290316
/kultur-og-fritid/statistikker/ffbibl/aar
290316
statistikk
2017-06-13T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Utdanning;Svalbard
no
ffbibl, Fag- og forskingsbibliotek, fagbibliotek, forskningsbibliotek, universitetsbibliotek, høgskolebibliotek, nasjonalbibliotek, spesialbibliotek, utlån, innlån, samlingar, bøker, tidsskrift, digitale dokumentar, sysselsette, inntekter, utgifterKultur, Kultur og fritid, Høyere utdanning, Utdanning, Svalbard, Kultur og fritid
true

Fag- og forskingsbibliotek

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

110 856

deltakarar i formalisert undervisning

Fag- og forskingsbibliotek. Hovedtal. Tal og prosent.
20152016Prosentvis endring
2015 - 2016
Utlån på biblioteka (millionar)1,81,6-6,2
Medieutgifter (1000 kr)487 686549 93412,8
Årsverk for året i alt1 6481 562-5,2
Formalisert undervisning deltaking101 961110 8568,7

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Bestand av bøker og periodika, fysisk.

Bestand av bøker og periodika, fysisk.
Alle fag- og forskingsbibliotekNasjonalbibliotekBibliotek ved universitetBibliotek ved vitskapelege høgskolarBibliotek ved høgskolarSpesialbibliotek og bibliotek ved helseinstitusjonar
1Mange fag og forskingsbibliotek har skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015. Nokre av tala for bestand og tilvekst kan derfor vere usikre.
Bøker og periodika, tal på bind i alt116 709 5603 329 8118 486 954452 9481 569 3812 870 466
Av dette
Bøker fysisk15 320 0012 927 0227 897 987421 3871 505 8372 567 768
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement436 2108 283237 6484 48013 243172 556
Aviser fysisk form - tal på abonnement2 179246524461521 211
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk951 170394 260350 79527 03550 149128 931

Om statistikken

Statistikk over fag- og forskingsbibliotek ved norske universitet og høgskolar, offentlege og private spesialbibliotek ved forskingsinstitutt og Nasjonalbiblioteket. Statistikken viser ei samla oversikt over aktiviteten i løpet av året.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Fjernlån - er lån frå eit bibliotek til eit anna bibliotek under anna administrativ eining eller lån til enkeltpersonar/ institusjonar utanfor denne som sjølv vender seg til biblioteket.

Databasar - blir delt opp i desse typane:

- referansedatabasar; ei samling av bibliografiske referansar i ein database

- fulltekstdatabasar; er ei samling av originaltekster

- andre databasar er t.d. oversikter/ katalogar, ordbøker, statistikkbasar osv.

Standard klassifikasjonar

Baserer seg på den internasjonale standarden på området som er ISO 2789, Information and documentation - International library statistics.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Fag- og forskingsbibliotek
Emne: Kultur og fritid

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Fylkesnivå.

Kor ofte og aktualitet

Statistikken blir publisert ein gong i året. Datagrunnlaget er kalenderåret, med publisering normalt i mai/juni.

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Nasjonalbiblioteket står som eigar av data og har gjennomarbeidd ei fil til utarbeiding av offisiell statistikk over sektoren.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å gje ei samla oversikt over aktiviteten på området i løpet av året. Statistikken gjev også naudsynt informasjon for dei som er involverte i drifta eller finansieringa av biblioteka på ein eller annan måte. Statistikken har vore publisert årleg sidan 1980 i samarbeid med Riksbibliotekstenesta (RBT) og ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Frå og med publiseringsåret 2011 er samarbeidet med Nasjonalbiblioteket.

Brukarar og bruksområde

Viktigaste brukarar er Nasjonalbiblioteket, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, media og biblioteksektoren.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Samanheng med annan statistikk

Data blir brukte i internasjonal samanheng av LIBECON (http://www.libecon.org/), basert på rapporteringar frå Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket baserer sine rapporteringar på standarden ISO 2789, Information and documentation - International library statistics.

Lovheimel

Frivillig rapportering.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken dekkjer fag- og forskingsbibliotek ved norske universitet og høgskolar, offentlege og private spesialbibliotek og Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket ajourfører ei oversikt over alle eksisterande bibliotek. Statistikken omfattar bestand, tilgang og avgang av forskjellige typar bøker, periodika, tidskrifter osv. samt rekneskapsdata og data om tilsette.

Datakjelder og utval

Det enkelte bibliotek er kjelde for sine data. Men ein har prøvd å lage statistikkskjemaet med tanke på at data skal vere tilgjengelege i dei bibliotekfaglege systema, f.eks. BIBSYS.

Undersøkinga er meint å dekkje heile sektoren.

Datainnsamling, editering og beregninger

Det enkelte bibliotek er kjelde for sine data, men ein har prøvd å lage statistikkskjemaet med tanke på at data skal vere tilgjengelege i dei bibliotekfaglege systema, f.eks. BIBSYS.

Statistisk sentralbyrå mottek ei datafil frå Nasjonalbiblioteket som vil danne grunnlaget for den offisielle statistikken. Nasjonalbiblioteket har også ansvaret for purringar og ajourføring av populasjonen.

Logiske summeringar og samanhengen i skjemaet blir sjekka. I tillegg blir det kontrollert mot fjorårets tal der det er uvanleg store avvik frå forventa rapporterte tal.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Fyrstegongslån er samanliknbartfrå frå og med 2012.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Ikkje alle bibliotek fyller ut alle felta. Årsaka kan sjølvsagt vere at det ikkje finst data å rapportere, men i enkelte tilfelle kan det også kome av feiltolkingar, forgløymingar eller manglande oppdatering av fagsystema som vil kunne føre til feilrapportering og dermed feil i statistikken.

Fråfall: Sjølv om svarprosenten er tett opp til 100 prosent, vil det vere eit lite fråfall av einingar som vil vere ei feilkjelde i samanlikningar av totaltala mellom dei forskjellige årgangane

Revisjon

Ikkje relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB