Få konkurser i koronatid

Publisert:

SSB publiserte i mars en ny statistikk over daglige konkurser. Tallene til nå viser at antall konkurser ligger under det de gjorde i 2019, men konkursforetakenes antall ansatte og omsetning det siste året er høyere i år enn fjoråret. Med interaktiv visualisering kan vi følge utviklingen tett.

Siden WHO erklærte at verden sto overfor en pandemi i mars, har flere land hatt en vanskelig avveining mellom økonomisk politikk og helsepolitikk. Mange fryktet at smittevernstiltakene ville redusere økonomisk aktivitet. For å bidra til at myndighetene og andre skal kunne følge situasjonen løpende, publiserte SSB i vår en ny statistikk over daglige konkurser i Norge. Vi har også opprettet en interaktiv visualisering av tallene. 

Færre konkurser, men større foretak

Tallene til nå viser at det har vært færre konkurser i Norge i 2020 enn i 2019. Mens det var om lag 3240 konkurser i Norge per november 2020, var det 3700 på samme tid i 2019. I finanskriseåret 2009 hadde omtrent 3540 foretak gått konkurs innen slutten av november.

Inntil nå har i gjennomsnitt 67 foretak gått konkurs per uke i år. Dette tallet er lavere enn i fjor, da man kunne regne at 77 foretak gikk konkurs per uke fra januar til november.

Samtidig er det større foretak som har gått konkurs i 2020 enn i 2019. Tallene for 2020 viser at konkursene har rammet om lag 18300 ansatte. Tilsvarende hadde 16000 ansatte blitt rammet av konkurser per november 2019. Sammenlagt har konkursene i 2020 hatt en omsetning på 25,6 milliarder kroner i løpet av året. Dette tallet var også lavere i 2019 – 18 milliarder kroner.

De samme næringene er konkursutsatt

Flest konkurser finner vi i næringen bygg- og anleggsvirksomhet og varehandel. Her var det henholdsvis 750 konkurser og 716 konkurser per november 2020. Tallet for disse næringene var likevel høyere i 2019, da det var 950 konkurser i bygg- og anleggsvirksomhet og 910 konkurser i varehandel per november.

Servicebransjen er også konkursutsatt. I overnattings- og serveringsvirksomhet, og i servicevirksomhet, har litt flere foretak gått konkurs i 2020 enn i 2019, men forskjellene er små. 

Mer om produksjonen av ukentlig konkursstatistikk

Daglig oppdatert statistikk for åpnede konkurser er utarbeidet for å bidra med informasjon til allmennheten og til beslutningstakere i offentlig og privat sektor om virkninger på økonomien av koronapandemien og myndighetenes smittevernstiltak.

Den ukentlige og daglige statistikken er å anse som eksperimentell statistikk. Statistikken er ikke bearbeidet i samme grad som den ordinære kvartalsvise og månedlige konkursstatistikken, og gir dermed ikke nødvendigvis eksakt samme tall som denne.

Produksjonen foregår ved at opplysninger om åpnede konkurser lastes ned automatisk hver ukedag fra Brønnøysundregistrene. Deretter koples det på de siste tilgjengelige opplysninger om antall ansatte, omsetning og næringsgruppe fra Virksomhets- og foretaksregisteret.

Tallene oppdateres daglig klokken 11.30.

Tallene er tilgjengelig i Statistikkbankens tabell 12972

Visualisering av daglige konkurser

Vi har opprettet en interaktiv visualisering der man kan utforske dataene på daglige konkurser.

Tallene i bokser øverst viser antall konkurser i dag, omsetning for foretak som gikk konkurs i dag og antall ansatte for foretak som gikk konkurs i dag. La musepekeren gli over grafene for å se tallene bak grafen.

Arkfanen «Konkursar over tid»: Den øverste grafen sammenlikner ukentlige konkurser fra 2020 med 2019 med rullerende gjennomsnitt. Huk av på «Se tal for enkeltdagar» for å se daglige konkurser. Den nederste grafen viser kumulative tall for konkurser for 2020 og 2019.

Arkfanen «Fordeling på næring»:

  • Underarkfanen «Rangering» viser tall for enkeltnæringer og sammenlikner 2019 med 2020. Klikk på rullegardinmenyen for å velge mellom variablene «antall konkurser», «omsetning», «ansatte», «eksportverdi» og «importverdi». Klikk på årstallene til høyre for grafen for å se bare ett år.
  • Underarkfanen «Samanlikning» sammenlikner utvalgte næringer i et punktplot. Velg variabler for X-aksen og Y-aksen, og velg hvilke næringsgrupper du vil sammenlikne ved å trykke «Velg bort alle næringar», før du huker av for de næringene du er interessert i. Du kan også trykke på boblene i plottet.

Arkfanen «Geografisk fordeling»: Viser geografisk fordeling for konkurser i 2020. Velg hvilken uke du er interessert i under menyen «Velg uke», og velg mellom variablene «antall konkurser», «omsetning», «ansatte», «eksportverdi» og «importverdi» i menyen «Velg variabel». Huk av for «Hittil i år» dersom du vil se geografisk fordeling på sammenlagte tall for hele 2020.

Det kan gå litt tid før data lastes første gang. Visualiseringen er optimalisert for store skjermer.

Kontakt