38652
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jt1999/hvert-10-aar
38652
Østfold: Færre unge og eldre bønder i Østfold
statistikk
2001-01-24T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jt1999, Jordbruksteljing (opphørt), gardbrukarar, bønder, gardsbruk, driftseiningar, bruksstorleik, driftsbygningar, jordbruksareal, jordbruksmaskinar, husdyrbruk, hagebruk, veksthus, odelsrett, landbruksutdanning, tilleggsnæringarLandbrukstellinger , Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Jordbruksteljing (opphørt)1999

Denne statistikken er nedlagd, sjå teljinga frå 2010: Landbruksteljing

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Østfold: Færre unge og eldre bønder i Østfold

Endelige tall fra Jordbrukstelling 1999 viser at det siden 1989 har vært en stor nedgang i antall driftsenheter med jordbruksareal i drift. Nedgangen var på 1 300 bruk eller 27 prosent. I samme perioden har andelene av bønder yngre enn 40 år og eldre enn 60 år gått sterkt tilbake. Dette gjør at gjennomsnittsalderen er uendret.

I 1989 var 30 prosent av gardbrukerne yngre enn 40 år. I 1999 hadde denne andelen sunket til 25 prosent. Andelen bønder over 60 år har gått tilbake fra 23 prosent i 1989 til 16 prosent i 1999. Sterkest økning har en hatt i gruppa 50-59 år, som gikk opp fra 20 prosent til 29 prosent. Andelen 40-åringer har også økt. Til sammen har disse endringene gjort at det ikke har vært noen endring i gjennomsnittsalderen på 47,9 år.

Færre bruk og økt jordleie

Antall bruk med areal i drift har gått tilbake fra 4 900 i 1989 til 3 600 i 1999, en reduksjon på 27 prosent. Jordbruksareal i drift viste små endringer, mens leiearealet økte fra 194 000 dekar i 1989 til 240 000 dekar i 1999. I 1999 utgjorde leid areal 31 prosent av totalt areal i drift. Tilsvarende var det rundt 25 prosent av arealet som ble leid i 1989. To tredjedeler av leiearealet i 1999 var kontraktbunden leie, og brorparten av arealet hadde kontrakter av 1-4 års varighet. I 1989 var det en noe større andel av arealet som var regulert av kontrakter.

3 200 årsverk på brukene

I alt ble det utført arbeidsinnsats tilsvarende 3 200 årsverk på gårdsbruka med areal i drift i Østfold. På 1 800 bruk var den samla arbeidsinnsatsen mindre enn et halvt årsverk, mens vel 1 100 enheter hadde arbeidsinnsats på ett årsverk eller mer. Av de i alt 6 500 brukerne (medregnet ektefeller og samboere) arbeidet 1 200 minst 1 500 timer på bruket. I 1989 arbeidet 1 800 av brukerne 1 500 timer eller mer på bruket.

1 700 av de mannlige brukerne og 900 av de kvinnelige brukerne arbeidet 1 500 timer eller mer utenom bruket. Sammenlignet med 1989, er det små relative endringer for de mannlige brukerne, men andel kvinner med hel- eller halvdagsjobb utenom har økt tydelig.

Arbeidsinnsats i såkalte tilleggsnæringer kommer i tillegg til arbeid på og utenom bruket, og utgjorde knapt 300 årsverk i 1998/1999. Tilleggsnæringer er virksomhet som utnytter driftsenhetens arealer, bygninger eller maskiner, og det er leiekjøring for andre som er den viktigste tilleggsnæringen.

Andre resultater

Jordbrukstellingen spenner vidt i kartlegging av ulike forhold i jordbruksnæringen, og det er for omfattende å kommentere alle resultatene her. Det vises til tabellvedlegg under, og "Tall for den enkelte kommune" til venstre for mer informasjon. Ved henvendelse til Statistisk sentralbyrå er det mulig å få hentet ut flere opplysninger, eller å få resultatene gruppert på andre måter.

Tabeller