To av tre i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram

Publisert:

Av de nær 8 200 som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2018, var 66 prosent i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. Året før var andelen 63 prosent.

Av de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018 var 48 prosent i arbeid et år etter, viser nye tall fra statistikken om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. 17 prosent som var i arbeid kombinert med utdanning inngår her. I tillegg var 17 prosent kun under utdanning og til sammen utgjør dette 66 prosent.

Fra og med 2010 har det vært en nasjonal målsetting at minst 70 prosent skal være i arbeid eller under utdanning innen ett år etter endt introduksjonsprogram.

Andelen menn blant dem som avsluttet introduksjonsprogrammet, økte fra 64 prosent i 2017 til hele 70 prosent i 2018, og dette medvirker til at den samlede andelen i arbeid og utdanning øker til 66 prosent. Det er som tidligere år store forskjeller mellom menn og kvinner. 73 prosent av mennene, men bare 48 prosent av kvinnene var i arbeid og/eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram. Dette er en økning på 1 prosentpoeng for menn og ingen endring for kvinner.

Flere menn enn kvinner er sysselsatt

Andelen sysselsatte er nær dobbelt så høy for menn enn for kvinner – 57 prosent blant mennene og 29 prosent blant kvinnene. Her inngår henholdsvis 19 og 12 prosent som kombinerer arbeid og utdanning. Det er noen flere kvinner (20 prosent) enn menn (16 prosent) som kun er under utdanning.

7 prosent av mennene og 8 prosent av kvinnene var registrert som ledige eller på tiltak. Andel med annen eller ukjent status er langt høyere blant kvinner (43 prosent) enn blant menn (19 prosent). Blant kvinner i denne kategorien er det i hovedsak mottakere av sosialhjelp, samt de med såkalt «ukjent status» som dominerer med henholdsvis 11 og 21 prosent.

Mange av dem med ukjent status er sannsynligvis hjemme med barn. I denne samlekategorien vil også de som deltar i grunnskoleopplæring være, dersom de ikke i tillegg har en deltidsjobb, mottar kontantstøtte eller på annen måte inngår i noen av de overnevnte kategoriene. Bortsett fra situasjonen direkte etter avsluttet introduksjonsprogram som viser at 13 prosent av de som avsluttet i 2018 fortsatte i grunnskole, finnes det foreløpig ikke data på individnivå om personer som deltar i grunnskoleopplæring et år etter og senere..

Figur 1. Status på arbeidsmarkedet, november 2019. etter kjønn og aldersgrupper personer som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018

Annen eller ukjent status Registrert arbeidsledig /på tiltak Under utdanning Sysselsatt og under utdanning Sysselsatt
51 år eller eldre(N:135) 77.8 8.9 5.2 0.0 8.1
45-50 år(N:215) 55.3 10.2 13.0 3.7 17.7
40-44 år(N:278) 48.6 9.7 13.3 6.5 21.9
35-39 år(N:431) 45.5 9.7 13.7 10.0 21.1
30-34 år(N:613) 44.4 9.1 15.5 10.6 20.4
25-29 år(N:471) 38.2 6.8 21.0 17.6 16.3
20-24 år(N:332) 20.2 3.6 49.1 21.1 6.0
Kvinner i alt(N:2479) 43.4 8.2 19.8 11.6 17.1
51 år eller eldre(N:219) 52.5 13.7 5.5 0.9 27.4
45-50 år(N:277) 40.8 10.5 6.5 5.1 37.2
40-44 år(N:496) 27.2 9.9 11.5 6.7 44.8
35-39 år(N:847) 21.0 9.6 12.8 11.8 44.9
30-34 år(N:1367) 16.1 7.7 14.0 19.0 43.2
25-29 år(N:1441) 14.2 5.2 16.4 25.6 38.7
20-24 år(N:961) 11.8 3.2 31.6 33.4 20.0
Menn i alt(N:5699) 19.3 7.2 16.4 19.4 37.7

Nesten fire av fem under 25 år i arbeid eller utdanning

Som i de foregående årene hadde de yngste aldersgruppene i 2019 størst andel i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram. 83 prosent av dem i alderen 20-24 år var i arbeid eller utdanning, mens blant dem i alderen 25-29 år var den tilsvarende andelen 73 prosent. Dette er godt over myndighetenes målsetting på over 70 prosent.

Mange fra Syria avsluttet i 2018

Av de nær 8 200 som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018, kom til sammen 7 av 10 fra Syria eller Eritrea. Av de 3 400 med bakgrunn fra Syria var 65 prosent i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram. Av de 2 300 fra Eritrea var 75 prosent i arbeid eller utdanning året etter.

Figur 2. Personer som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018 etter årsak til avbrudd og avslutning og status på arbeidsmarkedet i november 2019

Annen eller ukjent status Registrert arbeidsledig /på tiltak Under utdanning Sysselsatt og under utdanning Sysselsatt
Annet(N:798) 59.77 7.89 9.77 6.52 16.04
Andre trygdeytelser(N:85) 85.88 3.53 3.53 2.35 4.71
Sosialhjelp(N:487) 57.29 13.76 7.39 3.49 18.07
Arbeid(N:2092) 9.70 6.84 4.97 11.66 66.83
Videregående skole og høyere utdanning(N:2434) 8.83 3.45 34.59 37.43 15.69
Grunnskole(N:1032) 42.25 8.04 21.41 10.95 17.34
Kvalifisering(N:1250) 39.52 13.52 11.20 4.32 31.44
Avslutningsårsak i alt(N:8178) 26.62 7.48 17.41 17.03 31.45

58 prosent fortsatte i videre utdanning eller annen kvalifisering direkte etter introduksjonsprogrammet. 2 400 fortsatte i videregående eller høyere utdanning og av disse er 72 prosent fortsatt i utdanning et år etter, vel halvparten av disse igjen i kombinasjon med arbeid. Av de 2 100 som gikk direkte til arbeid etter introduksjonsprogrammet var 72 prosent i arbeid et år etter. Av disse var en av fire også i utdanning

Figur 3. Andel med yrkesinntekt over to ganger grunnbeløpet (2G) for personer som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2013-2018. Antall år etter avsluttet introduksjonsprogram. Kvinner og menn

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år
2018 37
2017 33 46
2016 34 45 54
2015 37 48 57 62
2014 35 46 54 59 62
2013 38 46 56 61 64 63
Menn
2018 12
2017 12 16
2016 14 19 22
2015 14 18 23 28
2014 15 19 24 28 32
2013 16 22 26 30 34 38
Kvinner

Yrkesinntekten øker i årene etter avsluttet introduksjonsprogram

Et viktig mål for integreringspolitikken er å sikre økonomisk selvforsørging gjennom deltakelse i arbeidsmarkedet. I Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk benyttes gjerne yrkesinntekt høyere enn to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) som mål på om en person kan regnes som yrkestilknyttet eller ikke.

Av figur 3 ser vi tydelig at andel med yrkesinntekt over 2G for både kvinner og menn øker de første seks årene etter avsluttet introduksjonsprogram for dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i perioden 2013-2018. Andelen er om lag dobbelt så høy for menn som for kvinner. For menn som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2013 økte andelen fra 38 til 63 prosent de første seks årene, mens den tilsvarende økningen for kvinner var fra 16 til 38 prosent.