Statistikkområde

Utdanning: Voksenopplæring

Alt innhold for delområdet voksenopplæring

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Ikke-sysselsatte tar sjeldnere utdanning enn før

  For ti år siden svarte 23 prosent av de ikke-sysselsatte i aldersgruppen 35-44 år at de hadde deltatt i formell utdanning det siste året. I 2018 er dette tallet sunket til 13 prosent.

  Artikkel
 • Flere fullføringer ved nettskolene

  I løpet av 2016/17 var det vel 10 400 fullførte utdanninger ved nettskoler i Norge. Dette er en økning fra nær 9700 fullføringer året før. Økningen i fullførte nettskoleutdanninger har vært størst innenfor videregående opplæring.

  Artikkel
 • Over 520 000 kursdeltakere

  For første gang siden den nye voksenopplæringsloven trådte i kraft i 2010, passerte antall kursdeltakere hos godkjente studieforbund 520 000. Som tidligere år utgjorde kvinner 57 prosent av alle deltakerne.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2018

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Ny dobling i deltakere fra Syria

  I løpet av 2016 deltok 41 600 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere – en økning på 12 prosent fra 37 100 i 2015. Tallet på syriske deltakere ble mer enn doblet fra året før, til 9 800.

  Artikkel
 • 55 prosent har gått på kurs og seminar

  Over halvparten av den voksne befolkningen deltar i ikke-formell opplæring. Fire av fem deltagere er med på slik opplæring i betalt arbeidstid.

  Artikkel
 • Livslang læring 2008-2017

  Rapporter 2017/23

  40 prosent av befolkningen i alderen 22-66 år oppgir å ha deltatt i ikke-formell opplæring i løpet av de siste 12 månedene. Deltakelsen er omtrent like stor blant menn som blant kvinner.

  Publikasjon
 • Veien til en vellykket integrering?

  Innvandrere i Norge 2017

  Introduksjonsordningen er det viktigste integreringspolitiske tiltaket i Norge. Målet er at minst 70 % av deltakerne skal være i arbeid eller utdanning etter endt program. Menn under 30 år når målet, men blant kvinnene gjelder dette kun halvparten.

  Artikkel
 • Færre tar ikke-formell opplæring

  47 prosent av de sysselsatte har ved 1. kvartal i år deltatt i ikke-formell opplæring de siste 12 månedene. Dette er en nedgang på 2 prosentpoeng fra fjoråret.

  Artikkel
 • En halv million deltakere på kurs

  I 2016 var det 505 000 deltakere på i alt 45 000 tilskuddsberettigede kurs i regi av studieforbundene. Disse kursene utgjorde til sammen 1,4 millioner undervisningstimer. Kursvirksomheten var dermed på samme nivå som i 2015.

  Artikkel
 • Større kvinneandel i nettskoleutdanning

  Høsten 2016 hadde nettskolene i underkant av 12 000 deltagere. Kvinneandelen har økt noe de siste par årene, og i 2016 var 69 prosent av deltagerne i nettskoleutdanning kvinner.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2017

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Kvinner og menn – Please, mind the gap!

  Samfunnsspeilet 4/2016

  Halvparten av kvinnene som deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, er i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. Politikernes målsetting er 70 prosent. Hva skyldes at menn når dette målet, men at ikke kvinnene når det?

  Artikkel
 • Dobling i antall deltakere fra Syria

  I løpet av 2015 deltok 37 100 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere – en økning på 2 prosent fra 2014. 4 500 av deltakerne var fra Syria. Dette var nær en dobling av antallet fra året før.

  Artikkel
 • Livslang læring 2008–2016

  Rapporter 2016/29

  Kvinner har lenge vært i flertall på landets universiteter og høyskoler. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren viser at de også tar betydelig mer formell videreutdanning enn menn.

  Publikasjon