Ukentlig statistikk over konkurser

Publisert:

Norsk økonomi er i en svært spesiell situasjon. For å imøtekomme behovet for aktuell informasjon vil SSB i tiden framover publisere ukentlig statistikk over konkurser.

Figur 1. Opne konkursar, etter uke

2019 2020
Uke 1 50 32
Uke 2 89 106
Uke 3 70 67
Uke 4 61 75
Uke 5 85 87
Uke 6 67 81
Uke 7 81 107
Uke 8 78 81
Uke 9 89 82
Uke 10 88 90
Uke 11 106 101
Uke 12 82 45
Uke 13 103 62

Ukentlig oppdatert statistikk over åpnede konkurser er utarbeidet for å bidra med informasjon til allmenheten og til beslutningstakere i offentlig og privat sektor om virkninger på økonomien av Koronaepidemien og myndighetenes smitteverntiltak.

Den ukentlige statistikken er å anse som eksperimentell statistikk. Statistikken er ikke bearbeidet i samme grad som den ordinære kvartalsvise og månedlige konkursstatistikken, og gir dermed ikke nødvendigvis eksakt samme tall som denne.

Figur 2. Opne konkursar, etter uke. Omsetning

2019 2020
Uke 1 135266 86433
Uke 2 277600 488325
Uke 3 381674 331927
Uke 4 1080715 427519
Uke 5 652889 494564
Uke 6 285906 6043885
Uke 7 347666 385368
Uke 8 178673 493361
Uke 9 608144 180867
Uke 10 570743 537490
Uke 11 467738 859183
Uke 12 263676 547611
Uke 13 630436 751732

Krisen i norsk og internasjonal økonomi fryktes å medføre mange konkurser i tiden framover. Samtidig vil tiltak fra myndighetene kunne dempe antallet konkursåpninger. For eksempel meldes det i pressen sent søndag kveld (29. mars) at Skatteetaten har trukket mange konkursbegjæringer og at den inntil videre vil være tilbakeholden med å fremme konkursbegjæringer. Videre vil smitteverntiltakene også kunne påvirke rapporteringen og dermed statistikkgrunnlaget. Statistikken må tolkes i lys av dette.

Statistikken viser antall konkurser pr uke i 2020 mot samme uke i 2019, omsetning og ansatte i konkursrammede foretak og konkurser fordelt etter næringshovedgruppe.

Hittil i år viser åpnede konkurser omtrent det samme forløpet som i 2019, dog er det noen færre konkurser enn på samme tid i 2019 den siste uken. Dette kan skyldes forhold som har å gjøre med de nevnte rapporteringseffektene. Målt i antall konkurser hver uke er næringsgruppene Bygge- og anleggsvirksomhet og Varehandel, reparasjon av motorvogner størst. Målt i omsetning og antall ansatte tenderer Varehandel, reparasjon av motorvogner til å være noe større enn Bygge- og anleggsvirksomhet.

Figur 3. Opne konkursar, etter uke. Sysselsetting

2019 2020
Uke 1 147 113
Uke 2 253 431
Uke 3 378 209
Uke 4 836 329
Uke 5 408 383
Uke 6 218 2181
Uke 7 325 294
Uke 8 234 510
Uke 9 463 201
Uke 10 505 694
Uke 11 861 538
Uke 12 259 453
Uke 13 427 698

Visualisering

I denne visualiseringen kan du utforske tallene videre. I den første fanen vises tallene uke-for-uke og aggregert hittil i år for 2019 og 2020. I den neste fanen vises antall konkurser uke-for-uke sammen med omsetningstall og antall ansatte i foretakene som gikk konkurs.

Vi ønsker også å presentere tallene brutt ned på næring, og i den neste fanen kan du velge én eller flere hovednæringer (i henhold til SN2007). Det jobbes også med å kunne presentere tallene brutt ned på mer detaljerte næringer samt geografiske regioner.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer.

 

Mer om produksjonen av ukentlig konkursstatistikk

Daglig oppdatert statistikk over åpnede konkurser er utarbeidet for å bidra med informasjon til allmenheten og til beslutningstakere i offentlig og privat sektor om virkninger på økonomien av koronapandemien og myndighetenes smitteverntiltak.

Den ukentlige og daglige statistikken er å anse som eksperimentell statistikk. Statistikken er ikke bearbeidet i samme grad som den ordinære kvartalsvise og månedlige konkursstatistikken, og gir dermed ikke nødvendigvis eksakt samme tall som denne.

Produksjonen foregår ved at opplysninger om åpnede konkurser lastes ned automatisk hver ukedag fra Brønnøysundregistrene (https://w2.brreg.no/kunngjoring/nyekr.jsp). 

Deretter koples det på de siste tilgjengelige opplysninger om antall ansatte, omsetning og næringsgruppe fra Virksomhets- og foretaksregisteret.

Tallene er oppdateres daglig klokken 11.30.

Tallene er tilgjengelig i Statistikkbankens tabell 12972:
https://www.ssb.no/statbank/table/12972/

Kontakt