381004
/kultur-og-fritid/statistikker/ffbibl/aar
381004
statistikk
2019-07-02T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Utdanning;Svalbard
no
ffbibl, Fag- og forskingsbibliotek, fagbibliotek, forskningsbibliotek, universitetsbibliotek, høgskolebibliotek, nasjonalbibliotek, spesialbibliotek, utlån, innlån, samlingar, bøker, tidsskrift, digitale dokumentar, sysselsette, inntekter, utgifterKultur, Høyere utdanning, Kultur og fritid, Kultur og fritid, Utdanning, Svalbard
true

Fag- og forskingsbibliotek

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1,7

millionar utlån fra biblioteka

Fag- og forskingsbibliotek. Hovedtal. Tal og prosent.
20172018Prosentvis endring
2017 - 2018
Tabellen ble rettet 2. juni 2019 kl. 10.10.
Utlån på biblioteka (millionar)1,71,7-0,8
Medieutgifter (1000 kr)551 642566 0342,6
Årsverk fast tilsette i desember i alt1 6001 583-1,1
Formalisert undervisning deltaking98 552113 08314,7

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Bestandstal for nokre utvalde grupper fysiske og elektronisk ressursar

Bestandstal for nokre utvalde grupper fysiske og elektronisk ressursar
Alle fag- og forskingsbibliotekNasjonalbibliotekBibliotek ved universitetBibliotek ved vitskapelege høgskolarBibliotek ved høgskolarSpesialbibliotek og bibliotek ved helseinstitusjonar
1Mange fag og forskingsbibliotek har skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015. Nokre av tala for bestand og tilvekst kan derfor vere usikre.
2Frå 2017 er ikkje PDA-titlar (Patron-driven acquisition) inkludert i tala.
Fysisk bestand1
Bøker fysisk14 244 8563 208 2987 583 699576 246784 6832 091 930
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement92 4497 21343 0834 4889 77627 889
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk1 327 417584 931547 51740 05522 755132 159
Manuskript fysisk16 068 09816 000 0007 156481 47559 419
Grafisk og kartografisk materiale fysisk5 957 1145 870 95612 8031 05766871 630
Musikaliar fysisk279 81481 288129 18760 0153 9625 362
Elektronisk bestand1
Bøker elektronisk27 146 568548 9223 772 009914 8141 647 612263 211
Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement540 769..233 68359 78589 366157 935
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande elektronisk424 610510249 15565 51684 94124 488
Manuskript elektronisk762 249742 6952 28110517 258
Grafisk og kartografisk materiale elektronisk1 558 9031 521 8746 0542 1176 05822 800
Musikaliar elektronisk46 067..45 9514769..

Tabell 2 
Tal på utlån frå fag- og forskingsbiblioteka

Tal på utlån frå fag- og forskingsbiblioteka1
2015201620172018
1Utlånstala er en summering av fysiske førstegongsutlån til primærbrukarar og andre, inkludert førstegongs fjernlån.
2Fag- og forskingsbibliotek, utanom Nasjonalbiblioteket.
Alle fag- og forskingsbibliotek21 605 6121 494 4111 483 1841 407 259
Bibliotek ved universitet612 376701 459692 812857 158
Bibliotek ved vitskapelege høgskolar122 275115 663145 128138 266
Bibliotek ved høgskolar741 219575 043537 290311 556
Spesialbibliotek og bibliotek ved helseinstitusjonar129 742102 246107 954100 279

Om statistikken

Statistikk over fag- og forskingsbibliotek ved norske universitet og høgskolar, offentlege og private spesialbibliotek ved forskingsinstitutt og Nasjonalbiblioteket. Statistikken viser ei samla oversikt over aktiviteten i løpet av året.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Fjernlån - er lån frå eit bibliotek til eit anna bibliotek under anna administrativ eining eller lån til enkeltpersonar/ institusjonar utanfor denne som sjølv vender seg til biblioteket.

Databasar - blir delt opp i desse typane:

- referansedatabasar; ei samling av bibliografiske referansar i ein database

- fulltekstdatabasar; er ei samling av originaltekster

- andre databasar er t.d. oversikter/ katalogar, ordbøker, statistikkbasar osv.

Standard klassifikasjonar

Baserer seg på den internasjonale standarden på området som er ISO 2789, Information and documentation - International library statistics.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Fag- og forskingsbibliotek
Emne: Kultur og fritid

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Fylkesnivå.

Kor ofte og aktualitet

Statistikken blir publisert ein gong i året. Datagrunnlaget er kalenderåret, med publisering normalt i mai/juni.

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Nasjonalbiblioteket står som eigar av data og har gjennomarbeidd ei fil til utarbeiding av offisiell statistikk over sektoren.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å gje ei samla oversikt over aktiviteten på området i løpet av året. Statistikken gjev også naudsynt informasjon for dei som er involverte i drifta eller finansieringa av biblioteka på ein eller annan måte. Statistikken har vore publisert årleg sidan 1980 i samarbeid med Riksbibliotekstenesta (RBT) og ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Frå og med publiseringsåret 2011 er samarbeidet med Nasjonalbiblioteket.

Brukarar og bruksområde

Viktigaste brukarar er Nasjonalbiblioteket, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, media og biblioteksektoren.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Samanheng med annan statistikk

Data blir brukte i internasjonal samanheng av LIBECON (http://www.libecon.org/), basert på rapporteringar frå Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket baserer sine rapporteringar på standarden ISO 2789, Information and documentation - International library statistics.

Lovheimel

Frivillig rapportering.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken dekkjer fag- og forskingsbibliotek ved norske universitet og høgskolar, offentlege og private spesialbibliotek og Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket ajourfører ei oversikt over alle eksisterande bibliotek. Statistikken omfattar bestand, tilgang og avgang av forskjellige typar bøker, periodika, tidskrifter osv. samt rekneskapsdata og data om tilsette.

Datakjelder og utval

Det enkelte bibliotek er kjelde for sine data. Men ein har prøvd å lage statistikkskjemaet med tanke på at data skal vere tilgjengelege i dei bibliotekfaglege systema, f.eks. BIBSYS.

Undersøkinga er meint å dekkje heile sektoren.

Datainnsamling, editering og beregninger

Det enkelte bibliotek er kjelde for sine data, men ein har prøvd å lage statistikkskjemaet med tanke på at data skal vere tilgjengelege i dei bibliotekfaglege systema, f.eks. BIBSYS.

Statistisk sentralbyrå mottek ei datafil frå Nasjonalbiblioteket som vil danne grunnlaget for den offisielle statistikken. Nasjonalbiblioteket har også ansvaret for purringar og ajourføring av populasjonen.

Logiske summeringar og samanhengen i skjemaet blir sjekka. I tillegg blir det kontrollert mot fjorårets tal der det er uvanleg store avvik frå forventa rapporterte tal.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Fyrstegongslån er samanliknbartfrå frå og med 2012.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Ikkje alle bibliotek fyller ut alle felta. Årsaka kan sjølvsagt vere at det ikkje finst data å rapportere, men i enkelte tilfelle kan det også kome av feiltolkingar, forgløymingar eller manglande oppdatering av fagsystema som vil kunne føre til feilrapportering og dermed feil i statistikken.

Fråfall: Sjølv om svarprosenten er tett opp til 100 prosent, vil det vere eit lite fråfall av einingar som vil vere ei feilkjelde i samanlikningar av totaltala mellom dei forskjellige årgangane

Revisjon

Sjå SSBs prinsipp for revisjon.

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB