Økonomiske analyser, 4/2014

Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Fruktbarhet

Publisert:

For å gjøre anslag om folketallet i framtiden, trenger vi blant annet forutsetninger om framtidig fruktbarhet. Fruktbarheten har sunket jevnt siden 2009, året med høyeste fruktbarhetsnivå siden 1975. Hvordan velges forutsetningene om framtidig fruktbarhet i befolkningsframskrivingene? Hvilke konsekvenser får forutsetningene for framtidens fruktbarhetsnivå?

Åpne og les artikkelen i PDF (1.1 MB)

I befolkningsframskrivingenes mellomalternativ holder vi periodefruktbarheten konstant på 2013-nivå (1,78 barn per kvinne) de første årene, før vi øker til rundt 1,8 barn per kvinne fra 2017. I lavalternativet velger vi å senke fruktbarheten til 1,6 barn per kvinne – noe som tilsvarer gjennomsnittet i EU de siste årene. I høyalternativet øker vi fruktbarheten til to barn per kvinne, omtrent til et nivå som opprettholder befolkningens størrelse dersom vi ser bort fra innvandring. Fruktbarhetsnivået i alle de tre alternativene vil imidlertid avhenge av innvandringen til Norge, ettersom innvandrerkvinner har et noe høyere fruktbarhetsnivå enn øvrige kvinner.

Kontakt