395020
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/foun/aar-forelopige
395020
statistikk
2019-10-25T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
foun, Forskning og utvikling i næringslivet, FoU-personale, FoU-årsverk, innkjøpt FoU, FoU-finansiering, FoU-tjenesterVirksomheter og foretak, Forskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter, foretak og regnskap, Teknologi og innovasjon
true

Forskning og utvikling i næringslivet

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

21 209

utførte FoU-årsverk i 2018

Forskning og utvikling i næringslivet. Foreløpige tall
20182017 - 2018
Alle foretak (10+ sysselsatte)
NivåProsentandelerEndring i prosent
Kostnader til egenutført FoU (mill.kr)33 216,21003,8
Næring
Industri10 942,0334,0
Tjenesteyting18 206,5552,3
Andre næringer4 067,81210,6
Foretakenes størrelse
10-49 sysselsatte10 043,330
50-99 sysselsatte4 139,012
100-199 sysselsatte4 066,112
200-499 sysselsatte4 445,213
500 sysselsatte og over10 522,632
 
FoU-årsverk (antall)21 2090,0
 
Kostnader til innkjøpt FoU (mill.kr)7 585,71,4

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene. Foreløpige tall

Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene. Foreløpige tall
Egenutført FoU (mill.kr)Innkjøpt FoU (mill.kr)FoU-årsverk (antall)
201620172018201620172018201620172018
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Næringslivet totalt29 489,231 989,833 216,27 014,17 481,07 585,719 61621 20521 209
10-19 sysselsatte3 264,54 022,14 225,9523,6661,2475,32 3402 8982 828
20-49 sysselsatte4 778,85 682,45 817,5951,1938,6928,33 5404 1004 168
50-99 sysselsatte3 381,03 771,54 139,0436,0582,5706,02 5192 8523 011
100-199 sysselsatte3 456,84 151,94 066,1510,0686,0730,12 5322 8432 713
200-499 sysselsatte3 959,34 156,44 445,21 242,81 416,81 398,52 5182 7552 867
500 sysselsatte og over10 648,710 205,610 522,63 350,73 195,93 347,46 1675 7575 620
C Industri9 963,410 521,910 942,01 965,72 275,51 930,97 0537 4677 392
10-19 sysselsatte801,2816,1786,7192,2233,779,6556581561
20-49 sysselsatte1 167,61 289,21 179,3158,6171,8120,2888993917
50-99 sysselsatte843,5956,81 026,199,7119,7131,3641780770
100-199 sysselsatte1 808,81 846,01 932,8255,8383,6319,11 4081 3891 395
200-499 sysselsatte1 386,71 540,71 732,6432,8491,9536,41 0241 1711 302
500 sysselsatte og over3 955,74 073,04 284,5826,6874,9744,22 5342 5532 447
G-N Tjenesteyting16 033,017 790,218 206,52 497,72 763,93 028,310 97612 02912 073
10-19 sysselsatte2 363,62 889,22 990,4308,0391,4376,91 7462 1872 158
20-49 sysselsatte3 193,24 096,44 203,6700,6704,3723,12 4482 9143 018
50-99 sysselsatte2 022,22 175,52 500,2243,4340,4427,71 5571 7061 900
100-199 sysselsatte1 391,92 007,61 747,1182,3240,9339,71 0131 2951 120
200-499 sysselsatte2 348,02 346,12 482,4465,6375,6473,91 3991 4641 481
500 sysselsatte og over4 714,24 275,44 282,7597,8711,2686,92 8132 4632 396
A, B, D-F Andre næringer3 492,73 677,84 067,82 550,72 441,52 626,51 5871 7091 744
10-19 sysselsatte99,7316,8448,723,436,218,838130109
20-49 sysselsatte418,0296,8434,691,962,584,9203193234
50-99 sysselsatte515,3639,2612,792,9122,3147,0320366342
100-199 sysselsatte256,2298,2386,271,961,571,2111160198
200-499 sysselsatte224,6269,6230,2344,3549,3388,29412084
500 sysselsatte og over1 978,91 857,21 955,41 926,21 609,81 916,3821741778

Tabell 2 
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak. Millioner kroner. Foreløpige tall

Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak. Millioner kroner. Foreløpige tall
2018
Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringskostnader
LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Alle næringer33 216,231 065,720 642,63 704,46 718,82 150,5
10-19 sysselsatte4 225,93 903,72 552,8438,7912,2322,2
20-49 sysselsatte5 817,55 434,33 673,1756,91 004,3383,1
50-99 sysselsatte4 139,03 927,12 793,7411,3722,1211,9
100-199 sysselsatte4 066,13 797,32 672,3322,4802,5268,8
200-499 sysselsatte4 445,24 292,02 995,3597,2699,5153,1
500 sysselsatte og over10 522,69 711,35 955,31 177,82 578,1811,3
C Industri10 942,09 964,26 940,6530,22 493,4977,7
10-19 sysselsatte786,7720,1452,360,5207,366,7
20-49 sysselsatte1 179,31 095,6770,188,2237,383,7
50-99 sysselsatte1 026,1980,1714,757,2208,246,0
100-199 sysselsatte1 932,81 816,01 298,288,1429,7116,9
200-499 sysselsatte1 732,61 658,01 239,3107,3311,474,6
500 sysselsatte og over4 284,53 694,52 466,1129,01 099,4590,0
G-N Tjenesteyting18 206,517 612,611 897,22 911,42 804,0593,8
10-19 sysselsatte2 990,42 904,52 010,9353,3540,485,9
20-49 sysselsatte4 203,64 022,42 710,4613,9698,2181,1
50-99 sysselsatte2 500,22 419,81 758,7315,7345,480,4
100-199 sysselsatte1 747,11 625,21 170,3215,5239,4121,9
200-499 sysselsatte2 482,42 446,81 650,6446,0350,135,6
500 sysselsatte og over4 282,74 193,82 596,4966,9630,588,9
A-B_D-F Andre næringer4 067,83 488,91 804,7262,81 421,4578,9
10-19 sysselsatte448,7279,189,624,9164,5169,6
20-49 sysselsatte434,6316,3192,654,968,8118,3
50-99 sysselsatte612,7527,2320,338,4168,585,6
100-199 sysselsatte386,2356,1203,918,8133,430,1
200-499 sysselsatte230,2187,3105,443,938,042,9
500 sysselsatte og over1 955,41 823,0892,882,0848,2132,4

Om statistikken

Undersøkelsen måler kostnader til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, utført med eget personell eller som innkjøpt tjeneste fra andre, og hvordan FoU-aktiviteten er finansiert. I tillegg dekkes andre temaer som type FoU, forskningsområde og samarbeid.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

 Forskning og utvikling (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, eller for å finne nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap.

Det kan likevel være vanskelig å skille FoU-aktivitet fra mer ordinær virksomhet. Viktige kriterier er at FoU skal inneholde et nyhetselement og at det er knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet. Usikkerhet foreligger når løsningen på et problem ikke er åpenbar på forhånd, selv for en person med grunnleggende kunnskap på området. Resultatet bør også kunne reproduseres eller overføres til andre. Systematisk betyr at det er lagt en plan for aktiviteten.

Definisjon av de viktigste kjennemerkene  
FoU-personale
omfatter alt personale direkte engasjert i forskning og utviklingsarbeid, inkl. administrativt personale, kontor- og hjelpepersonale, både i og utenfor en FoU-avdeling.

FoU-årsverk
er det FoU-arbeid en person på heltid har utført i løpet av ett år.

Egenutført FoU (intern FoU)
er FoU utført av foretaket med eget personell. Kostnader til egenutført FoU omfatter lønnskostnader, kostnader til innleid FoU-personell, andre driftskostnader og investeringer til FoU-aktiviteten.

