Økonomiske analyser, 4/2014

Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Hovedresultater

Publisert:

De siste tiårene har Norge hatt en høy befolkningsvekst sammenlignet med resten av Europa. Folketallet i Norge vil fortsette å vokse relativt raskt, men ikke like raskt som de siste årene, ifølge mellomalternativet i Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger. Veksten vil særlig være høy i og rundt de store byene. Aldringen av befolkningen fortsetter, og i 2060 vil hver femte innbygger være 70 år eller mer.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.2 MB)

Kontakt