Økonomiske analyser, 1/2009

Økonomisk utsyn

Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

Publisert:

Norge hadde et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 449 milliarder kroner i 2008 ifølge foreløpige beregninger, se tabell 10.1. Dette er en oppgang på 24 prosent i forhold til 2007. Den samlede eksporten av varer og tjenester var 1 196 milliarder kroner, mens den samlede importen var 731 milliarder kroner. Handelen med varer og tjenester overfor utlandet ga dermed et overskudd på 465 milliarder kroner i 2008, en oppgang fra året før på 28 prosent. For rente- og stønadsbalansen er det foreløpig beregnet et underskudd på 16 milliarder kroner, en klar økning i underskuddet fra 2007. Noen av størrelsene som omtales i teksten er fremskrevet for 4. kvartal 2008, noe som medfører økt usikkerhet i årsdata for 2008 for utenriksøkonomien.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt