6 av 10 i arbeid eller utdanning et år etter endt introduksjonsprogram

Publisert:

63 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2017, var i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. Året før var andelen 62 prosent.

Av de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2017 var 46 prosent i arbeid et år etter, viser nye tall fra statistikken introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. 15 prosent som var i arbeid kombinert med utdanning inngår her. I tillegg var 18 prosent kun under utdanning og til sammen utgjør dette 63 prosent.

Det er som tidligere år store forskjeller mellom menn og kvinner. 72 prosent av mennene og 48 prosent av kvinnene var i arbeid og/eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram. Året før var den tilsvarende andelen henholdsvis 71 og 50 prosent.

Andelen menn blant dem som avsluttet økte fra 56 prosent i 2016 til 64 prosent i 2017.

Hva er introduksjonsprogrammet?

Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere er en obligatorisk ordning for alle norske kommuner. Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt i introduksjonsordningen, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som forbereder for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere er en samlebetegnelse for introduksjonsprogrammet og introduksjonsstønaden.

Fra og med 2010 har det vært en nasjonal målsetting at minst 70 prosent skal være i arbeid eller under utdanning innen ett år etter endt introduksjonsprogram.

Figur 1. Status på arbeidsmarkedet, november 2018. Personer som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2017 etter kjønn og aldersgrupper

Annen eller ukjent status Registrert arbeidsledig /på tiltak Under utdanning Sysselsatt og under utdanning Sysselsatt
51 år eller eldre(N:119) 74 8 3 3 13
45-50 år(N:169) 57 15 7 4 17
40-44 år(N:267) 42 10 13 6 28
35-39 år(N:351) 41 10 16 10 23
30-34 år(N:620) 44 11 18 9 18
25-29 år(N:451) 38 7 25 12 18
20-24 år(N:270) 30 3 44 17 7
Kvinner i alt(N:2255) 43 9 20 9 18
51 år eller eldre(N:194) 60 15 5 2 18
45-50 år(N:254) 32 18 8 4 39
40-44 år(N:352) 26 11 10 9 45
35-39 år(N:605) 19 10 13 15 43
30-34 år(N:1036) 15 8 14 17 47
25-29 år(N:1030) 16 6 18 24 36
20-24 år(N:608) 15 3 33 34 15
Menn i alt(N:4092) 20 8 17 19 37

Flere menn enn kvinner er sysselsatt

Menn har nær dobbelt så høy andel sysselsatte som kvinner – 55 prosent blant mennene og 28 prosent blant kvinnene. Her inngår henholdsvis 19 og 9 prosent som kombinerer arbeid og utdanning. Det er noen flere kvinner (20 prosent) enn menn (17 prosent) som kun er under utdanning.

8 prosent av mennene og 9 prosent av kvinnene var registrert ledige eller på tiltak. Andel med annen eller ukjent status er langt høyere blant kvinner (43 prosent) enn blant menn (20 prosent). Blant kvinner i denne kategorien er det i hovedsak mottakere av sosialhjelp, samt de med såkalt «ukjent status» som dominerer med henholdsvis 13 og 18 prosent.

Mange av dem med ukjent status er sannsynligvis hjemme med barn. I denne samlekategorien vil også de som deltar i grunnskoleopplæring være, dersom de ikke i tillegg har en deltidsjobb, mottar kontantstøtte eller på annen måte inngår i noen av de overnevnte kategoriene. Det finnes foreløpig ikke data på individnivå om personer som deltar i grunnskoleopplæring.

Nesten fire av fem under 25 år i arbeid eller utdanning

Som i de foregående årene hadde de yngste aldersgruppene i 2018 størst andel i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram. 78 prosent av dem i alderen 20-24 år var i arbeid eller utdanning. Det er godt over målsettingen på over 70 prosent.

Flest i arbeid eller utdanning blant flyktninger fra Eritrea

Av de 6 300 som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2017 kom til sammen 3 av 4 fra Syria, Eritrea eller Somalia. 73 prosent av de med bakgrunn fra Eritrea var i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram. Deretter fulgte Syria med 64 prosent og Somalia med 48 prosent. Det var i 2017 fortsatt få av de mange flyktningene fra Syria som ble bosatt i Norge i 2015 og 2016 som hadde rukket å avslutte introduksjonsprogrammet. Av de 13 000 med bakgrunn fra Syria som deltok i programmet i 2017 var det bare 1860 som avsluttet programmet dette året.