Flere årsverk til forskning og utvikling

Publisert:

Endret:

Foreløpige tall for 2019 peker mot en økning i næringslivets FoU. Drøyt 22 200 årsverk gikk til forsknings og utvikling (FoU) – en økning på 6 prosent fra 2018. Næringslivet utførte FoU for 35,3 milliarder kroner, 8 prosent mer enn året før.

Med unntak av 2018 har norsk næringsliv (foretak med minst 10 sysselsatte) hatt en årlig økning i FoU-årsverk de siste fem årene. Økningen har vært høyest innen tjenesteytende næringer, noe den også er i 2019. Innenfor industri har antall FoU-årsverk holdt seg relativt uendret fra året før.

Økningen i FoU-aktivitet reflekteres også i kostnadene til egenutført FoU. Næringslivet brukte 35,3 milliarder kroner1 på forskning og utvikling i 2019, en økning på 8 prosent fra 2018. Justert for prisvekst er dette en økning på 3,9 prosent. Med dette utgjorde næringslivets FoU-kostnader 0,99 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt.

Høyest økning i kostnader til menneskelige ressurser

Over halvparten av foretakenes kostnader til egenutført FoU går til å lønne eget FoU-personale. Foretakenes samlede kostnader til lønn var på omtrent 22,3 milliarder kroner i 2019, 9 prosent mer enn i 2018.

I tillegg til å benytte egne ansatte, kan foretak leie inn eksterne personer til å drive med FoU i foretaket. Kostnadene til innleide FoU-personer var på om lag 4,1 milliarder kroner i 2019, tilsvarende drøyt 12 prosent av næringslivets samlede FoU-kostnader.

Næringslivets kostnader til innleide FoU-personer er blant de laveste utgiftspostene, men kostnadene har mer enn tredoblet seg siden 2010. Fra 2018 til 2019 var økningen på 16 prosent. Fra et noe høyere utgangspunkt ser vi samtidig en utflating i kostnadene som går til innkjøpte FoU-tjenester.

Figur 1. Kostnader til egenutført FoU etter kostnadsart

2018 2019
Lønnskostnader 20376 22302
Kostnader til innleid personell 3567 4144
Andre driftskostnader 6603 6626
Investeringer 2202 2190

Uendrede kostnader til innkjøpt FoU

Kostnadene til innkjøpte FoU-tjenester har holdt seg relativt uendret fra 2018 til 2019 målt i løpende priser. I 2019 brukte foretakene 7,7 milliarder kroner på innkjøpte FoU-tjenester, i 2018 var tallet 7,6 milliarder kroner.

Alle tre hovednæringene har hatt liten endring i utgifter til innkjøpte FoU-tjenester siden året før. For de minste foretakene har det imidlertid vært en økning i utgifter til innkjøpt FoU fra 2018 til 2019.

Foretak med 5-9 ansatte øker FoU-innsatsen

Annethvert år er foretak med 5-9 sysselsatte med i undersøkelsen. Foreløpige tall viser at denne gruppen hadde omtrent 2300 årsverk som gikk til forskning og utvikling. Til sammenlikning hadde foretak med 10-19 sysselsatte omtrent 3000 FoU-årsverk i 2019.

Kostnader til egenutført FoU for foretak med 5-9 ansatte har økt fra 2,8 milliarder kroner i 2017 til 3,2 milliarder kroner i 2019. Dette er en sterkere vekst enn for foretak med 10-19 sysselsatte.

For å sikre sammenliknbarhet over tid gjelder de øvrige tallene i denne meldingen foretak med minst 10 sysselsatte. Tall for foretak med 5-9 sysselsatte er publisert i statistikkbanken.

Figur 2

Figur 2. FoU-årsverk og egenutført FoU etter størrelsesgruppe

Norges samlede FoU-innsats

Informasjon om samlet FoU-innsats for Norge, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, er tilgjengelige på https://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/.

Usikkerhet i resultatene

FoU-statistikken bygger på innhentede oppgaver fra foretakene. I undersøkelsen tas alle foretak med minst 50 sysselsatte med. I tillegg trekkes det et utvalg av foretak med 5-49 sysselsatte, og det beregnes totaltall basert på dette utvalget. Usikkerhet i resultatene for de minste foretakene er derfor vanligvis større enn for de store foretakene.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene i denne publiseringen er usikre fordi det mangler fullstendige oppgaver fra noen foretak, og oppgavene for disse er blitt beregnet. Endelige tall for 2019 blir publisert februar/mars 2021.

 

1 Retter fra millioner til milliarder kroner. Dette gjelder hele artikkelen.