Økonomiske analyser, 1/2009

Økonomisk utsyn

Lønns- og konsumprisutviklingen

Publisert:

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte lønn per normalårsverk med 5,7 prosent i 2008, mot 5,6 prosent i 2007. I 2008 falt omfanget av betalt overtidsarbeid, samtidig som langtidssykefraværet steg svakt. Hvis vi ser bort fra bidraget fra endring i betalt overtid og langtidssykefravær, ville veksten i lønn per normalårsverk vært 6,0 prosent i 2008 og 5,5 prosent i 2007. Flere år med god lønnsomhet i næringslivet og høyt press i arbeidsmarkedet bidro til den relativt høye veksten i de to årene. Omslaget til svakere konjunkturer i fjor virket nok dempende på lønnsveksten, blant annet gjennom redusert overtid, men rakk ikke å få veldig store eff ekter på årsbasis.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt