Økonomiske analyser, 1/2009

Økonomisk utsyn

Finans- og pengepolitikken

Publisert:

Siden behandlingen av statsbudsjettet for 2002 har den såkalte handlingsregelen vært retningsgivende for budsjettpolitikken. Retningslinjene (se St.meld. nr. 29, 2000-2001) innebærer at petroleumsinntektene gradvis fases inn i økonomien. I gjennomsnitt over konjunktursvingningene bør det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet (se boks 4.1 og tabell 4.1) tilsvare om lag forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland (SPU), anslått til 4 prosent. Størrelsen på dette underskuddet framkommer ved å korrigere diff eransen mellom alle statens utgifter og inntekter for netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten, samt aktivitets- og regnskapsmessige forhold. Kapitalen i SPU er anslått til 2 280 milliarder kroner ved utgangen av 2008.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt