Økonomiske analyser, 4/2014

Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Dødelighet og levealder

Publisert:

Dødeligheten vil fortsette å synke fram til 2100, ifølge befolkningsframskrivingenes mellomalternativ. I dette alternativet vil forventet levealder ved fødselen stige fra 79,6 år i 2013 til rundt 86,5 år og 91,3 år for menn i henholdsvis 2060 og 2100. Tilsvarende tall for kvinner er 83,5 år, 89,1 og 92,3 år. Vi forutsetter også at det vil bli en markert økning i gjenstående levetid ved alder 62 og 70, og eldre vil utgjøre en stadig økende andel av befolkningen. Ifølge våre beregninger vil andelen som er 80 år eller eldre øke fra rundt 4 prosent i dag til om lag 10 prosent i 2060.

Åpne og les artikkelen i PDF (958 KB)

Kontakt