436037
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
436037
statistikk
2021-02-04T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Vekestal i tabell 12972 publiseres daglig kl. 11.30.

Månadstal i tabellane 0721808551 og 09695 i Statistikkbanken ble publisert 25. mars 2021.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 119

konkursar i 4. kvartal 2020

Opna konkursar
1. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
Opna konkursar i alt1 2459378001 119
Føretakskonkursar1 054876730890
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak1916170229
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd327178220332
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner263202167178

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
4. kvartal 20194. kvartal 2020
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt1 057213890229
 
Jordbruk, skogbruk og fiske148136
Bergverksdrift og utvinning3010
Industri424313
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd3040
Byggje- og anleggsverksemd2667423696
Varehandel, reparasjon av motorvogner2341516414
Transport og lagring43305844
Overnattings- og serveringsverksemd1308993
Informasjon og kommunikasjon315354
Finansierings- og forsikringsverksemd60131
Omsetning og drift av fast eigedom470412
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting97217323
Forretningsmessig tenesteyting65195819
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning10093
Helse- og sosialtenester14670
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar16851
Anna tenesteyting248337
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst117103

Tabell 2 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
4. kvartal 20194. kvartal 2020
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 2706 527 1915 1281 1194 599 6173 154
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak1 0576 401 6194 9708904 431 1272 931
 
Jordbruk, skogbruk og fiske1476 451531334 72339
Bergverksdrift og utvinning3:261:1
Industri42245 47913731..116
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1:..000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd3:04:10
Byggje- og anleggsverksemd2661 168 3358462361 923 846939
Varehandel, reparasjon av motorvogner2343 084 0782 315164988 583419
Transport og lagring43210 62312558227 799199
Overnattings- og serveringsverksemd130389 37273299..569
Informasjon og kommunikasjon3140 499273569 72244
Finansierings- og forsikringsverksemd61 0991713..25
Omsetning og drift av fast eigedom4779 3611941..32
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting97705 91323573163 91892
Forretningsmessig tenesteyting65216 19226858294 380312
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning101 306269..18
Helse- og sosialtenester143 13123707
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1671 688835..29
Anna tenesteyting2419 768363345 47680
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst11:210:0
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar213125 572158229168 490223
 
Jordbruk, skogbruk og fiske85 700962 7584
Bergverksdrift og utvinning000000
Industri43 54933..4
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:0000
Byggje- og anleggsverksemd7463 477699665 54080
Varehandel, reparasjon av motorvogner159 46771419 88019
Transport og lagring3017 838284435 10346
Overnattings- og serveringsverksemd86 99663..9
Informasjon og kommunikasjon51 441241 8181
Finansierings- og forsikringsverksemd0001..0
Omsetning og drift av fast eigedom0:02:1
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting214 01842314 03422
Forretningsmessig tenesteyting198 574131917 16627
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning0:03:1
Helse- og sosialtenester6:5000
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar81 46861..2
Anna tenesteyting83 044672 1864
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst7....3..3

Tabell 3 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
4. kvartal 20194. kvartal 2020
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000
I alt1 010654137705099866556126674077
 
Viken0000001871361811715
Østfold (-2019)54426033000000
Akershus (-2019)1218918338000000
Buskerud (-2019)603910434000000
Oslo1931262815618188134289413
Innlandet00000029215111
Hedmark (-2019)34185425000000
Oppland (-2019)28142435000000
Vestfold og Telemark00000074518366
Vestfold (-2019)39244443000000
Telemark (-2019)39255108000000
Agder000000512610618
Aust-Agder (-2019)18124011000000
Vest-Agder (-2019)42258324000000
Rogaland67428458593410645
Vestland00000010657201838
Hordaland (-2019)896513335000000
Sogn og Fjordane (-2019)18103212000000
Møre og Romsdal44216431028128215
Trøndelag - Trööndelage10056121281274497468
Nordland3124321137215353
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku00000033157425
Troms - Romsa (-2019)22142411000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)1180111000000
Svalbard000000000000

Tabell 4 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
4. kvartal 20194. kvartal 2020
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 27021311 01000351101 1192290865102130
 
Viken00000000027683018700600
Østfold (-2019)671005400120000000000
Akershus (-2019)15526012100620000000000
Buskerud (-2019)771506000020000000000
Oslo2454601930060025256018710800
Innlandet000000000421202900100
Hedmark (-2019)44803400200000000000
Oppland (-2019)35702800000000000000
Vestfold og Telemark000000000901407400200
Vestfold (-2019)521103900110000000000
Telemark (-2019)491003900000000000000
Agder00000000060905100000
Aust-Agder (-2019)23201800210000000000
Vest-Agder (-2019)49704200000000000000
Rogaland871916700000731405900000
Vestland00000000012415010600210
Hordaland (-2019)12324089001000000000000
Sogn og Fjordane (-2019)19101800000000000000
Møre og Romsdal561004400200401002800110
Trøndelag - Trööndelage11313010000000871107400110
Nordland3630310011039203700000
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku00000000036303300000
Troms - Romsa (-2019)24002200200000000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)15101100120000000000
Svalbard000000000000000000
Uoppgitt fylke100000100000000000

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB