Økonomiske analyser, 1/2009

Økonomisk utsyn

Produksjonsevne

Publisert:

I et kortsiktig perspektiv har konjunktursvingningene betydning for utnyttingen av økonomiens ressurser, arbeidsledighet og kapasitetsutnytting. I et lengre perspektiv er veksten i økonomiens produksjonsevne avgjørende for et lands konsummuligheter. Økonomisk vekst bestemmes av tilgangen på ressurser og evnen til å omsette disse i varer og tjenester. Langsiktig økonomisk vekst tilskrives tradisjonelt tre kilder: økning i mengde og kvalitet av arbeidskraft, økning i mengde og kvalitet av kapital, og produktivitetsvekst som følge av teknisk framgang og organisatoriske forbedringer. Teknisk fremgang drives blant annet av forskning og utvikling. Tilgangen på kapital i forskjellige næringer vil avhenge av avkastningen på realinvesteringer i forhold til avkastningen på alternative plasseringer av sparing. Tilgang på kvalifi sert arbeidskraft bestemmes hovedsakelig av individers valg av utdanning og deres tilbud av arbeidskraft.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt