegge nordmenns reisevaner og grensehandel. Det blir blant annet spurt om man har vært på reiser med eller uten overnatting det siste kvartalet.

 • S

 • Pågår

  Stortingsvalgundersøkelsen 2017

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå Stortingsvalgundersøkelsen 2017 der vi ønsker å se nærmere på hvilke saker som interesserer folk i valgkamp og stortingsvalg. Videre omfatter undersøkelsen spørsmål om politikere, politiske partier og valgdeltakelse.

 • V

 • Pågår

  Valgundersøkelsen 2017

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå Valgundersøkelsen 2017, der vi ønsker å se nærmere på hvilke saker som interesserer folk i politikk og valg. Undersøkelsen omfatter spørsmål om politikere, politiske partier og valgdeltakelse.

 • Pågår

  Velgerundersøkelsen

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå en undersøkelse der vi ønsker å se nærmere på hva som gjør at noen deltar i valget, og andre lar være. Videre vil vi se nærmere på i hvilken grad partivalg og valgdeltakelse varierer med bakgrunn. Undersøkelsen vil gi kunnskap om ulike gruppers deltakelse i det norske demokratiet. Uavhengig om du er interessert i politikk eller om du har stemt, vil vi veldig gjerne at du deltar.

Kontakt