Økonomiske analyser: 1/2009

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Produksjonsevne

  I et kortsiktig perspektiv har konjunktursvingningene betydning for utnyttingen av økonomiens ressurser, arbeidsledighet og kapasitetsutnytting.

 • Offentlig forvaltning

  Totale offentlige utgifter beløp seg til 949 milliarder kroner i 2008. Utgiftene i løpende priser har økt jevnt det siste tiåret, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 6 prosent.

 • Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

  Norge hadde et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 449 milliarder kroner i 2008 ifølge foreløpige beregninger, se tabell 10.1. Dette er en oppgang på 24 prosent i forhold til 2007.

 • Produksjons- og markedsforhold

  Den gjennomsnittlige prisen på Nordsjøoljen Brent Blend var i 2008 på 96,2 dollar per fat, opp 32 prosent fra året før.

 • Befolkningsutviklingen

  Den raske befolkningsveksten de siste årene fortsatte i 2008. For tredje år på rad vokste folketallet mer enn noen gang før i norsk historie.

 • Finans- og pengepolitikken

  Siden behandlingen av statsbudsjettet for 2002 har den såkalte handlingsregelen vært retningsgivende for budsjettpolitikken.

 • Lønns- og konsumprisutviklingen

  Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte lønn per normalårsverk med 5,7 prosent i 2008, mot 5,6 prosent i 2007. I 2008 falt omfanget av betalt overtidsarbeid, samtidig som langtidssykefraværet steg svakt.

 • Konjunkturtendensene i Norge

  Konjunkturomslaget i norsk økonomi ble gradvis mer markert gjennom 2008

 • Husholdningene

  I følge foreløpige nasjonalregnskapstall gikk husholdningenes disponible inntekter opp med om lag 7,1 prosent fra 2007 til 2008.

 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Verdensøkonomien er nå inne i en kraftig konjunkturnedgang. Nedgangen rammer bredt, og ingen områder eller land virker som motvekt. Kredittmarkedene fungerer ikke normalt.

 • Arbeidsmarkedet

  Finanskrisen som inntraff høsten 2008 gjenspeiler seg i utviklingen på arbeidsmarkedet. Sysselsettingen økte i de første månedene av 2008, men veksten var avtagende, og siden april har veksten stoppet opp.

 • Perspektiver

  Etter vel fire år med sterk vekst i norsk økonomi skjedde det et markert omslag
  ved inngangen til 2008.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.