Økonomiske analyser, 1/2009

Økonomisk utsyn

Befolkningsutviklingen

Publisert:

Den raske befolkningsveksten de siste årene fortsatte i 2008. For tredje år på rad vokste folketallet mer enn noen gang før i norsk historie. Folkemengden økte med 62 000, 6 000 fl ere enn året før. Den høye veksten skyldes særlig at innvandringen fortsatte å øke, til nesten 67 000, men også at fødselstallet økte og at antall dødsfall gikk litt ned, slik at fødselsoverskuddet vokste med 2 300. Utvandringen økte svakt (se tabell 11.1 og fi gurene 11.1 og 11.2). Også nettoinnvandringen (innvandringsoverskuddet) på 43 300 ble det høyeste som noen gang er registrert. Økningen på 3 700, eller 9 prosent, var imidlertid betydelig mindre enn i de foregående fi re årene. Som i 2007 utgjorde nettoinnvandringen om lag 70 prosent av befolkningsveksten. Den relative veksten i folketallet på 1,31 prosent var den høyeste siden 1920, da det ble født uvanlig mange.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt