Økonomiske analyser, 4/2014

Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Inn- og utvandring

Publisert:

Innvandringen til Norge har vært høy de siste ti årene, og i mellomalternativet antar vi at det fortsatt vil være relativt høy innvandring i noen år til. Men etter hvert som de norske olje- og gassinntektene avtar, regner vi med at innvandringen vil gå noe ned. Det gjelder særlig innvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa. Utvandringen vil sannsynligvis øke etter hvert som det bor stadig flere innvandrere i Norge, siden de har større sannsynlighet for å utvandre enn andre. Økt utvandring bidrar til nedgangen i nettoinnvandringen. Men det er stor usikkerhet om den framtidige inn- og utvandringen, selv få år fram i tid.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.1 MB)

Kontakt