Økonomiske analyser, 3/2016

Regionale befolkningsframskrivinger 2016-2040: Flytteforutsetninger og resultater

Publisert:

Den framskrevne befolkningsveksten ser ut til å bli meget ujevnt fordelt i landet. Veksten er sterk i sentrale strøk, mens mer enn en fjerdedel av kommunene får befolkningsnedgang. Sentraliseringen fører til sterk aldring i distriktskommunene – fra et allerede høyt nivå.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.2 MB)

Kontakt