Innkjøpt FoU (ekstern FoU)
omfatter innkjøpte FoU-tjenester utført av andre enheter, som bransje-/forskningsinstitutter, andre norske/utenlandske foretak etc. Mottatte tjenester fra andre enheter i konsernet omfattes også.

 

Standard klassifikasjoner

De statistiske enhetene er klassifisert etter:

  • Standard for næringsgruppering (SN2007), basert på NACE Rev. 2 og ISIC Rev. 3.
  • Størrelsesgruppe etter antall sysselsatte: 5-9 sysselsatte, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199, 200-499 og over 499 sysselsatte
 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Nasjonalt, hovedtall på fylke og økonomisk region. Fylkesfordelte hovedtall finnes i statistikkbanken. Hovedtall på økonomisk region er tilgjengelig på forespørsel.

 

Hyppighet og aktualitet

Statistikken er årlig. Foreløpige tall blir publisert i oktober t+1. Endelige tall blir publisert i januar/februar t+2.

Endelige tall er mer detaljert på næring og region og gir ulike nedbrytinger av hovedvariable.

Den nasjonale FoU-statistikken blir publisert samtidig av SSB og NIFU. Se også avsnittene "Formål og historie" og "Sammenheng med annen statistikk" i kapittelet "Bakgrunn".

 

Internasjonal rapportering

Rapportering til OECD og Eurostat

 

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata og informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres permanent. For tilgang til mikrodata til forskningsformål, se http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning

 

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med FoU-undersøkelsene er å kartlegge den nasjonale FoU-aktiviteten. FoU-undersøkelsen for næringslivet gjennomføres hvert år av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Norges forskningsråd som også hovedsakelig finansierer undersøkelsen. Undersøkelser om FoU-aktivitet i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren gjennomføres av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Undersøkelsene og resultater er utarbeidet etter retningslinjer trukket opp av OECD i den såkalte "Frascati-manualen".

SSBs FoU-undersøkelse måler næringslivets kostnader til FoU, både FoU utført med eget personell og innkjøpte FoU-tjenester fra andre (forskningsinstitusjoner, andre foretak etc.), og også hvordan FoU-aktiviteten er finansiert (egenfinansiering, offentlig finansiering etc.). I tillegg kartlegges fordelingen av type FoU, forskningsområde, FoU-samarbeid mv. Undersøkelsene varierer noe i omfang fra år til år.

 

Brukere og bruksområder

Brukere er departementer, Forskningsrådet, forskningsmiljøer og næringsorganisasjoner. Undersøkelsen er viktig for evaluering av forskningspolitikken og den generelle næringspolitikken, og blir også brukt av OECD og Eurostat for internasjonale sammenligninger.

 

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Unntak fra likebehandlingsprinsippet:

NIFU mottar noen preliminære hovedvariabler fra SSBs FoU-statistikk for næringslivet før de publiseres på SSBs nettsider. NIFU sammenstiller sine sektor tall med data fra SSB for  publisering av nasjonale totaltall for FoU.

 

Sammenheng med annen statistikk

For å komme fram til nasjonale FoU-tall må FoU-undersøkelsen for næringslivet ses i sammenheng med NIFUs FoU-undersøkelser for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. NIFU har ansvar for å publisere nasjonale FoU-tall, men noen av hovedtallene finnes også i SSBs statistikkbank.

FoU-statistikken for næringslivet ble tidligere utarbeidet i sammenheng med innovasjonsstatistikken for næringslivet og samlet inn sammen med denne i et felles skjema. F.o.m. 2013 gjennomføres FoU-undersøkelsen og innovasjonsundersøkelsen som separate undersøkelser.  Som tidligere publiseres resultater fra disse undersøkelsene uavhengig av hverandre. FoU er en innovasjonsaktivitet, men innovasjonsundersøkelsen dekker et bredere spekter av innovasjonsaktiviteter enn bare FoU.

 

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-2 og 2-3

 

EØS-referanse

Europarlaments- og Rådsbeslutning nr. 1608/2003/EF av 22. juli 2003 om produksjon og utvikling av en Felleskapsstatistikk over vitenskap og teknologi og implementerende Kommisjonsforordning nr. 995/2012 av 26. oktober 2012 om statistikk over vitenskap og teknologi.

 

Produksjon

Omfang

FoU-undersøkelsen dekker næringslivet med visse unntak. Følgende næringsgrupper er med: 03, 05-33, 35-39, 41-43, 46, 49-53, 58-66, 70-72, 74.9, 82.9 i Standard for næringsgruppering, SN2007.

  • Industri (C10-C33)
  • Tjenesteytende næringer: Agentur- og engroshandel (G46), Transport og lagring (H49-H53), Informasjon og kommunikasjon (J58-J63), Finansiell tjenesteyting og forsikring (K64-K66), Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (M70-M72, M74.9), Annen forretningsmessig tjenesteyting (N82.9)
  • Andre næringer: Fiske, fangst og akvakultur (A03), Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass (B05-B09), Kraftforsyning (D35), Vann, avløp og renovasjon (E36-E39), Bygge og anleggsvirksomhet (F41-F43)

FoU-undersøkelsen dekker i utgangspunktet foretak med minst 10 sysselsatte, men annet hvert år dekkes også foretak med 5-9 sysselsatte. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen.

Foretak med 5-9 sysselsatte var dekket i følgende år: 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 og 2017.

 

Datakilder og utvalg

Utvalgsundersøkelse som benytter Det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) som grunndata.

Enhet

Enheten i undersøkelsen er foretak, men med nedbryting av kjernevariable variable på virksomhet. Virksomhetstall brukes for å gi en fordeling av FoU-aktivitet etter detaljert næring og geografisk fordeling. Fram til 1999 var enheten bransjeenhet.

Foretak er den juridiske enheten og kan bestå av en eller flere bransjeenheter og virksomheter. Virksomhet er en geografisk lokalisert enhet med hovedaktivitet avgrenset til en næringsundergruppe, og er den minste enheten SSB samler inn næringsstatistikk for. En bransjeenhet er alle virksomhetene i foretaket med aktivitet i samme næring, og er derfor ikke entydig geografisk lokalisert. Hvis et foretak bare består av en virksomhet, så er virksomhet, bransjeenhet og foretak identiske enheter. Et foretak med virksomheter i forskjellige næringer vil bestå av flere bransjeenheter. Virksomhet/bransjeenhet gir den mest detaljerte fordeling av nyttiggjort FoU på næring. Ved foretak som enhet vil foretak med FoU-aktivitet i forskjellige næringer bli klassifisert etter den næringen der hovedaktiviteten foregår.

Utvalg

Undersøkelsen omfatter alle foretak i næringslivet med minst 50 sysselsatte. I tillegg er alle foretak med 10-49 sysselsatte som rapporterte betydelig FoU-aktivitet i forrige undersøkelse tatt med. Blant de øvrige foretakene med 10-49 sysselsatte er det trukket et tilfeldig utvalg, stratifisert etter 2-siffer næring og størrelsesgruppe. Trekkprosenten er i hovedsak 30, men i noen strata er 15 og 10 prosent brukt.

Utvalget er på om lag 5300 foretak.

For 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 og 2017 er også foretak med 5-9 sysselsatte er med i undersøkelsen. Utvalget for disse årene er derfor noe større enn i mellomliggende år. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. 

Fra 2008 blir ikke foretak med mindre enn 20 sysselsatte i næringene bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring inkludert i utvalget. Disse gruppene har et stort antall foretak og svært lav andel av næringslivets FoU-aktivitet. 

