Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (852)

Søkeresultat

 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2013

  Rapporter 2015/23

  Det kom fire ganger så mange familieinnvandrere til Norge i 2013 som i 1990. Økt arbeidsinnvandring fra nye EØS-land har de siste årene ført til flere familiegjenforeninger. Antall som komme til Norge for å etablere familie har holdt seg stabilt.

  Publikasjon
 • Folkemengde og befolkningsendringar

  Lågaste folkevekst sidan 2007

  innbyggjarar, folketilvekst, fødde, døde, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, fødselsoverskott, middelfolkemengd, befolkningsutvikling, folkemengde, nettoinnflytting

  Statistikk
 • Overgang til norsk statsborgerskap

  Rekordmange fikk norsk statsborgerskap

  utenlandske statsborgere, landbakgrunn

  Statistikk
 • Skilsmisse blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Rapporter 2015/21

  Innvandrerpar skiller seg vesentlig sjeldnere enn par uten innvandrerbakgrunn, mens det er få forskjeller mellom par der begge er norskfødte med innvandrerforeldre og par der begge er uten innvandrerbakgrunn.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Flyttinger

  Innenlands flytterekord i fjor

  flyttinger, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, nettoinnvandring, innvandring, utvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskap

  Statistikk
 • Om kvaliteten på den norske inn- og utvandringsstatistikken

  Notater 2015/17

  Viktige momenter i rapporten:1. Inn- og utvandringsstatistikk inngår begrepsmessig i fagområder som statistikk og demografi, og preges av det.2. Inn- og utvandringer, og statistikk over disse, har betydning i seg selv og som to av de faktorene som...

  Publikasjon
 • 50-årsjubilant med behov for oppgradering

  Samfunnsspeilet 1/2015

  Fra 2029 vil vi begynne å gå tom for nye identifikasjonsnummer. Tiden er derfor moden for en modernisering av fødselsnummeret som vil gi mer korrekt kunnskap om befolkningen.

  Artikkel
 • Vil landene i øst ta igjen landene i vest?

  Samfunnsspeilet 1/2015

  25 år etter Berlinmurens fall er det fortsatt et skille i levekår mellom «Øst» og «Vest». De østlige og sentraleuropeiske landene i Europa ligger bak de vestlige landene i satsing på helsevesen, forventet levealder, spedbarnsdødelighet og økonomis...

  Artikkel
 • Befolkning og areal i tettsteder

  Storbyveksten fortsetter

  tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresse

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Høyt folketall til å være midt på vinteren

  folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, døde

  Statistikk
 • Utvandring blant innvandrere i Norge

  Rapporter 2015/17

  Hvorfor flytter årlig mer enn 20 000 innvandrere fra Norge? I denne rapporten har vi forsøkt å belyse hva som gjør at noen innvandrere utvandrer.

  Publikasjon
 • Døde

  Hver tredje kvinne vil bli over 90 år

  forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighet

  Statistikk
 • Fødte

  Fruktbarheten fortsetter å falle gradvis

  fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)

  Statistikk
 • Befolkning, sysselsetting og utdanning

  Økonomiske analyser 1/2015

  Vi er blitt én million flere mennesker i Norge på under 30 år. Vi blir også stadig eldre. Hvordan er befolkning- og alderssammensetningen? Hvor mange eldre er det per 100 i arbeidsfør alder i de ulike fylkene?

  Artikkel