Statistikkområde

Befolkning: Befolkningsframskrivinger

Alt innhold for delområdet befolkningsframskrivinger

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Fruktbarhet

  Økonomiske analyser 3/2016

  Fruktbarheten i Norge har falt siden 2009. I vårt hovedalternativ har vi forutsatt at dagens nivå på drøyt 1,7 barn per kvinne vil fortsette i framtiden. I lavalternativet er nivået senket til 1,5 barn, mens det er høynet til 1,9 barn i høyalterna...

  Artikkel
 • Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene?

  Økonomiske analyser 3/2016

  Framtidens befolkningsutvikling avhenger av fruktbarhet, dødelighet, inn- og utvandring og flytting. SSB framskriver befolkningen etter kjønn og alder, innvandringsbakgrunn og bostedskommune. Men hvor godt har SSB truffet i tidligere framskrivinge...

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Hovedresultater

  Økonomiske analyser 3/2016

  Flere innbyggere i Norge, flere eldre, flere innvandrere og flere i sentrale strøk. Dette blir trender i befolkningsutviklingen framover dersom framskrivingenes hovedalternativ slår til.

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Inn- og utvandring

  Økonomiske analyser 3/2016

  I befolkningsframskrivingenes hovedalternativ blir den årlige nettoinnvandringen i overkant av 25 000 gjennom mesteparten av dette århundret. Det gir en økning i antall innvandrere i Norge fra 700 000 i dag til 1,7 millioner i 2060.

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Inn- og utvandring

  Økonomiske analyser 4/2014

  Innvandringen har vært høy de siste ti årene, og den fortsetter å være relativt høy i noen år til, ifølge befolkningsframskrivingenes mellomalternativ. Når olje- og gassinntektene avtar, går innvandringen, særlig fra de nye EU-landene, noe ned.

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Fruktbarhet

  Økonomiske analyser 4/2014

  Fruktbarheten har sunket jevnt siden 2009, året med høyeste fruktbarhetsnivå siden 1975. Hvordan velges forutsetningene om framtidig fruktbarhet i befolkningsframskrivingene? Hvilke konsekvenser får forutsetningene for framtidens fruktbarhetsnivå?

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Dødelighet og levealder

  Økonomiske analyser 4/2014

  Dødeligheten vil fortsette å synke, ifølge befolkningsframskrivingenes mellomalternativ. Andelen som er 80 år eller eldre øker fra om lag 4 prosent i dag til 10 prosent i 2060. Menns forventede levealder vil nærme seg kvinners på sikt.

  Artikkel
 • Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene for kommunene?

  Økonomiske analyser 4/2014

  Framskrivingene for kommunene treffer sjelden folketallet helt eksakt, men avvikene er på under 5 prosent i 8 av 10 kommuner etter fem år. Tidligere undervurderte framskrivingene sentraliseringstrenden; det er ikke tilfellet for de nyere framskriv...

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Hovedresultater

  Økonomiske analyser 4/2014

  Folketallet i Norge fortsetter å vokse relativt raskt i befolkningsframskrivingenes mellomalternativ. Veksten blir særlig høy i og rundt de store byene. Aldringen av befolkningen fortsetter, og i 2060 vil hver femte innbygger være 70 år eller mer.

  Artikkel
 • Framtidas fruktbarhet: Færre barn eller eldre mødre?

  Økonomiske analyser 4/2014

  På fem år har samlet fruktbarhetstall per kvinne gått fra 2 til 1,8. Speiler dette at kvinner får færre barn, eller at de blir mødre senere i livet? Og hvilke konsekvenser har det for framtidas befolkningssammensetning?

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivingene

  Notater 2014/23

  Dette dokumentasjonsnotatet gir en oversikt over hvordan den norske befolkningen blir framskrevet ved hjelp av modellene BEFINN og BEFREG. Modellene ble omstrukturert i 2013-2014.

  Publikasjon
 • Hvor mange innvandrere er det – og blir det – i Norge?

  Samfunnsspeilet 3/2013

  Siste framskrivninger av Norges befolkning, foretatt i 2012, viser ifølge hovedalternativet at det blir rundt 1,3 millioner innvandrere i Norge i 2050. Dette betyr at andelen innvandrere nesten fordobles - fra 11 prosent i 2012 til 20 prosent i 2050.

  Artikkel
 • Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring

  Rapporter 2013/23

  Rapporten omtaler BEFINN, en modell for framskrivning av befolkningen, og et sett av beregninger. Her ble framskrivning av innvandrere og deres norskfødte barn for første gang integrert i en framskrivning av hele befolkningen, og det er tatt hensy...

  Publikasjon
 • Befolkningsframskrivning 2012-2100: Resultater

  Økonomiske analyser 4/2012

  Folketallet i Norge har vokst svært raskt de siste årene. Denne trenden vil trolig fortsette noen år framover.

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivning 2012-2100: Inn- og utvandring

  Økonomiske analyser 4/2012

  Hvor mange innvandrere som kommer til Norge i framtiden, avhenger i stor grad av den økonomiske og politiske utviklingen i Norge og i utlandet.

  Artikkel