Statistikkområde

Arbeid og lønn: Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter

Alt innhold for delområdet arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 4 prosent utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet

  4 prosent av alle sysselsatte ble jevnlig utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016. Sykepleiere er den yrkesgruppen som er mest utsatt.

  Artikkel
 • Fortsatt stabilt sykefravær

  Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,5 prosent i 3. kvartal 2017. Dette er omtrent uendret fra kvartalet før. Sykefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene.

  Artikkel
 • Stabilt sykefravær

  Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,3 prosent i 2. kvartal 2017, nesten uendret fra 1. kvartal. Sykefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene.

  Artikkel
 • Kraftig økning i jobbusikkerhet for oljearbeidere

  Andelen sysselsatte som mener de står i fare for å miste jobben, og som har opplevd omstillinger på arbeidsplassen, har økt svakt de siste tre årene. I oljenæringen har derimot økningen vært formidabel.

  Artikkel
 • Færre utsettes for helserisikoer på jobb

  De siste tiårene har andelen sysselsatte som utsettes for ulike fysiske belastninger på jobben, falt. Færre løfter tungt, jobber i dårlig inneklima eller i passiv røyk. Vi ser samtidig at flere jobbrelaterte helseplager har blitt mindre utbredt.

  Artikkel
 • Omtrent uendret sesongjustert sykefravær

  Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,4 prosent i 1. kvartal 2017, omtrent uendret fra 4. kvartal 2016. Sykefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene.

  Artikkel
 • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

  Samfunnsspeilet 2/2017

  Hver femte ansatte har tilbud om trening i arbeidstiden, men det er store forskjeller mellom yrkene. Mange med stillesittende arbeid har et slikt tilbud, mens renholdsarbeidere, håndverkere og sykepleiere sjeldnere har mulighet til å trene på jobb.

  Artikkel
 • 166 000 tapte arbeidsdagar

  166 000 arbeidsdagar gjekk tapt som følgje av 14 arbeidskonfliktar i 2016. Til samanlikning var det 10 konfliktar med tap av 148 000 arbeidsdagar ved førre hovudoppgjer i 2014.

  Artikkel
 • Over 1,8 millionar medlemer i arbeidstakarorganisasjonane

  Dei seinare åra har arbeidstakarorganisasjonane i landet fått fleire medlemer, og med om lag 20 000 fleire medlemmar i fjor ser det ut til at trenden held fram.

  Artikkel
 • Færrest lange fravær blant mannlige leger

  Blant utdanningsgruppene i spesialisthelsetjenesten var det mannlige leger som hadde klart minst andel lange fravær i 2015 med 3 prosent. Fraværsandelen for kvinnelige leger var vel 10 prosent.

  Artikkel
 • Høy utdanning og godt arbeidsmiljø bidrar til et langt liv

  Samfunnsspeilet 2/2016

  Den som har et yrke som krever lang utdanning, ser ut til å leve lenger enn gjennomsnittet. Enkelte yrker med lavere utdanningskrav har store arbeidsmiljøproblemer. De som utsetes for kjemiske miljøbelastninger, har størst sjanse for å få redusert...

  Artikkel
 • Endringer i sykefraværstatistikken

  På grunn av endringer i datagrunnlaget kan SSB foreløpig ikke publisere tall for sykefraværsprosenten, som er det viktigste måltallet for sykefraværet. I tillegg er det brudd i tidsserien for det alternative måltallet vi publiserer, som er andel a...

  Artikkel
 • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

  Rapporter 2015/39

  Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning har ofte lavere dødelighet enn yrker uten krav til utdanning.

  Publikasjon
 • Eldres yrkesaktivitet øker

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Yrkesaktiviteten blant dem over 60 år øker, og ett av målene med pensjonsreformen ser dermed ut til å bli nådd.

  Artikkel
 • Akademikere logger ikke av

  Samfunnsspeilet 5/2014

  De er akademikere eller ledere midt i yrkeslivet og logger ikke av, selv om de går hjem. Vel hjemme blir de oppringt, og svarer på e-post . Til tross for at grensene mellom jobb og hjem viskes ut, ser det ikke ut til at de blir mer slitne enn andre.

  Artikkel