38600
38600
friartikkel
2017-06-15T08:00:00.000Z
no

Kommune-Stat-Rapportering

KOSTRA

Publisert:

Oppdatert:

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.


Statistikkbanken

(Velg Offentlig sektor > KOSTRA)
Statistikkbanken inneholder de samme tallene som databasen, men har færre ferdig oppsatte nøkkeltallstabeller. Den er mer fleksibel mht valg av antall kommuner og antall år. Det er også mulig å lagre søk, for eksempel av valgte variabler eller regioner.


KOSTRA-databasen (faktaarkene)

KOSTRA-databasen inneholder tabeller hvor man enkelt finner alle nøkkeltall for en kommune, og sammenligninger med kommunegruppen, fylket og landet. Her er også informasjon om hvordan nøkkeltallet er definert og hvor dataene er hentet fra. Egen knapp viser spredningstall for alle kommuner som har rapportert. 


KOSTRA-statistikkene

KOSTRA-statistikkene inneholder artikler, figurer og ferdig oppsatte tabeller innenfor ulike emner. 


Om KOSTRA

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Her finner du ytterligere informasjon om hva KOSTRA er, og hvordan arbeidet er organisert.


Innrapportering til KOSTRA

Her kan kommunene rapportere inn KOSTRA-tallene. 


KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

SSB publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall hentet fra nasjonale registre utenfor SSB.

Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette feil og mangler i sine data, og SSB har gjennomført kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan være beheftet med feil.

 

 

Kontakt