Datainnsamling, editering og beregninger

Innsamling av FoU-data skjer med elektronisk innrapportering, se nærmere informasjon på http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/fou . Skjema blir sendt ut 4-5 måneder etter statistikkårets utløp

Oppgavebyrde

Tid brukt til utfylling av skjema er beregnet til 30 minutter i gjennomsnitt. Dette gir en samlet oppgavebyrde på 2150 timeverk for foretakene. Skjemaets omfang varierer imidlertid noe fra år til år.

Editering

Alle skjemaer gjennomgår en mottakskontroll (om skjema er fylt ut, om det er noen åpenbare feil mv.) Det er en rekke innebygde kontroller i den elektroniske innrapporteringen. Etter at dataene er maskinelt tilgjengelig, blir mer detaljerte kontroller foretatt, også kontroller mot forrige undersøkelse og mot årsrapporter.

Beregninger

For foretak med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av foretak. På grunnlag av disse foretakene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for alle variable (FoU-kostnader, antall FoU årsverk mv.).

Faste priser

FoU-kostnader blir rapportert og publisert i løpende priser. For FoU-kostnader i alt blir det også beregnet tall i faste priser. Det er tatt i bruk ny deflator for beregning av FoU-kostnader i faste priser for 2013 og hele perioden tilbake til 1970. Basisår er 2005. Den nye deflatoren er basert på prisindeksen for produksjon i næring 72 Forskning og utviklingsarbeid i nasjonalregnskapet. Se tabell 09170 i statistikkbanken, variabelen "Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent)".  Dette er en veid kostnadsindeks – en gjennomsnittsindeks for de ulike utgiftsartene. Samme deflator blir brukt for alle de utførende FoU-sektorene. Tidligere ble det brukt ulike prisindekser for de ulike utgiftsarter (lønn, driftsutgifter og investeringer) og utførende sektorer. Det er to hovedgrunner til skifte av indeks: Den nye indeksen blir også brukt i nasjonalregnskapet der FoU etter hovedrevisjon blir kapitalisert, og den vil forenkle fastprisberegningene betydelig.

I 2017 var prisindeksen 1,4, en del lavere enn de siste årene. NIFU har valgt å bruke en justert indeks på 2,1 for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren fordi dette stemmer bedre med utviklingen i disse sektoren. For næringslivet brukes 1,4.

 

Sesongjustering

 

 

Konfidensialitet

Resultatene blir publisert på et aggregert nivå slik at enkeltforetak ikke kan identifiseres.

 

Sammenlignbarhet over tid og sted

De første FoU-undersøkelser startet opp i 1963, f.o.m. 1970 på en systematisk måte. Statistikken er blitt utarbeidet hvert annet år siden 1977, men utarbeides årlig fra 2001.De første undersøkelsene dekket bare industri, men tjenesteytende virksomhet er gradvis blitt inkludert. Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for statistikken for næringslivet siden 1991. I 1995 ble undersøkelsen betydelig utvidet.

Fra 1991 er bransjeenhet brukt som statistisk enhet. For 2001 ble dette endret til foretak som hovedenhet, men med nedbryting av hovedvariable til virksomhet.

Fra 2008 ble det tatt i bruk en ny versjon av næringsstandarden (SN2007), noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne med tidligere årganger. 2007 er publisert etter både gammel og ny næringsstandard, mens tidligere årganger kun er publisert etter gammel næringsstandard (SN2002).

Annet hvert år er foretak med 5-9 sysselsatte inkludert i undersøkelsen. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. Ved sammenlikning over tid eller ved internasjonale sammenlikninger brukes tallene uten foretak med 5-9 sysselsatte. Næringslivets FoU-tall gjelder foretak med minst 10 sysselsatte hvis ikke annet er nevnt.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

FoU-begrepet kan være vanskelig å avgrense fra beslektet aktivitet.

