Nedgang i antall norskprøver

Publisert:

I løpet av 2018 ble det avlagt 53 000 norskprøver – en nedgang på 9 prosent fra 2017.

Statistikken for Norskopplæring for voksne innvandrere viser at det  ble avlagt i alt 17 300 muntlige prøver og 35 700 skriftlige prøver i 2018. Både samlet antall norskprøver og antall deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap gikk ned med 9 prosent fra 2017.

En person kan ta flere typer prøver i løpet av året, og det er også mulig å avlegge samme prøve flere ganger. Dersom en person har avlagt samme type prøve mer enn èn gang i løpet av et år, tas kun det beste resultatet med i SSBs statistikk. Kompetanse Norges statistikk dekker alle avlagte prøver, også prøver som ble avlagt av personer som ikke omfattes av Introduksjonsloven

Dagens vurderingsskala for norskprøve kan grovt sett deles i to overordnede nivåer: elementært (A2 og lavere) og selvstendig (B1 og høyere). I 2018 var andelen for muntlige prøver med beste resultatet på B1 og høyere 34 prosent. Andelene for lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling var henholdsvis 28, 35 og 28 prosent.

Vurderingsskala på norskprøver

Det felles europeiske rammeverket for språk (2011): læring, undervisning, vurdering beskriver språkferdighet (lytte, snakke, samtale, lese og skrive) på tre overordnede nivåer: elementært (A), selvstendig (B) og avansert nivå (C).

Kompetanse Norges Læreplan i Norsk er basert på dette rammeverket og beskriver et helt opplæringsløp, fra nybegynnernivå opp til ulike sluttnivåer.  Som vurderingsskala på delprøvene i norsk benyttes de fire språknivåene som beskrives i læreplanen; A1, A2, B1 og B2 slik de er beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk. Vurderingen «under A1» kan også benyttes dersom vedkommende er under nivå A1 i noen av ferdighetene som beskrives i læreplanen. 

Det er knyttet ulike muligheter/juridiske rettigheter til de ulike nivåene på prøven. De som søker om permanent opphold må dokumentere ferdigheter på minimum A1 i norsk muntlig. De som søker om norsk statsborgerskap må dokumentere muntlig ferdigheter på minimum nivå A2. Oppnådd nivå B2, skriftlig og muntlig, gir grunnlag for opptak til høyere utdanning, jf. forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 2-2 annet ledd. Den nye norskprøven erstattet Norskprøve 2 og 3 i mai 2014.

Innvandrerkvinner oppnår bedre norskprøveresultater enn menn

I perioden fra 2014 til 2017 oppnådd innvandrerkvinner jevnt over bedre prøveresultater enn menn. Dette gjelder både på de muntlige og skriftlige prøvene, men forskjellen er størst på de skriftlige prøvene. Dette var fortsatt tilfelle i 2018. Menn stod for 52 prosent av alle norskprøver i 2018, men mellom 60 og 65 prosent av dem som har oppnådd nivå B2 på en av de skriftlige prøvene, var kvinner. På muntlig kommunikasjon var 53 prosent av dem som oppnådde nivå B2 kvinner.

Figur 1. Norskprøveresultater etter kjønn. 2018

Menn Kvinner
Muntlig kommunikasjon, nivå A1 eller lavere 54 46
Muntlig kommunikasjon, nivå A2 55 45
Muntlig kommunikasjon, nivå B1 53 47
Muntlig kommunikasjon, nivå B2 47 53
Lytteforståelse, nivå A1 eller lavere 56 44
Lytteforståelse, nivå A2 53 47
Lytteforståelse, nivå B1 47 53
Lytteforståelse, nivå B2 38 62
Leseforståelse, nivå A1 eller lavere 53 47
Leseforståelse, nivå A2 53 47
Leseforståelse, nivå B1 50 50
Leseforståelse, nivå B2 40 60
Skriftlig framstilling, nivå A1 eller lavere 58 42
Skriftlig framstilling, nivå A2 52 48
Skriftlig framstilling, nivå B1 43 57
Skriftlig framstilling, nivå B2 35 65

Utdanningsbakgrunn påvirker resultatene

Utdanningsbakgrunn fra hjemlandet viser seg å ha betydning for resultatene på norskprøvene. Av de med registrerte utdanningsopplysninger, ser vi at jo lenger utdanning en har, jo bedre blir de oppnådde prøveresultatene. Norskprøveresultatet for 2018 viser at det bare var 14 prosent av dem som hadde utdanning på grunnskolenivå oppnådde nivå B2 på muntlig norskprøve. Blant dem som hadde universitets- og høgskoleutdanning, oppnådde 39 prosent B2 på denne prøven. For dem med videregående var tilsvarende andel 7 prosent.

Figur 2. Norskprøveresultater etter utdanningsnivå. 2018

Uoppgitt/ingen utdanning Universitets- og høgskolenivå Fagskolenivå Videregående, grunnopplæring Grunnskolenivå Ingen fullført utdanning
Muntlig kommunikasjon, nivå A1 eller lavere 57 4 1 2 34 4
Muntlig kommunikasjon, nivå A2 52 10 1 3 33 2
Muntlig kommunikasjon, nivå B1 45 23 1 4 26 0
Muntlig kommunikasjon, nivå B2 39 39 1 7 14 0
Lytteforståelse, nivå A1 eller lavere 53 4 0 2 39 2
Lytteforståelse, nivå A2 49 14 1 4 32 1
Lytteforståelse, nivå B1 43 29 1 5 21 0
Lytteforståelse, nivå B2 31 50 1 9 9 0
Leseforståelse, nivå A1 eller lavere 57 5 0 2 35 2
Leseforståelse, nivå A2 49 11 1 3 35 1
Leseforståelse, nivå B1 44 25 1 5 25 0
Leseforståelse, nivå B2 35 45 1 8 12 0
Skriftlig framstilling, nivå A1 eller lavere 52 4 0 2 40 2
Skriftlig framstilling, nivå A2 47 15 1 4 32 1
Skriftlig framstilling, nivå B1 42 33 2 7 17 0
Skriftlig framstilling, nivå B2 32 56 1 4 7 0

Mellom 45 og 56 prosent av de som oppnådde B2 i en av de skriftlige prøvene hadde høyere utdanning.

Åtte av ti bestod samfunnskunnskapsprøven

Personer som omfattes av Introduksjonsloven skal tilbys et 50-timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår. Tilbudet skal gis allerede i mottaksfasen, gjerne før eller samtidig som deltakerne tar norskopplæring. Til prøve i samfunnskunnskap benyttes vurderingen «bestått» eller «ikke bestått».

I 2018 ble det avlagt 14 500 prøver i samfunnskunnskap, en nedgang på 21 prosent fra rekordhøyt antall i 2017. Det var en svak overvekt av kvinner som avla prøven i 2018 (51 prosent). 84 prosent av prøveresultatene på samfunnskunnskap var bestått i 2018.

Nedgang i antall deltakere i norskopplæringen 

For første gang siden 2014 gikk antall deltakere i ordningen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap ned, og det var 9 prosent færre deltakere i 2018. Nedgangen kan sees i sammenheng med at det har kommet færre i årene etter det store antallet asylankomster i 2015. Også i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, hvor opplæring i norsk og samfunnskunnskap utgjør en vesentlig del, var det en nedgang i deltakere fra 2017 til 2018 (6 prosent). Asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått oppholdstillatelse, kan få inntil 175 timer norskopplæring for asylsøkere. Antallet deltakere i norskopplæring for asylsøkere ble videre redusert, fra 2 400 i 2017 til 1 100 i 2018. Personer som får oppholdstillatelse kan være deltakere i begge ordninger i løpet av året. I 2018 gjaldt dette 782 som er med i tallene for begge ordninger.

Figur 3. Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, etter landbakgrunn og deltakelsesår

2015 2016 2 017 2 018
Iran 1073 1047 1146 1062
Etiopia 1359 1373 1254 1067
Irak 713 730 1085 1086
Sudan 1393 1556 1405 1127
Afghanistan 1690 1844 1884 1720
Somalia 4971 3778 2725 1791
Filippinene 1763 1778 1921 1822
Thailand 2109 2187 2304 2316
Eritrea 7294 7757 7102 5417
Syria 4469 9785 13580 13399

Det er fortsatt klart flest deltakere fra Syria i 2018 (33 prosent). Etter en markant økning av deltakere fra Syria i 2016 og 2017, er det nå en svak nedgang (1 prosent) av deltakere med bakgrunn fra Syria. For Eritrea, landet med flest deltakere etter Syria i 2018, gikk antallet ned med 24 prosent i 2018.