Statistikkområde

Priser og prisindekser: Konsumpriser

Alt innhold for delområdet konsumpriser

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Hvor stammer prisimpulsene fra?

  Økonomiske analyser 4/2015

  Konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor sier noe om betydningen av prisimpulsene som treffer økonomien. En ny versjon av leveringssektor i tråd med utviklingen gir bedre muligheter for å analysere prisimpulsene for hver gruppe.

  Artikkel
 • Langt mer enn oljeprisen påvirker bensinprisene

  I sommer steg bensinprisene kraftig: Prisen norske bilister måtte betale, økte med hele 6 prosent fra mai til juni og 1,6 prosent fra juni til juli, mens råoljeprisen falt nesten 6 prosent i samme periode. Hva skjedde med bensinprisen sommeren 2015?

  Artikkel
 • Årsvekst på 2,0 prosent i KPI i 2014

  Årsveksten i konsumprisindeksen (KPI) var på 2,0 prosent fra 2013 til 2014. Dette er en svak nedgang i årsveksten til konsumprisene i forhold til året før da prisene samlet steg med 2,1 prosent. Den underliggende årsveksten i KPI-JAE var 2,4 prosent.

  Artikkel
 • «Markedet venter på KPI-JAE»

  Økonomiske analyser 5/2014

  For aktørene i rente- og valutamarkedet er utviklingen i konsumprisene det viktigste norske nøkkeltallet. Det reflekterer prisvekstens betydning for pengepolitikken. Avvik mellom anslag og utfall kan gi opphav til store markedsbevegelser.

  Artikkel
 • Prisnivåforskjeller mellom regioner

  Økonomiske analyser 5/2014

  På noen områder er datagrunnlaget i KPI så detaljert at regionale sammenligninger kan gjøres. Matvarepriser er et eksempel på dette. Beregninger viser at prisene på matvarer er noe lavere i sentrale strøk enn i perifere strøk.

  Artikkel
 • Konsumprisindeksen – en levekostnadsindeks

  Økonomiske analyser 5/2014

  Konsumprisindeksen som levekostnadsindeks skal gi svar på hvilken inntekt en husholdning trenger for å opprettholde levestandarden sin når priser endres. Tilfredsstiller konsumprisindeksen de kravene som man bør stille til en levekostnadsindeks?

  Artikkel
 • SSBs inflasjonsprognoser

  Økonomiske analyser 5/2014

  SSBs prognoser er betydelig mer treffsikre enn en naiv prognose, der anslaget settes lik sist kjente årsanslag ved prognosetidspunktet. Feil i anslag på kronekurs og elektrisitetspris er de viktigste kildene til feil i prognosene for prisveksten.

  Artikkel
 • Fra nødvendighet til forlystelsesgoder

  Økonomiske analyser 5/2014

  Fire hovedtrekk dominerer utviklingen i KPI de siste 100 årene: Andelen av forbruket til mat har sunket betraktelig, mens den til bolig og transport har steget. En synkende andel går til klær og sko, mens kultur og fritid har holdt seg stabilt.

  Artikkel
 • KPIs rolle for arbeidet i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene – et kort tilbakeblikk

  Økonomiske analyser 5/2014

  Med unntak av perioden med kombinerte inntektsoppgjør fra midt på 1970-tallet og fram til 1980, har Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene analysert prisutviklingen og lagd egne prognoser for veksten i konsumprisindeksen.

  Artikkel
 • Flere mål på underliggende prisvekst i Norge

  Økonomiske analyser 5/2014

  Den generelle prisveksten måles med konsumprisindeksen (KPI). Men KPI kan «forstyrres» med hendelser som ikke har varig virkning på prisstigningen. Derfor beregnes indikatorer for å belyse underliggende prisvekst. Hvordan måler disse seg mot KPI?

  Artikkel
 • Levekostnader over de siste hundre år

  Økonomiske analyser 5/2014

  For å kunne si noe om hvilken økning i kjøpeevne, eller bedring i levekår, en inntektsøkning medfører, trengs en levekostnadsindeks som beskriver prisutviklingen ikke bare på enkeltprodukter, men på en samlet vare- og tjenestekurv som vi kjøper.

  Artikkel
 • KPI, inflasjonsstabilitet og realøkonomi

  Økonomiske analyser 5/2014

  Beregninger med SSBs makroøkonomiske modell KVARTS viser at en fullstendig stabilisering av inflasjonen de siste elleve årene ville gjort den realøkonomiske utviklingen klart mindre stabil enn den har vært.

  Artikkel
 • Fra gull til KPI. Pengepolitikken og prisutviklingen gjennom 100 år

  Økonomiske analyser 5/2014

  Det operative målet for pengepolitikken har siden 2001 vært en årsvekst i konsumprisene som er nær 2.5 prosent. Prisutviklingen over tid er dermed et resultat av pengepolitikken. Hvordan har KPI utviklet seg i lys av pengepolitikken gjennom tidene?

  Artikkel
 • Fra skyttelskjema til digitale spor – nye muligheter og utfordringer

  Økonomiske analyser 5/2014

  Datainnsamlingen til konsumprisindeksen har endret seg stort bare på de siste 15 årene, da papirskjemaer rådet. Fremover kan økende globalisering og internettbruk by på store muligheter, men også store utfordringer.

  Artikkel
 • KPI 100 år

  Økonomiske analyser 5/2014

  Fra å være en levekostnadsindeks for arbeiderfamilier for 100 år siden, er konsumprisindeksen i dag en indeks for alle norske husholdninger. Den er i tillegg blitt en av de viktigste korttidsindikatorene som beskriver utviklingen i norsk økonomi.

  Artikkel