Økonomiske analyser, 5/2014

Fra skyttelskjema til digitale spor – nye muligheter og utfordringer

Publisert:

Ser vi 15 år tilbake i tid ble de fleste prisene på varer i konsumprisindeksen (KPI) innhentet ved hjelp av papirskjemaer. KPIs datainnsamling har endret seg stort siden den gang - fra utfylling av papirskjemaer ute hos virksomhetene til ulike former for elektronisk datafangst som blant annet omfattende strekkodedata fra hovedkontorer. Den mer ensartete datainnsamlingen er blitt erstattet av et bredere spekter av datafangstmetoder. Krav om kostnadsreduksjoner og redusert oppgavebyrde kombinert med økende globalisering og internettbruk legger nye premisser for statistikken. Digitale spor legges igjen på internett og flere statistikkbyråer ser nå på mulighetene for å utnytte disse store datamengdene. Nye datakilder kan by på store muligheter, relatert til dataomfang, hyppighet og aktualitet, men også store utfordringer blant annet knyttet til representativitet, klassifisering og produktinformasjon.

Åpne og les artikkelen i PDF (572 KB)

Kontakt