Svarandelen er høy,rundt 99 prosent, og resultatene skulle derfor ikke inneholde skjevheter pga. frafall. I tilfelle frafall fra store FoU-aktører er det rutiner for å beregne manglende data på best mulig måte. Foreløpige tall vil ha noe større usikkerhet enn endelige tall.

Grunnet kontroller etablert i den elektroniske datainnsamlingen er andelen ubesvarte spørsmål i de mottatte oppgavene nesten ikke-eksisterende. Evt. partielt frafall blir stort sett rettet opp gjennom revisjonsprosessen.

Utvalg og populasjon baseres på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) der stratifisering skjer etter tosifret NACE og sysselsetting. Feil eller manglende oppdatering av disse kjennemerkene, samt manglende oppdatering av enheter (avgang og tilgang) vil kunne påvirke undersøkelsens resultater.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for hele populasjonen. Dette medfører at det er en viss modellusikkerhet knyttet til resultatene. Oppvektede tall fra sannsynlighetsutvalget utgjør i rundt 10 prosent av de samlede totaltall.

 

Revisjon

Foreløpige tall publiseres anslagsvis 10 måneder etter statistikkårets utløp og omfatter et begrenset sett indikatorer fordelt på hovednæring og størrelsesgruppe.

Endelige tall med alle indikatorer og tall også på detaljert næring publiseres 14 måneder etter statistikkårets utløp. Samtidig oppdateres data som også ble frigitt som en del av foreløpige tall.

Det er vanligvis liten endring i hovedtallene fra foreløpig til endelig publisering.  Både foreløpige og endelige tall bygger på innrapporterte oppgaver. Endringer av betydning mellom foreløpige og endelige tall vil bli omtalt i statistikkfrigivingene.

 

Analyser, artikler og publikasjoner

Svakere vekst i næringslivets FoU

Svakere vekst i næringslivets FoU

Publisert 25. oktober 2019

Foreløpige tall viser at næringslivet utførte FoU for 33,2 milliarder kroner i 2018. Dette er en økning på 4 prosent målt i løpende priser. Justert for lønns- og prisvekst er nivået derimot nesten uendret.

Les artikkelen

FoU i norsk næringsliv 1970-2014

Publisert 12. januar 2017

Hvor mye satser egentlig norsk næringsliv på forskning og utvikling (FoU)? I en tid der vi skal finne noe å leve av etter oljen, er kanskje dette spørsmålet viktigere enn noen gang. I denne rapporten belyser SSB norsk FoU-aktivitet fra 1970 og frem til 2014.

Les publikasjonen
FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv 2016

FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv 2016

Publisert 27. april 2018

Denne publikasjonens formål er å sammenstille statistikk om FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv, med hovedvekt på året 2016.

Les publikasjonen

Kunnskapsintensive næringer i Norge

Publisert 2. februar 2016

Norske næringer er utvilsomt kunnskapsintensive sammenlignet med EU og Norden. Det er samtidig en viss positiv sammenheng mellom en nærings kunnskapsintensitet og hvor mye den bruker på forskning og utvikling.

Les publikasjonen

Stor økning i bruk av SkatteFUNN-ordningen

Publisert 28. juni 2016

Langt flere foretak søker om skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU) for 2014 og 2015. Det er likevel få foretak som utnytter de økte rammene for maksimalt fradrag i SkatteFUNN-ordningen. De fleste søkerne er fortsatt små foretak.

Les artikkelen
Kina i ferd med å bli like stor som USA på innovasjon og teknologi

Kina i ferd med å bli like stor som USA på innovasjon og teknologi

Publisert 2. desember 2019

USA har tidligere hatt et ubestridt teknologisk forsprang, men nå er Kina i ferd med å ta igjen supermakten. I 2017 stod USA for 28 prosent av verdens utgifter til forskning og utvikling (FoU), mens Kinas andel utgjorde 26 prosent. Foreløpig samarbeider Norge og Kina likevel lite om FoU.

Les artikkelen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB