Økonomiske analyser, 5/2014

SSBs inflasjonsprognoser

Publisert:

Veksten i Konsumprisindeksen (KPI) og KPI uten energivarer og justert for avgiftsendringer (KPI-JAE) er sentrale størrelser i SSBs konjunkturanalyser og prognoser. I de elleve siste årene har det vært en tendens til at prognosene for KPI-JAE har overvurdert prisutviklingen, mens veksten i KPI har vært undervurdert. Prognosene bommer ikke mer enn at de gjennomgående er betydelig mer treffsikre enn en naiv prognose, hvor anslaget settes lik det sist kjente årsanslaget ved prognosetidspunktet. Feil i anslagene på kronekurs og elektrisitetspris fremstår som de viktigste kildene til feilene i prognosene for prisveksten.

Åpne og les artikkelen i PDF (717 KB)

Kontakt