Økonomiske analyser, 3/2016

Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Dødelighet og levealder

Publisert:

Levealderen forutsettes å øke framover: I hovedalternativet øker den fra dagens 80 år til rundt 87 år i 2060 for menn, og for kvinner fra 84 til 89 år. Eldres gjenstående levetid stiger også, og eldre vil utgjøre en stadig økende andel av befolkningen.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.1 MB)

Kontakt