Økonomiske analyser, 1/2009

Økonomisk utsyn

Perspektiver

Publisert:

Etter vel fire år med sterk vekst i norsk økonomi skjedde det et markert omslag ved inngangen til 2008. Veksten i fastlandsøkonomien ble klart dempet, både som følge av svakere utvikling internasjonalt og kapasitetsskranker i norsk økonomi. Frem til og med sensommeren i fjor pekte de fl este prognosene – også våre egne – mot en myk landing for norsk økonomi. Tidlig på høsten forsterket imidlertid problemene i internasjonale fi nansmarkeder seg dramatisk, spesielt etter at den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs midt i september. Utsiktene for både norsk og internasjonal økonomi er etter dette kraftig forverret.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt