38600
38600
artikkel
2015-03-16T09:58:00.000Z
no

Artikkel

Kommune-Stat-Rapportering

KOSTRA

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Dataene for 2014 i KOSTRA er oppdatert med ny kommunegruppering. Grupperingen er laget på grunnlag av innbyggertall og kommuneregnskaper for 2013. Dataene for 2001-2013 vil fram til neste publisering være gruppert på grunnlag av innbyggertall og kommuneregnskaper for 2008.


Statistikkbanken

(Velg Offentlig sektor > KOSTRA)
Statistikkbanken inneholder de samme tallene som databasen, men har færre ferdig oppsatte nøkkeltallstabeller. Den er mer fleksibel mht valg av antall kommuner og antall år. Det er også mulig å lagre søk, for eksempel av valgte variabler eller regioner.


KOSTRA-databasen (faktaarkene)

KOSTRA-databasen inneholder tabeller hvor man enkelt finner alle nøkkeltall for en kommune, og sammenligninger med kommunegruppen, fylket og landet. Her er også informasjon om hvordan nøkkeltallet er definert og hvor dataene er hentet fra. Egen knapp viser spredningstall for alle kommuner som har rapportert. 


KOSTRA - 2014, foreløpige tall

16. mars ble foreløpige tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2014 publisert.


KOSTRA-statistikkene

KOSTRA-statistikkene inneholder artikler, figurer og ferdig oppsatte tabeller innenfor ulike emner. Du finner også kontaktpersoner.


 

Kontaktpersoner for KOSTRA-rapporteringen

Her finner du oversikt over hvem i SSB du kan kontakte for henvendelser om de ulike innrapporteringsskjemaene.


 

Innrapportering til KOSTRA

Her kan kommunene rapportere inn KOSTRA-tallene. Du finner også kontaktpersoner for rapporteringen 2014.


Om KOSTRA

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Her finner du ytterligere informasjon om hva KOSTRA er, og hvordan arbeidet er organisert.


Veiledninger til KOSTRA

Kort veiledning
Lurer du på hvor mye penger din kommune bruker på pleie- og omsorgstjenester eller hvor god barnehagedekningen er? KOSTRA kan gi deg svar på disse spørsmålene og de fleste andre som har med kommunal drift å gjøre. Her viser vi deg hvordan du kommer i gang med å bruke KOSTRA .

Detaljert veiledning
KOSTRA er et omfattende tallmateriale, og det er mulig å sette sammen tabeller etter eget behov. Du kan også laste ned tabeller og datasett for videre bearbeiding. Her finner du en detaljert veiledning til KOSTRA, som presenterer innholdet, definerer begreper som er brukt i tabellene, og som viser hvordan du henter tall.


 

 

Tallene oppdateres 15. mars og 15. juni

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall hentet fra nasjonale registre utenfor SSB.

Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette feil og mangler i sine data, og SSB har gjennomført kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan være beheftet med feil.