Færre deltakere i introduksjonsprogrammet

Publisert:

I løpet av 2018 deltok 27 100 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 6 prosent færre enn året før.

Nedgangen i antall deltakere fra 2017 til 2018 kom hovedsakelig blant de som ble bosatt i 2014 og 2015, viser nye tall fra statistikken for introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. De siste årene har det kommet færre som omfattes av ordningen til Norge, samtidig som flere avsluttet introduksjonsprogrammet i løpet av 2018 enn i 2017, henholdsvis 8 300 og 6 300 deltakere.

Figur 1. Deltakere i introduksjonsprogrammet etter fødeland og kjønn. 2018

Fødeland Menn Kvinner
Saudi-Arabia 83 57
Kongo 91 122
Iran 444 306
Irak 494 302
Etiopia 447 457
Afghanistan 479 446
Sudan 744 432
Somalia 447 854
Eritrea 3581 2193
Syria 8503 5184

Vel halvparten av deltakerne i 2018 var fra Syria

Introduksjonsprogrammet domineres også i 2018 av deltakere fra Syria. 13 700 (51 prosent) av de som deltok i 2018, kom herfra – en økning på 700 fra året før. Tallet på deltakere fra Eritrea gikk ned med 1200 til 5 800, og fra Somalia deltok det 1 300 i 2018, en nedgang på 900 fra året før. 

Figur 2. Deltakere i introduksjonsprogrammet etter fem største fødeland 2018 og deltakelsesår. 2009-2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Syria 80 78 433 1228 3245 7504 12997 13687
Eritrea 1418 2424 3235 3416 3412 3576 4842 7056 7009 5774
Somalia 1541 1921 2339 2996 3793 4209 4280 3430 2218 1301
Sudan 117 225 304 484 727 927 1075 1404 1413 1176
Afghanistan 875 1248 1524 1461 1179 998 989 989 967 925

I 2018 deltok 16 000 menn og 11 100 kvinner i introduksjonsprogrammet. Andelen mannlige deltakere gikk noe ned fra 2017 til 2018, fra 63 til 59 prosent.

Personer mellom 26 og 35 år er fortsatt den største gruppen og utgjorde nær halvparten av deltakerne (43 prosent). 

Figur 3. Deltakere som avsluttet/avbrøt introduksjonsprogrammet i 2018 etter sluttårsak

Antall deltakere
Videregående skole og høyere utdanning 29.5 % 2445
Arbeid 25.4 % 2107
Kvalifiseringstiltak i offentlig regi 15.1 % 1248
Grunnskole 12.6 % 1045
Annet 6.6 % 543
Sosialhjelp 5.9 % 488
Flyttet 3.9 % 325
Andre trygdeytelser 1.0 % 81

Større andel gikk over til videregående eller høyere utdanning

I løpet av 2018 avsluttet eller avbrøt 31 prosent av deltakerne programmet mot 22 prosent året før. Nær 30 prosent av disse gikk direkte over til videregående eller høyere utdanning etter avsluttet program, en økning på 6 prosentpoeng fra året før.

Andelen som gikk direkte over i arbeid, var om lag den samme – 25 prosent. Også i 2018 var det mange som hadde behov for ytterligere kvalifisering etter introduksjonsprogrammet. Nær 13 prosent var etter programslutt fortsatt i grunnskoleutdanning og 15 prosent var i kvalifiseringstiltak i offentlig regi.

Statistikken følger også tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet ett til fem år etter avsluttet program basert på registerdata om arbeid og utdanning samt andre kilder.